Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän jääviys


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Koska pesänselvittäjä edustaa yksin kuolinpesää, on hänen oltava puolueeton tehtävää hoitaessaan. Tämän vuoksi haettaessa jäämistöä pesäselvittäjän hallintoon, on tuomioistuimen varmistuttava, ettei pesänselvittäjä ole jäävi tehtävään.  Pesänselvittäjän jääviys voi perustua useampaan esteeseen.

Kuolinpesän osakas on yleensä esteellinen toimimaan pesänselvittäjänä. Osakas voidaankin määrätä selvittäjäksi vain, jos muut osakkaat eivät sitä vastusta ja määräämiseen on erityinen syy. Pesänselvittäjän jääviys ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan osakkuuden synnyttämään esteellisyyteen. Myös muu kuin kuolinpesän osakas voi olla jäävi toimimaan pesänselvittäjänä.

Jos jokin esteellisyyden aiheuttava suhde on olemassa jo ennen määräyksen antamista, on kyseessä alkuperäinen esteellisyys. Henkilöllä, joka määrätään selvittäjäksi, ei saa olla ennakkokäsitystä tai etukäteiskantaa asioihin, jotka tulevat ratkaistavaksi kuolinpesässä. Selvittäjä ei myöskään saa haluta edistää vain jonkun osakkaan tai yhden velkojan etua selvityksessä. Pesänselvittäjän puolueettomuudesta ei saa olla perusteltua epäilystä.

Osakkaan on perusteltava näkemyksensä pesänselvittäjän jääviydestä, eikä pelkkä mielipide ilman asiaperusteluja riitä estämään määräyksen antamista. Asiaperusteluja ei kuitenkaan vaadita tapauksessa, jossa ehdotettu selvittäjä on kuolinpesän osakas. Jäävi henkilö voidaan kuitenkin valita pesänselvittäjäksi, jos pesänselvittäjän henkilöstä ei vallitse erimielisyyttä. Osakasta ei voida kuitenkaan määrätä tehtävään, jos yksikään osakas vastustaa määräyksen antamista.

Arvioitaessa henkilön sopivuutta pesänselvittäjän tehtävään on erityistä huomiota kiinnitettävä pesänselvittäjäksi ehdotetun ja osakkaan väliseen suhteeseen. Sukulaisuus- tai muu vastaava suhde voikin olla esteenä pesänselvittäjän määräämisessä, jos joku sitä vastustaa. Esimerkiksi pesän osakkaan aviopuoliso voi olla sopimaton toimimaan pesänselvittäjänä.

Myös intressijääviydellä voi olla merkitystä arvioitaessa ehdokkaan sopimattomuutta pesänselvittäjän tehtäviin. Jos lojaalisuuden voidaan epäillä vaarantavan puolueettomuuden, ei henkilöä voida erimielisyyden vallitessa määrätä pesänselvittäjäksi. Puolueettomuus voi vaarantua esimerkiksi silloin, kun henkilö on hoitanut osakkaan tai muun selvittäjämääräyksen hakijana olleen asiaa ennen hakemusta taikka antanut neuvoja koskien pesänselvitystä. Jääviys pesänselvittäjän tehtäviin ei kuitenkaan synny pelkästään sen perusteella, että henkilö on muussa kuin kuolinpesää koskevassa asiassa edustanut osakasta tai muuta selvittäjämääräyksen hakijaa.

Jos sen jälkeen, kun selvittäjämääräys on annettu, ilmenee seikkoja, joiden nojalla osakas katsoo pesänselvittäjän jääviksi, on kyse jälkiperäisen esteellisyyden tilanteesta. Esteellisyysarvio perustuu yleensä alkuperäiseen esteettömyyteen, joten jälkiperäistä esteellisyyttä ei tavallisesti synny. Epäselvissä tilanteissa kannattaa pyytää lakimieheltä apua asian selvittämisessä, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa