Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeus saada perukirja


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mitä tarkoittaa perukirja? Perukirjalla tarkoitetaan vainajan kuoleman jälkeen laadittavaa huipputärkeää asiakirjaa. Sillä on ratkaisevan tärkeä merkitys esimerkiksi perintöveron määräämisen ja pesänselvityksen jälkeen toimitettavan perinnönjaon kannalta. Siitä myös käyvät ilmi kuolinpesän osakkaat. Perukirja laaditaan ns. perunkirjoitustilaisuudessa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, ellei verotoimisto ole hakemuksesta myöntänyt tälle määräajalle pidennystä. Perukirja ei itsessään yksin riitä perunkirjoituksen pitämiseen, tarvitaan myös lukuisia liitteitä. Tarkistele artikkeleistamme, mitä kaikkea tarvitset perunkirjoitustilaisuuteen.

Perukirjasta annetaan jäljennös kaikille kuolinpesän osakkaille viipymättä perunkirjoitustilaisuuden toimittamisen jälkeen. Velkojalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta saada tiedokseen perukirjaa. Kuolinpesän velat pyritään maksamaan jo pesänselvityksessä. Kun velkoja on saanut maksun velalleen, ei hänellä pitäisi olla enää mitään intressiä saada tietää, mitä kaikkea vainajan omaisuuteen kuului, joutuvatkohan kuolinpesän osakkaat pullittamaan paljon perintöveroa ja vielä vähemmän, keitä kuolinpesän osakkaisiin kuuluu. Toisaalta jos velkoja epäilee perukirjoituksen oikeellisuutta, hän voi vaatia perukirjan tiedokseen. Halutessaan voivat myös kuolinpesän osakkaat tai pesänselvittäjä antaa perukirjan tiedoksi velkojalle tiedoksi. Mitään lakisääteistä velvoitetta heillä ei tähän kuitenkaan ole.

On elämän ikävä tosiasia, että vainajalta saattaa olla jäänyt huomattaviakin rahasummia maksamattomia velkoja. Niiden maksamatta jättäminen ei olisi nykyisen taloussysteemin kannalta kestävää. Näin ollen, velkojallekin kuuluvat "kuolinpesän asiat" ainakin siihen pisteeseen asti, että hän saa maksun. Tästä johtuen, kuolinpesän osakas, jonka osuus kuolinpesän varoista on ulosmitattu, menettää puhevaltansa kuolinpesän yhteishallinnossa. Tällöin ulosottomies saa kuolinpesän osakkaan puhevallan. Ulosottomies edustaa velkojaa. Siispä mikäli joku kuuluu kuolinpesän osakkaaksi vaikka 2000 euron osuudella, hän menettää puhevaltansa kuolinpesässä, kun tämä osuus kokonaan ulosmitataan. Lue lisää kuolinpesän osakkaan osuuden ulosmittauksesta.

Perittävältä on voinut jäädä velkaa jopa satoja tuhansia euroja. Herää kysymys, mitä sitten perunkirjoituksessa on velkojien rooli? Ovatko he sitten ainoat henkilöt, joita perunkirjoitustilaisuuteen pitää kutsua? Ei suinkaan. Velkojat eivät ole pääsääntöisesti edes kuolinpesän osakkaita. Pääsääntöisesti velkojat eivät voi siis tunkea nokkaansa toisten perunkirjoitustilaisuuteen. Toisaltaa perukirjaa ei tarvitse antaa tiedoksi velkojalle, koska velkoja ei kuulu kuolinpesän osakkaisiin. Kuitenkin mikäli jokin asiakirja annetaan tiedoksi ulosottomiehelle, ulosottomies välittää tiedon pääsääntöisesti velkojalle. Velkojalta on myös tiedusteltava suostumusta tietyissä tilanteissa. Tällöin yleensä ulosottomies toimii "välikätenä" kuolinpesän ja velkojan välillä. Kuolinpesä ja velkojat voivat kuitenkin myös oma-aloitteisesti pyrkiä sopimaan velan maksusta. Ulosottomiehenkin on pyrittävä toiminnallaan edistämään velkojan ja vastaajan välistä sovintoa. Lue lisää vainajan velkojen maksusta ja ylivelkaisesta kuolinpesästä.

Toisaalta velkoja voi todella kipeästi haluta nähdä perukirjan. Siitä näet näkee varojen ja velkojen määrän lisäksi omaisuuden arvon. Perukirja lienee annettava velkojalle, mikäli hän ei ole esimerkiksi saanut täysimääräistä suoritusta velalle ja epäilee, että kuolinpesän varat olisivat tosiasiallisesti riittäneet velan maksuun. Toisaalta tällainen epäilys herättää kysymyksen myös pesän osakkaiden epärehellisestä, rikollisesta menettelystä. Se, että välttelee velanmaksua, voidaan rikoslain mukaan tuomita velallisen petoksena. Toisaalta, jos ottaa omassa hallussaan olevaa toisen omaisuutta haltuunsa, kyse on kavalluksesta. Petoksesta tuomitaan se, joka erehdyttämällä tai hyödyntäen toisen väärinkäsitystä aikaansaa itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai erehtyneelle taloudellisesta vahinkoa. Toisaalta se henkilö, joka antaa perunkirjoituksessa väärää tietoa totuusvalan vannomisesta huolimatta, voidaan tuomita jopa henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. Näin ollen, valheellinen perukirja olisi melkoista riskaabelia sen henkilön osalta, joka näin törkeään toimenpiteeseen ryhtyy. Täten lainsäätäjä lähtee liikkeelle olettamuksesta, että näin ei tapahdukaan.

Velkojalla on oikeus saada perukirja ainoastaan, jos hän on kuolinpesän osakas. Ei käy päinsä, että perukirja annettaisiin kelle hyvänsä taholle, joka sitä sattuu pyytämään. Jos velkoja esimerkiksi pyytää perukirjaa, lienee se hänelle annettava, mikäli siihen on syytä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa