Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopumisen tehokkuuden arviointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillinen voi luopua tulevasta perinnöstään jo ennen perittävän kuolemaa. Tämä ennakkoluopuminen voidaan toteuttaa antamalla kirjallinen luopumisilmoitus perittävälle tai hyväksymällä perittävän tekemä testamentti. Vaikka perillinen luopuisi perinnöstään, hän säilyttää silti oikeutensa lakiosaan, mikäli hänelle ei ole annettu kohtuullista vastiketta. Jos perinnöstä ennakolta luopuvan perillisen jälkeläiset tai puoliso saavat perintönä tai testamentilla lakiosaa vastaavan omaisuuden, oikeus lakiosaan kumoutuu.

Perittävän kuoleman jälkeen testamentinsaaja tai perillinen voi luopua tehokkaasti oikeudestaan perintöön, mutta vain silloin, jos hän ei vielä ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, joiden perusteella voidaan katsoa hänen jo vastaanottaneen perinnön. Lähtökohtaisesti perinnöstä luopuminen tarkoittaakin siten sitä, että perillinen vetäytyy kuolinpesästä perintöön ryhtymättä. Perinnön vastaanottotahdosta viestivät toimet kuolinpesässä on tulkittavissa perintöön ryhtymiseksi.

Tehokas perinnöstä luopuminen saattaa estyä silloin, kun jo tehtyjen toimien katsotaan ilmentävän perinnön vastaanottamistahtoa riittävän selkeästi. Osallistumista lakimääräisten velvoitteiden hoitoon kuolinpesässä ei voida laskea perintöön ryhtymiseksi. Perilliselle voidaan siten tarjota mahdollisuus osallistua muun muassa perunkirjoitukseen, jonka jälkeen hän voi luopua perinnöstään tehokkaasti siten, etteivät verottaja tai velkojat katso luopumisen olevan tehoton. Sellaisia toimia, joiden perusteella perillinen vaikuttaa perinnönjakoon, voidaan yleensä pitää toimina, joiden myötä perillisen tarkoituksena on ilmaista tahtonsa perinnön vastaanottamiseksi.

Luopuminen on tehtävä kirjallisesti, jotta sitä voidaan pitää pätevänä. Lisäksi on edellytetty, että luopuminen on vastikkeeton ja puhdas määräyksistä, jotka koskevat perintöosaa. Mikäli perillinen määrää perintöosuudestaan lakimääräisestä perintöjärjestyksestä poikkeavasti perinnöstä luopumisen yhteydessä, voidaan hänen tulkita ilmaisseen tahtonsa perinnön vastaanottamiseksi.

Perillinen, joka on luopunut perinnöstään, ei ole enää kuolinpesän osakas. Tällainen perillinen ei osallistu perinnönjakoon eikä allekirjoita perinnönjakokirjaa. Perinnönjakoon osallistumista voidaan pitää perintöön ryhtymistä tarkoittavana ja siten samalla myös tehokkaan perinnöstä luopumisen estävänä toimena. Mahdolliset sijaantuloperilliset eli perillisen jälkeläiset tulevat osakkaiksi perinnöstä luopuneen perillisen tilalle. Lakimääräistä perimysjärjestystä noudattaen perinnöstä luopuneen perillisen perintöosuus tulee sijaantulo- ja muiden perillisten kesken jaettavaksi siten, kuin luopujaa ei edes olisi elossa.

Tehottomasti tehty luopuminen saattaa joutua velkojien takaisinsaantikanteiden kohteeksi. Myös perintövero saattaa tulla maksettavaksi osuuden perusteella. Toisaalta tehoton perinnöstä luopuminen näyttää verottajan silmissä perintöosuuden luovuttamiselta, ja vastikkeettomasta luovutuksesta tulee maksaa lahjaveroa. Virheellisesti tehdystä luopumisesta seuraa siten kaksinkertainen verotus. Suosittelemmekin ottamaan yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen perinnöstä luopumisen tehokkuuden varmistamiseksi. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa