Rivitaloasunnossamme todettiin kosteutta ja homekasvustoa vuosi sitten. Asiaa on alettu tutkimaan hyvin hitaasti. Useiden pyyntöjen jälkeen taloyhtiö järjesti kattavammat mikroobitutkimukset vasta 9 kk kuluttua ensimmäisen toteamisen jälkeen. Nyt asunnosta on todettu terveydelle haitallista homekasvua. Korjaus on suunniteltu vasta puolen vuoden päähän. Asunnossamme asuu pieniä lapsia ja kaikilla perheen jäsenillä on ollut paljon oireilua. Mikä on taloyhtiön vastuu tässä asiassa? Mitkä ovat asukkaan (omistusasunto) vaikutusmahdollisuudet edistää prosessia kun taloyhtiö ei kanna vastuuta ja hoitaa asioita hyvin hitaasti?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kysymyksestä päätellen oletan, että kyseessä on asunto-osakeyhtiö. Vastaan kysymyksiisi sillä olettamalla, että kyse on asunto-osakeyhtiöstä. Asunto-osakeyhtiölle kuuluvat sille laissa säädetyt velvoitteet.

Kysymyksestä ei ilmene, missä kohtaa asuntoa homekasvusto sijaitsee. Täten on mahdotonta sanoa, kuuluuko homekasvuston sijaintipaikka taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin. Taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat ne asunnon tilat/alueet, jotka eivät kuulu osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle. Oletan kertomasi perusteella, että homealueen kunnossapito kuitenkin kuuluu asunto-osakeyhtiön vastuulle, eikä teidän vastuullenne. Tällöin aktualisoituu kysymys siitä, voitteko teettää korjaustyöt yhtiön kustannuksella, käyttäen ulkopuolisen ammattilaisen apua, mikäli taloyhtiö viivyttelee. Lain mukaan osakkeenomistaja voi nimittäin teettää kunnossapitotyön, jonka tekemättä jättämisestä aiheutuu osakkeenomistajalle vähäistä suurempaa haittaa ja jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä ryhtynyt riittäviin toimiin. Riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon työn laatu, osakkaalle aiheutuva haitta ja muut olosuhteet. Kunnossapitotyöstä vastuussa olevan yhtiön on korvattava työn teettämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.

Osakkeenomistaja ei kuitenkaan voi lähtökohtaisesti suorittaa tai teettää oma-aloitteisesti yhtiölle kuuluvaa korjaustyötä. Asunto-osakeyhtiön pitää toisin sanoen pääsääntöisesti päästä ottamaan kantaa tarpeellisten korjausten laajuuteen, kuka korjaustyöt tekee, miten korjaus tehdään ja näin vaikuttaa korjauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Eri asia on, jos yhtiö ei vastaa yhteydenottoihin, vaikka korjaustarve on kiireellinen. Tällöin osakkeenomistaja voi jälkikäteen velkoa tarpeelliset korjauskustannukset teetettyään työt ulkopuolisella ammattilaisella.

Toisaalta kertomasi perusteella on mahdoton sanoa varmuudella, onko teillä oikeus korjauksen teettämiseen. Tilanteessanne aktualisoituu nimittäin kolme merkityksellistä kysymystä: 1) aiheutuuko homekasvustosta vähäistä suurempaa haittaa, 2) ovatko korjaustoimenpiteet puolen vuoden päästä riittävää toimenpiteisiin ryhtymistä ja 3) oletteko lähettäneet kirjallisen huomautuksen korjaustarpeesta taloyhtiölle. Ennakkotiedot ovat hieman hatarat, mutta vastataan sen mukaan, mitä tietoa kerroit alussa. Käsitellään ensin kysymys siitä, aiheutuuko homevaurioista vähäistä suurempaa haittaa.

Ensinnäkin on yleisesti tiedossa, että mikäli homeasunnossa asutaan pitkään, saattaa koko perheen terveys olla vaarassa. Homekasvusto voi aiheuttaa kroonisia oireita pitkäkestoisessa altistuksessa. Toisekseen osa asukkaista on lapsia. Näissä olosuhteissa kyse voi olla vähäistä merkittävämmästä haitasta. Täten taloyhtiöllä voi olla lain mukaan velvollisuus viivytyksettä ryhtyä korjaustoimiin.

Toisaalta on arvioitava sitä seikkaa, onko riittävää ryhtyä korjaustoimenpiteisiin puolen vuoden säteellä. Tuntematta homevaurioiden laajuutta ja aiheutuvien terveyshaittojen suuruutta, on vaikea ottaa kantaa riittävyyteen. Asia ratkeaa tapauskohtaisella arvioinnilla.

Toisaalta kertomastasi ei käy ilmi, oletteko toimittaneet taloyhtiölle kirjallista huomautusta ryhtyä viivytyksettömiin toimenpiteisiin homeongelman korjaamiseksi. Täten mikä tahansa pyyntö ei täytä lain edellytystä osakkeenomistajan tekemästä huomautuksesta. Pyynnön pitää nimenomaisesti olla kirjallinen. Täten toimittakaa ensin kirjallinen huomautus, jossa lukee selvästi vaatimuksenne viivytyksettömistä korjaustoimenpiteistä vahingollisen homeongelman hoitamiseksi, taloyhtiölle. Vasta sen jälkeen, mikäli taloyhtiö ei ryhdy tarpeellisiin korjaustoimiin kirjallisesta huomautuksestanne huolimatta, voitte mahdollisesti teettää työn ulkopuolisella riippuen edellä selvitetyistä seikoista.

Kysyit vielä taloyhtiön vastuista. Alussa käsiteltiin mahdollinen vastuu kunnossapidon teettämiskuluista. Toisaalta taloyhtiö saattaa olla myös vahingonkorvausvastuussa. Vahingonkorvausvastuu on erotettava asunto-osakeyhtiön kunnossapitovelvollisuudesta. Esimerkiksi se, että asunto-osakeyhtiö pitkittää homevahingon korjaamista, voi oikeuttaa vahingonkorvauksiin vahingonkorvausoikeudellisten yleisoppien mukaan, kun pitkittelystä aiheutuu vahinkoa.

Vahingonkorvausoikeudellisten yleisoppien mukaan vahingonaiheuttajan on korvattava tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahinko. Asunto-osakeyhtiön on korvattava vahinko, jonka yhtiö on myötävaikuttamalla lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Taloyhtiö voi kuitenkin vapautua vahingonkorvausvastuusta osoittamalla toimineensa huolellisesti.

Kun teille on aiheutunut terveyden vahinkoa, teillä on pääsääntöisesti oikeus vahingonkorvaukseen tarpeellisista ja kohtuullisista terveydenhoitomenoista. Kaikkien perheenne jäsenten kannattaa siis mennä lääkäriin ja säilyttää lääkärintodistukset, kuitit lääkekustannuksista, todistukset mahdollisista ansionmenetyksistä ja sairauspoissaoloista jne. Samoten asian selvittelystä aiheutuneista kustannuksista teillä on oikeus saada vahingonkorvausta. Näin saadaan dokumentoitua mahdollisimman hyvin homeongelmasta johtuvien konkreettisten vahinkojen aiheutuminen.
Vahingon kärsineen osapuolen on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan toisen osapuolen ta- hallisuus tai tuottamus ja se, että toisen osapuolen toiminnalla on ollut vaikutusta vahingon syntyyn.

On toisaalta kiinnitettävä huomiota vahingonkärsijän myötävaikuttamattomuusperiaatteeseen. Toisin sanoen, vahinkoa kärsivän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa kärsiä itse vastaavan osan vahingosta.

Toisekseen kysyit, mitkä ovat omistusasunnon omistajan vaikutusmahdollisuudet, kun vastuussa oleva taloyhtiö reagoi hitaasti tai ei ollenkaan yhteydenottoihinne. Laissa ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti säännelty, kenen vastuulla on huolehtia viestinnästä asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajiin. Pääsääntöisesti vastuussa laiminlyönneistä on se, jonka vastuulle ko. tehtävä on yhtiöjärjestyksessä tai muutoin annettu. Voitte esimerkiksi pyrkiä ottamaan yhteyttä yhtiön hallitukseen ja selvittää yhteydenpidon vastuuhenkilö-asiaa tätä kautta.

Toivotan voimia hometaisteluun. Toivottavasti vastauksesta oli apua!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »