Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeus saada perukirja

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perukirja on vainajan kuoleman jälkeen laadittava asiakirja, jolla on ratkaisevan tärkeä merkitys esimerkiksi perintöveron määräämisen ja perinnönjaon kannalta. Siitä myös käyvät ilmi kuolinpesän osakkaat. Perukirja laaditaan ns. perunkirjoitustilaisuudessa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, ellei verotoimisto ole hakemuksesta myöntänyt tälle määräajalle pidennystä. Perukirja ei itsessään yksin riitä perunkirjoituksen pitämiseen, vaan tarvitaan myös lukuisia liitteitä. Muista artikkeleistamme voit lukea lisää perunkirjoitustilaisuudesta.

Perukirjasta annetaan jäljennös kaikille kuolinpesän osakkaille viipymättä perunkirjoitustilaisuuden toimittamisen jälkeen. Velkojalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta saada tiedokseen perukirjaa. Tämä johtuu siitä, että kuolinpesän velat pyritään maksamaan jo pesänselvityksessä. Kun velkoja on saanut maksun velalleen, ei hänellä pitäisi olla enää mitään intressiä saada tietää, mitä kaikkea vainajan omaisuuteen kuului, joutuvatko kuolinpesän osakkaat maksamaan perintöveroa tai keitä kuolinpesän osakkaisiin kuuluu. Toisaalta jos velkoja epäilee perukirjoituksen oikeellisuutta, voi hän vaatia perukirjan tiedokseen. Halutessaan myös kuolinpesän osakkaat tai pesänselvittäjä voivat antaa perukirjan velkojalle tiedoksi. Mitään lakisääteistä velvoitetta heillä ei tähän kuitenkaan ole.

Vainajalta saattaa olla jäänyt runsaastikin maksamattomia velkoja. Niiden maksamatta jättäminen ei olisi kansantaloudellisesti kestävää. Tämän vuoksi kuolinpesän asiat kuuluvat velkojalle ainakin siihen asti, että hän saa maksun saatavalleen. Kuolinpesän osakas, jonka osuus kuolinpesän varoista on ulosmitattu, menettää puhevaltansa kuolinpesän yhteishallinnossa. Tällöin ulosottomies saa kuolinpesän osakkaan puhevallan. Ulosottomies edustaa velkojaa. Muista artikkeleistamme voit lukea lisää kuolinpesän osakkaan osuuden ulosmittauksesta.

Perittävältä on voinut jäädä velkaa jopa satoja tuhansia euroja. Herää kysymys, mikä on velkojien rooli perunkirjoituksessa tällaisessa tilanteessa? Ovatko he sitten ainoat henkilöt, jotka perunkirjoitustilaisuuteen pitää kutsua? Ei suinkaan. Velkojat eivät ole pääsääntöisesti edes kuolinpesän osakkaita. Pääsääntöisesti velkojat eivät voi siis tulla toisten perunkirjoitustilaisuuteen. Toisaalta perukirjaa ei tarvitse antaa tiedoksi velkojalle, koska velkoja ei kuulu kuolinpesän osakkaisiin. Kuitenkin mikäli jokin asiakirja annetaan tiedoksi ulosottomiehelle, ulosottomies välittää tiedon pääsääntöisesti edelleen velkojalle. Velkojalta on myös tiedusteltava suostumusta tietyissä tilanteissa. Tällöin ulosottomies toimii yleensä välikätenä kuolinpesän ja velkojan välillä. Kuolinpesä ja velkojat voivat kuitenkin myös oma-aloitteisesti pyrkiä sopimaan velan maksusta. Ulosottomiehenkin on pyrittävä toiminnallaan edistämään velkojan ja vastaajan välistä sovintoa. Muissa artikkeleissamme kerromme tarkemmin vainajan velkojen maksusta ja ylivelkaisesta kuolinpesästä.

Toisaalta velkoja voi todella kipeästi haluta nähdä perukirjan. Siitä näet näkee varojen ja velkojen määrän lisäksi omaisuuden arvon. Perukirja lienee annettava velkojalle, mikäli hän ei ole esimerkiksi saanut täysimääräistä suoritusta velalle ja epäilee, että kuolinpesän varat olisivat tosiasiallisesti riittäneet velan maksuun. Toisaalta tällainen epäilys herättää kysymyksen myös pesän osakkaiden epärehellisestä, rikollisesta menettelystä. Velan maksua välttelevä voidaan rikoslain nojalla tuomita velallisen petoksesta. Petoksesta tuomitaan se, joka erehdyttämällä tai hyödyntäen toisen väärinkäsitystä aikaansaa itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai erehtyneelle taloudellisesta vahinkoa. Toisaalta, jos ottaa omassa hallussaan olevaa toisen omaisuutta haltuunsa, kyse on kavalluksesta. Toisaalta henkilö, joka antaa perunkirjoituksessa väärää tietoa totuusvalan vannomisesta huolimatta, voidaan tuomita jopa henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. Valheellinen perukirja onkin melkoinen riski laatijalleen. Täten lainsäätäjä lähtee liikkeelle olettamuksesta, että valheellisia perukirjoja ei tehtailla.

Velkojalla on siis oikeus saada perukirja ainoastaan, jos hän on kuolinpesän osakas. Perukirjaa ei voida antaa kelle tahansa, joka sitä sattuu pyytämään. Tosin jos velkoja pyytää perukirjaa, ja pyyntöön on jokin pätevä syy, lienee se hänelle annettava. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »