Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän kelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjäksi on määrättävä henkilö, joka suostuu tehtävään ja jolla on sellaiset kyvyt ja taidot, että hän myös tulee todennäköisesti sen kunnialla suorittamaan. Kelpoisuusvaatimuksena on siis yleinen sopivuus tehtävään. Henkilöä, jonka katsotaan olevan tehtävään sopimaton, ei voida määrätä pesänselvittäjäksi.

Pesän osakkaille ja vainajan velkojille on annettava tilaisuus lausua kantansa pesänselvittäjän hakemuksen johdosta sekä siitä, kenet tulisi määrätä pesänselvittäjän tehtävään. Samoin ne henkilöt, joiden oikeuksiin pesän selvitys liittyy, voivat ehdottaa tiettyä henkilöä pesänselvittäjäksi.

Kuolinpesän osakas voi tulla määrätyksi pesänselvittäjän tehtävään vain, jos muut osakkaat eivät tätä vastusta ja määräykseen on olemassa erityinen syy. Yhdenkin osakkaan vastustaminen estää toisen osakkaan määräämisen pesänselvittäjän tehtävään. Osakasta ei voida määrätä pesänselvittäjäksi myöskään, jos vainajan velkoja tätä vastustaa.

Mikäli testamentissa on esitetty määräys testamentin toimeenpanijasta, tulee hänet määrätä pesänselvittäjäksi, ellei tälle ole olemassa mitään vastasyitä.

Pesänselvittäjää määrättäessä tulee ottaa huomioon, ettei pesänselvittäjä saa olla esteellinen tehtäväänsä. Pesänselvittäjäksi määrättävä henkilö ei siis saa haluta edistää vain jonkun osakkaan tai velkojan etua pesänselvityksessä. Hänellä ei myöskään saa olla ennakkokäsitystä tai etukäteiskantaa pesänselvityksessä ratkaistaviin kysymyksiin. Pesänselvittäjän tulee toimia tehtävässään siis puolueettomasti. Jos pesänselvittäjän voidaan esimerkiksi katsoa niin sanotusti liittoutuneen jonkun osakastahon kanssa, häntä ei voida katsoa puolueettomaksi ja hänen mahdollisuutensa toimia pesänselvittäjänä ovat menetetyt. Jos pesänselvittäjä ei ole toimeensa sopiva, hänet täytyy vapauttaa tehtävästään, jos joku, jonka oikeus riippuu pesän selvityksestä, vaatii pesänselvittäjän vapauttamista. Jos taas tuomioistuimen tietoon tulee seikkoja, joiden perusteella pesänselvittäjää on pidettävä sopimattomana tehtäväänsä, voi tuomioistuin omasta aloitteestaan vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään.

Tarvittaessa on mahdollista määrätä useampia pesänselvittäjiä, jos se on pesän laadun ja laajuuden kannalta tarpeellista. Useamman pesänselvittäjän määräämiselle on kuitenkin osoitettava jokin erityinen syy. Tuomioistuin voi jakaa velvoitteet pesänselvittäjien kesken ja määrätä samalla hallinnon jakamisen perusteet, jos tämä harkitaan tarkoituksenmukaiseksi. Jos taas pesänselvittäjäksi on useampi ehdokkaita, vaikka pesänselvittämiseen tarvitaan vain yksi pesänselvittäjä, valinta ehdokkaiden välillä on tehtävä kokonaisarvion perusteella. Kokonaisarvioinnissa tulee ottaa huomioon esimerkiksi pesänselvittäjäksi ehdotettujen kokemus ja ammattitaito.

Soittamalla lakipuhelimeen saat vastauksia liittyen pesänselvittäjän kelpoisuuteen toimia tehtävässään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa