Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän tilivelvollisuus kuolinpesän hallinnosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjä voi tietyissä tilanteissa olla velvollinen antamaan selonteon hallinnostaan jo pesänselvityksen aikana. Tämän lisäksi pesänselvittäjä on aina lopputilivelvollinen saatettuaan pesänselvityksen loppuun saakka. Näiden pesänselvittäjälle asetettujen velvollisuuksien avulla kuolinpesän osakkaat voivat kontrolloida pesänselvittäjän toimia ja varmistua siitä, että hän hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Tuomioistuin voi määrätä osakkaan tai henkilön, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, hakemuksesta pesänselvittäjän antamaan selonteon hallinnostaan. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa selvitystä tahansa, tällöin ei siis ole kysee pesänselvittäjän lopputilityksestä. Pesänselvittäjä voidaan näin ollen määrätä antamaan selonteko hallinnostaan aina siihen saakka, kunnes hänen tehtävänsä on päättynyt.

Tuomioistuin voi myös määrätä jonkun tekemään pesän hallinnon tarkastuksen ja antamaan kertomuksen tämän johdosta. Hallinnon tarkastuksen voi käynnistää perusteltu epäilys siitä että pesänselvittäjä olisi sekoittanut kuolinpesän varat muuhun hallitsemaansa omaisuuteen.

Osakkaan tai muun henkilön täytyy hakemuksessaan yksilöidä, miksi selonteko tai hallinnontarkastus on tarpeen. Selonteko hallinnosta ja hallinnon tarkastuskertomus annetaan tiedoksi kaikille kuolinpesän osakkaille sekä niille, joilla olisi ollut oikeus käynnistää pesänselvittäjäjohtoinen pesänselvitys. Tällöin jokainen kertomuksen tai selvityksen saanut henkilö voi siis itsenäisesti harkita, onko asiassa aihetta ryhtyä jatkotoimiin ja mikäli on niin millaisiin.

Kun pesänselvitys on päättynyt, pesänselvittäjää ei enää voida velvoittaa antamaan erityistä selontekoa omasta hallinnostaan kuolinpesässä. Tuomioistuin ei myöskään voi enää määrätä pesänselvityksen päätyttyä pesänselvittäjän hallinnon tarkastusta.

Kun pesä on selvitetty ja se on siinä tilassa, että ositus tai perinnönjako olisi mahdollista suorittaa ilman, että siitä aiheutuisi haittaa kenellekään pesän selvityksestä riippuvaiselle taholle, tulee pesänselvittäjän ilmoittaa asiasta osakkaille ja tehdä tili hallinnostaan. Pesänselvittäjä on näin ollen lopputilivelvollinen. Pesänselvittäjä on tilivelvollinen myös vaikka hän olisikin luopunut toimestaan ennen aikojaan. Kuolinpesän osakkaalla on lain mukaan oikeus kieltäytyä osallistumasta perinnönjakoon ennen kuin pesänselvitys on ilmoitettu päättyneeksi. Osituksen ja perinnönjaon lainvoimaiseksi tulon jälkeen tulee pesänselvittäjän antaa kullekin osakkaalle tälle kuuluva osuus perinnöstä.

Lopputilityksessä pesänselvittäjän tulee esittää pesän tiliasemaa ja omaisuustilannetta osoittava selvitys sekä ilmoitus siitä, että pesä on siinä kunnossa, että perinnönjako tai ositus voidaan suorittaa tuottamatta haittaa kenellekään. Vaikka pesään olisikin määrätty pesänjakaja perinnönjakoa varten, lopputilitys annetaan kuolinpesän osakkaille. Lopputilitys on annettava kohtuullisen ajan kuluessa pesänselvityksen päätyttyä. Sen jälkeen kun pesänselvittäjä on antanut lopputilityksen, häntä vastaan voidaan nostaa vahingonkorvauskanne käräjäoikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa