Hei,

isäni ja veljeni on kuollut. Meitä on vielä minä, äiti ja veli kuolinpesässä. Olemme laittamassa kuolinpesän kerrostalo-osaketta ja kiinteistöä myyntiin. Mitä asiapapereita kiinteistönvälittäjälle tulee toimittaa? Hän on pyytänyt isäni perukirjan ja virkatodistuksen. Mitä tietoja perukirjasta hän tarvitsee? Eihän hänelle varmaankaan kuulu kaikki kuolinpesän varat ja velat?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Päätellen siitä, että kerroit nimenomaan isä-vainajan jäämistön perunkirjasta ja virkatodistuksesta, kyseessä ei ole sisäkkäisten kuolinpesien tilanne, vaan kuolinpesän omaisuus koostuu nimenomaan isän jakamattoman kuolinpesän omaisuudesta. Näin ollen, käsittelen kysymyksen siltä kantilta, että veljesi kuolinpesä on jo jaettu. Oletan, että enää isä-vainajan jäämistöomaisuus on jakamatta.

Lähtökohtana on, että kun kyseessä on jakamaton kuolinpesä, tulee kaikkiin kuolinpesän omaisuutta koskeviin oikeustoimiin saada kaikkien kuolinpesän osakkaiden yksimielinen suostumus.

Edesmennyt veljesi kuuluisi isävainajan kuolinpesään, jos olisi edelleen elossa. Täten, edesmenneen veljen sijaan astuvat sijaantuloperilliset, kuten veljen omat rintaperilliset. He käyttävät kuolleen veljen äänivaltaa isän kuolinpesässä veljen puolesta.

Kysymyksestäsi ilmenee, että olette yksimielisesti päättäneet myydä kuolinpesän kiinteistön sekä kerrostalo-osakkeen.

Se, mitä asiakirjoja kiinteistönvälittäjä tarvitsee, perustuu mm. kiinteistönvälittäjän velvoitteeseen noudattaa hyvää kiinteistönvälitystapaa. Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävänsä ammattitaidolla ja huolellisuudella. Paitsi toimeksiantajan eli kuolinpesän, myös ostajan edut pitää kiinteistönvälittäjän ottaa huomioon.

Kiinteistöä koskien myyntiin tarvitaan muun muassa lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote, rasitustodistus ja kartta. Asunto-osaketta koskien myyntiin tarvitaan mm. isännöitsijäntodistus, energiatodistus, yhtiöjärjestys sekä viimeinen tilinpäätös.

Kiinteistönvälittäjän pitää tutustua hankittuihin asiakirjoihin riittävästi niin, että tarpeelliset tiedot tulevat selvitetyiksi.

Kysyit, että pitääkö perukirja antaa kokonaisuudessaan kiinteistönvälittäjälle. Periaatteessa ei, vaan ainoastaan tarpeellisilta osiltaan on riittävää kiinteistönvälittäjälle. Kuitenkin, ellei kiinteistönvälittäjä saa jotakin asiakirjaa tai saa sen puutteellisena, tästä pitää ilmoittaa paitsi kuolinpesän osakkaille itselleen, myös tuleville ostajaehdokkaille.

Toisin sanoen, mikäli perukirjaa ei anneta kokonaisuudessaan, otatte riskin, että perukirjan kokonaan antamatta jättäminen voi jotenkin näkyä myöhemmin kaupanteossa. Toisaalta voi olla, että kiinteistönvälittäjä pyytää toimittamaan perukirjan kokonaisuudessaan lakisääteisen selonottovelvollisuutensa nojalla.

Kun myyjänä on jakamaton kuolinpesä, hyvän kiinteistönvälitystavan nojalla kiinteistönvälittäjän pitää näet hankkia mm. perukirja. Lisäksi tarvitaan mm. perittävän katkeamaton sukuselvitys 15 vuotiaasta kuolinhetkeen asti.

Perillisistä eli kuolinpesän osakkaista tulee hankkia virkatodistukset ja sukuselvitys. Myös kuolleesta kuolinpesän osakkaasta, eli tässä tapauksessa edesmenneestä veljestä, tulee hankkia virkatodistus sukuselvityksineen. Kuitenkin, mikäli maistraatti on vahvistanut perukirjan osakasluettelon, eivät enää erilliset sukuselvitykset ja virkatodistukset kuolinpesän osakkaista ole tarpeen.

Pyytämällä perukirja kokonaisuudessaan varmistutaan siitä, että kiinteistön myyjillä on laillinen oikeus kuolinpesän omaisuuden myymiseen. Tämä on osa kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuutta.

Toisaalta kiinteistönvälittäjä saattaa tarvita muitakin asiakirjoja selvittääkseen kiinteistön omistussuhteita. Esimerkiksi testamentti, avioehtosopimus ja mahdollinen osituskirja saattavat olla tarpeellisia asiakirjoja kiinteistönvälitystehtävän hoitamiseen kuolinpesässä. Jos puolisoiden välillä ei ollut avioehtosopimusta, eikä vainaja ollut tehnyt testamenttia, tällöin riittävää on hankkia vain muut tarpeelliset asiakirjat, joista on edellä esimerkkejä.

Toisaalta kuolinpesälle kuuluvan kiinteistön myynnin osalta myös selvennyslainhuudon hankkiminen on suositeltavaa, koska se saattaa helpottaa kuolinpesän kiinteistön myyntiä.

Olennaista on se, että epäillessään saamiensa tietojen oikeellisuutta kiinteistönvälittäjän on tarkistettava saamiensa tietojen todenperäisyys. Näin ollen, on perusteltua antaa kiinteistönvälittäjälle perukirja kokonaisuudessaan. Näin säästytään kiinteistönvälittäjän mahdolliselta jatkoselvityspyynnöltä sekä muilta viivästyksiltä kiinteistön myynnissä.

Kiinteistönvälittäjän on säilytettävä toimeksiantopäiväkirja, toimeksiantosopimukset liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut toimeksiantoon liittyvät asiakirjat viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä.

Onnistuneita talokauppoja.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »