Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden poissulkeminen testamentilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamenttiin voidaan sisällyttää ehto, jonka mukaan testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole oikeutta perittävään omaisuuteen, omaisuuden tuottoon tai sen sijaan tulevaan omaisuuteen. Tällaista ehtoa nimitetään myös vapaaomaisuusmääräykseksi, vapaaomaisuusehdoksi tai avio-oikeusmääräykseksi. Käytännössä vapaaomaisuusmääräyksen liittää testamenttiin useimmiten perinnönsaajan oma vanhempi. Vapaaomaisuusmääräyksellä voidaan esimerkiksi varmistaa, että perilliselle testamentattu tunnearvoltaan korvaamaton sukukartano ei avioeron sattuessa joudu osituksen alaiseksi tai myydyksi pois suvusta.

Vapaaomaisuusmääräyksellä voidaan poissulkea avio-oikeus vain vastikkeettomasti saatavaan omaisuuteen eli käytännössä lahjana tai testamentilla saatavaan omaisuuteen. Avio-oikeuden poissuljenta vanhempien omasta toimesta ei siis ole mahdollista silloin, kun vanhemmat esimerkiksi myyvät omaisuutta seuraavalle sukupolvelle, ja tähän pyrkivä kauppakirjassa oleva ehto on silloin mitätön. Jos taas luovutus on vastikkeellinen, mutta se tehdään käypää hintaa alemmalla hinnalla eli kyseeseen tulee lahjanluontoinen kauppa, avio-oikeus voidaan määräyksellä sulkea pois siltä osin, kuin luovutus on ollut vastikkeeton.

Avio-oikeudesta voi määrätä vain omistaja, joten vapaaomaisuusmääräystä ei voida liittää lahjoitettuun omaisuuteen tai testamenttiin jälkeenpäin, ellei saajan puolisolta saada siihen suostumusta. Vapaaomaisuusmääräys on liitettävä samaan oikeustoimikokonaisuuteen kuin irtaimen saanto jo ennen, kuin omistusoikeus siirtyy saajalle. Vapaaomaisuusmääräys tulee tehdä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi, jos lahjoitetaan irtainta omaisuutta. Kiinteistön lahjakirjaan otetusta vapaaomaisuusmääräyksestä säädetään, että sen on oltava kaupanvahvistajan oikeaksi todistama.

Vapaaomaisuusmääräys voidaan tehdä testamenttiin myös siten, että lahjansaajan puolisolla ei ole oikeutta lahjoitettuun omaisuuteen vain siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Eli määräys on olemassa vain avioeron varalta. 

 

Avio-oikeuden alainen omaisuus

Avio-oikeuden käsite kuuluu avioliittoon ja sillä tarkoitetaan puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Lähtökohtaisesti puolisoilla on siis vihkimisen seurauksena avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan avioehtosopimuksella tai muulla laissa säädetyllä määräyksellä, esimerkiksi testamentissa tai lahjakirjassa. 

Avio-oikeus koskee sekä ennen avioliittoa että sen aikana hankittua omaisuutta. Kumpikin aviopuoliso saa siis lähtökohtaisesti puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä osituksessa. Ositus suoritetaan silloin, kun avioliitto purkautuu avioeron, puolison kuoleman johdosta tai avioliitto kumotaan. Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen voi kuulua myös avio-oikeuden alaisen omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Lisäksi siihen voi kuulua avio-oikeuden alaisesta omaisuuden syntynyt tuotto. Tällaista tuottoa voisi olla esimerkiksi toisen puolison omistaman vuokrahuoneiston tuottamat vuokratulot.

Avio-oikeus omaisuuteen voidaan poistaa ottamalla tästä määräys lahjakirjaan, testamenttiin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräykseen. Esimerkiksi puolisolla ei näin ollen ole avio-oikeutta toisen puolison perintönä saatuun omaisuuteen, mikäli testamenttiin on otettu avio-oikeuden poissulkeva määräys. Sama koskee tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta sekä omaisuuden tuottoa, jos niin on määrätty. Jos perinnön saanut puoliso esimerkiksi ostaa perinnöksi saaduilla rahoilla kiinteistön, katsotaan kiinteistö perintörahojen sijaan tulleeksi omaisuudeksi, johon ei toisella puolisolla myöskään ole avio-oikeutta.

Toinen keino poissulkea avio-oikeus on tehdä avioehtosopimus. Sopimus voidaan tehdä joko ennen avioliittoa tai sen aikana. Avioehtosopimuksella voidaan sopia, ettei puolisolla ole avio-oikeutta sellaiseen omaisuuteen, joka toisella on tai jonka hän myöhemmin saa. Avioehtosopimuksella voidaan myös saattaa jokin omaisuus avio-oikeuden alaiseksi. Tämä koskee sellaista omaisuutta, joka on aiemmin tehdyllä avioehtosopimuksella suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi voidaan tilanteesta riippuen katsoa myös erityinen omaisuusryhmä, johon kuuluvat oikeudet, jota ei voida luovuttaa tai jotka ovat muuten luonteeltaan henkilökohtaisia. Ensimmäisessä on usein kysymys oikeuksista, joita koskee jonkinlainen luovutuskielto. Jälkimmäisestä on puolestaan esimerkkinä tekijänoikeudet. Tähän erityiseen omaisuusryhmään kuuluvan oikeuden avio-oikeuden alaisuus on siis usein tulkinnanvaraista ja tilannesidonnaista.

Avio-oikeuden alaista omaisuutta on siis lähtökohtaisesti kaikki puolisoiden omaisuus, jos toisin ei ole sovittu tai määrätty. Näin on riippumatta siitä, kuinka tai milloin omaisuus on hankittu. Avio-oikeuden alaista on lähtökohtaisesti myös omaisuuden sijaan tullut omaisuus sekä omaisuuden tuotto. 

 

Avio-oikeuden ulkopuolelle jäävä omaisuus

Lähtökohtaisesti puolisoilla on siis avioliittolain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus koskee sekä ennen avioliittoa, että sen aikana hankittua omaisuutta. Tästä lähtökohdasta on kuitenkin mahdollista poiketa puolisoiden välisin sopimuksin eli avioehtosopimuksella tai sivullisen antamalla määräyksellä muun muassa testamentissa tai lahjakirjassa.

Puolisot voivat ensinnäkin keskenään avioehtosopimuksella sopia, että heidän kaikki omaisuutensa tai vain tietty osuus siitä jää avio-oikeuden ulkopuolelle. He voivat esimerkiksi sopia, että kunkin puolison ennen avioliittoa saama omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle. 

Kolmannen tahon antamalla avio-oikeusmääräyksellä voidaan myös vaikuttaa siihen, että puolisoiden omaisuutta jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Esimerkiksi puolisoiden perintönä tai lahjana saama omaisuus voi jäädä avio-oikeuden ulkopuolelle, jos perinnön tai lahjanantaja on näin määrännyt testamentissa tai lahjakirjassa. Avioehtosopimuksella tai avio-oikeusmääräyksellä tehty avio-oikeuden poissulkeminen koskee lain mukaan myös tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta.

Avioliittolaissa on myös säännöksiä siitä, milloin omaisuus automaattisesti jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Kun avioliitto on purkautunut avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta, avio-oikeuden ulkopuolelle jää omaisuus, jonka eloonjäänyt puoliso on tämän jälkeen ansainnut taikka saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla. Avioerotilanteen osalta on kuitenkin säädetty varauma: jos puolisot eivät viekään avioeroa loppuun vuoden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta (eli avioero lopulta raukeaa) eikä ositustakaan ole tänä aikana toimitettu, jatkuu avio-oikeus toisen omaisuuteen normaalisti.

Osituksessa puolisolla on lisäksi avioliittolain mukaan oikeus erottaa itselleen päältäpäin hänelle kuuluvia vaatteita ja muita esineitä, jotka ovat yksinomaan tarkoitettu hänen henkilökohtaista käyttöään varten. Tällaista omaisuutta ei saa erottaa kuitenkaan enempää, kuin puolisoiden olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena.

 

Avioehto ja perintö 

Aviopuolison saama perintö on lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista omaisuutta. Puolisot voivat kuitenkin laatia avioehdon, jossa he sopivat, että kummallakaan puolisolla, tai toisella puolisolla, ei ole avio-oikeutta toisen saamaan perintöön. Tällöin avioliiton purkautuessa tehtävässä omaisuuden osituksessa ei oteta huomioon puolisoiden saamaa perintöä, sillä se ei sisälly avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. 

Perinnönjättäjä voi myös määrätä testamentilla, että perillisen puolisolla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen tai tämän tuottoon. Myöskään tässä tapauksessa toisen puolison saamaa perintöä ei oteta huomioon osituksessa. Perintö on siis lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista omaisuutta, ellei toisin määrätty avioehdolla tai testamentilla.  

 

Avio-oikeuden poissulkeva testamentti

Testamentilla voidaan määrätä, ettei testamentinsaajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta testamentin nojalla saatuun omaisuuteen. Samanlainen valta on myös lahjanantajalla. Tällaista määräystä kutsutaan myös avio-oikeusmääräykseksi. Aviopuolisolla ei ole määräyksen perusteella avio-oikeutta testamentin nojalla saatuun omaisuuteen, omaisuuden tuottoon tai sen sijaan tulevaan omaisuuteen. Omaisuuden tuoton osalta on kuitenkin tehtävä erillinen määräys, jotta sekin olisi avio-oikeuden ulkopuolella. 

Toisaalta vaikka tietty osa puolison omaisuudesta olisi suljettu avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle ns. vapaaksi omaisuudeksi, ei se vaikuta lesken perintöoikeudelliseen asemaan, jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan.  

Avio-oikeusmääräys on pätevä vain, jos kyseessä on vastikkeeton saanto eli lahjana tai testamentilla saatu omaisuus. Määräys on pätevä vain, jos määräyksen on antanut omaisuuden omistaja, ja näin ollen kuka tahansa ei voi enää lahjoitetun omaisuuden jälkeen määrätä, että omaisuus kuuluu avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle. Tällainen jälkikäteinen ehto on mahdollista vain, jos puoliso antaa siihen suostumuksensa.

 

Avio-oikeus perintönä saatuun omaisuuteen

Lähtökohtaisesti avio-oikeus kohdistuu kaikkeen toisen puolison omaisuuteen. Näin ollen myös puolison avioliiton aikana tai sitä ennen saama perintö on ilman erillistä määräystä avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avioehtosopimus tai avio-oikeusmääräys testamentissa tai lahjakirjassa voi sulkea pois puolison oikeuden esimerkiksi perintönä saatuun omaisuuteen. Toisen puolison saaman perinnön osalta aviopuolisot voivat siis sopia avioehtosopimuksella, että kummallakaan ei ole oikeutta toisen perintönä saatuun tai tulevaisuudessa perintönä saamaan omaisuuteen, taikka että vain toisella ei ole oikeutta tällaiseen perintöomaisuuteen.  

Perittävä omaisuus voi joskus osoittautua merkittäväksi. Puolisoiden kannattaakin avioliiton aikana pohtia avioehdon laatimisen tarpeellisuutta erityisesti silloin, kun perinnönjättäjä ei ole liittänyt testamenttiin avio-oikeusmääräystä.

Testamentin tekemiseen kannattaa käyttää apuna lakimiestä, jotta testamentilla saataisiin aikaan halutut oikeusvaikutukset tulevaisuudessa. 

 

Yhteenveto

 • Avio-oikeuden käsite kuuluu avioliittoon ja sillä tarkoitetaan puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen, jossa lähtökohtaisesti on oikeus toisen puolison omaisuuteen. 
 • Avio-oikeuden alaista omaisuutta on lähtökohtaisesti kaikki puolisoiden omaisuus, jos toisin ei ole sovittu tai määrätty.
 • Testamenttiin voidaan sisällyttää ehto, jonka mukaan testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole oikeutta perittävään omaisuuteen, omaisuuden tuottoon tai sen sijaan tulevaan omaisuuteen.
 • Vapaaomaisuusmääräyksellä voidaan poissulkea avio-oikeus vain vastikkeettomasti saatavaan omaisuuteen eli käytännössä lahjana tai testamentilla saatavaan omaisuuteen ja siitä voi päättää vain omistaja.
 • Perintö on  lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista omaisuutta, ellei toisin määrätty avioehdolla tai testamentilla.  

 

Summary in English

 • The consept of spousal right of inheritance belongs to marriage and refers to spouse's right to the other spuse's property, where starting point in the right to the other spouse's property.
 • Property subject to spousal right of inheritance is typically all property of the spouses, unless otherwise agreed or specified.
 • A will may include a clause stating that thes spouse of the beneficiary of the will is not entiteled to the estate, its income, or any property that may instead be recieved.
 • A free property order can only exclude spousal right of inheritance for property recieved without consideration, i.e. property recieved as a gift or through a will, and thia can only be docided by the owner
 • Inheritance is generally subjected to spousal right of inheritance, unlessotherwise specified in a prenuptial agreement or will.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko vanhempi määrätä, että hänen lapsensa puolisolla ei ole avio-oikeutta perintöön?

Kyllä voi. Siitä tulee tehdä määräys testamenttiin. 

2. Voiko testamentissa määrätä, että perintö on avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta?

Kyllä voi. Määräyksen voi tehdä testamentin tekijä. 

3. Voiko avioehtosopimuksella rajata puolison perinnön avio-oikeuden ulkopuolelle?

Kyllä voi. Avioehtosopimuksella voidaan sopia, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta sellaiseen omaisuuteen, jonka he saavat perintönä. 

4. Voiko perinnön rajata avio-oikeuden ulkopuolelle jälkikäteen?

Kyllä voi, mutta siihen tarvitaan molempien puolisoiden suostumus. Puolisot voivat esimerkiksi tehdä avioehtosopimuksen perinnön saamisen jälkeen, jolla he rajaavat kyseisen perinnön avio-oikeuden ulkopuolelle. 

 

Aiheesta muualla

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Testamentin tekemiseen kannattaa käyttää apuna lakimiestä, jotta testamentilla saataisiin aikaan halutut oikeusvaikutukset tulevaisuudessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]