Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän kelpoisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjäksi on määrättävä henkilö, joka suostuu tehtävään ja jonka voidaan myös olettaa suorittavan pesän selvityksen sen laajuuden edellyttämällä taidolla. Kelpoisuusvaatimuksena on siis yleinen sopivuus tehtävään. Henkilöä, jonka voidaan katsoa olevan tehtävään sopimaton, ei voida määrätä pesänselvittäjäksi.

Osakkaille ja myös vainajan velkojille on annettava tilaisuus lausua kantansa pesänselvittäjän hakemuksen johdosta sekä siitä, kenet tulisi määrätä pesänselvittäjän tehtävään. Samoin ne henkilöt, joiden oikeuksiin pesän selvitys liittyy, voivat ehdottaa tiettyä henkilöä pesänselvittäjäksi.

Kuolinpesän osakas voi tulla määrätyksi pesänselvittäjän tehtävään vain, jos muut osakkaat eivät sitä vastusta ja määräykseen on olemassa erityinen syy. Pesänselvittäjän tulee luonnollisesti olla tehtävään sopiva, joten hänellä täytyy olla taito suorittaa pesänselvittäjän tehtävät. Vain yhdenkin osakkaan vastustaminen estää toisen osakkaan määräämisen pesänselvittäjän tehtävään. Lisäksi on otettava huomioon, että jos vainajan velkoja vastustaa osakkaan määräämistä pesänselvittäjäksi, osakasta ei voida määrätä pesänselvittäjäksi.

Mikäli testamentissa on esitetty määräys testamentin toimeenpanijasta, tulee hänet määrätä pesänselvittäjäksi, ellei sille ole olemassa mitään vastasyitä.

Pesänselvittäjää määrättäessä tulee ottaa huomioon, ettei pesänselvittäjä saa olla esteellinen tehtäväänsä. Pesänselvittäjäksi määrättävällä henkilöllä ei siis saa olla halua edistää vain jonkun osakkaan tai velkojan etua pesänselvityksessä. Hänellä ei myöskään saa olla ennakkokäsitystä tai etukäteiskantaa pesänselvityksessä ratkaistaviin kysymyksiin. Pesänselvittäjän tulee toimia tehtävässään siis puolueettomasti. Jos pesänselvittäjän voidaan esimerkiksi katsoa niin sanotusti liittoutuneen jonkun osakastahon kanssa, häntä ei voida katsoa puolueettomaksi ja hänen mahdollisuutensa toimia pesänselvittäjänä ovat menetetyt. Jos pesänselvittäjä ei ole toimeensa sopiva, hänet täytyy vapauttaa tehtävästään, jos joku, jonka oikeus riippuu pesän selvityksestä, vaatii pesänselvittäjän vapauttamista. Jos taas tuomioistuimen tietoon tulee seikkoja, joiden perusteella pesänselvittäjää on pidettävä sopimattomana tehtäväänsä, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään.

Tarvittaessa on mahdollista määrätä useampia pesänselvittäjiä, jos se on pesän laadun ja laajuuden kannalta tarpeellista. Useamman pesänselvittäjän määräämiselle on kuitenkin osoitettava jokin erityinen syy. Tuomioistuin voi jakaa velvoitteet pesänselvittäjien kesken ja määrätä samalla hallinnon jakamisen perusteet, jos tämä harkitaan tarkoituksenmukaiseksi. Jos taas pesänselvittäjäksi on useampi ehdokkaita, vaikka pesänselvittämiseen tarvitaan vain yksi pesänselvittäjä, valinta ehdokkaiden välillä on tehtävä kokonaisarvion perusteella. Kokonaisarvioinnissa tulee ottaa huomioon esimerkiksi pesänselvittäjäksi ehdotettujen kokemus ja ammattitaito.

Soittamalla lakipuhelimeen saat vastauksia liittyen pesänselvittäjän kelpoisuuteen toimia tehtävässään.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa