Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopumisen tehokkuuden arviointi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perillisellä on mahdollisuus luopua tulevasta perinnöstään jo ennakolta, toisin sanoen ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopuminen voidaan toteuttaa kirjallisella perinnöstä luopumisilmoituksella perittävälle tai mahdollisesti hyväksymällä perittävän tekemä testamentti. Vaikka perillinen luopuisi perinnöstään, hän säilyttää silti oikeutensa lakiosaan, mikäli perilliselle ei ole annettu kohtuullista vastiketta. Jos perinnöstä ennakolta luopuvan perillisen jälkeläiset tai puoliso saavat perintönä tai testamentilla lakiosaa vastaavan omaisuuden, oikeus lakiosaan kumoutuu.

Perittävän kuoleman jälkeen testamentin saajalla tai perillisellä on mahdollisuus luopua tehokkaasti oikeudestaan perintöön, mutta vain silloin, kun he eivät vielä ole ryhtyneet sellaisiin toimiin, joiden perusteella voidaan katsoa heidän jo vastaanottaneet perinnön. Lähtökohtaisesti perinnöstä luopuminen tarkoittaakin siten sitä, että perillinen vetäytyy kuolinpesästä perintöön ryhtymättä. Perinnön vastaanottotahdosta viestivät toimet kuolinpesässä on tulkittavissa perintöön ryhtymiseksi.

Tehokas perinnöstä luopuminen saattaa estyä silloin, kun tehtyjen toimien katsotaan ilmaisevan perinnön vastaanottamistahto riittävän selkeästi. Osallistumista lakimääräisten velvoitteiden hoitoon kuolinpesässä ei voida laskea perintöön ryhtymiseksi. Perilliselle voidaan siten tarjota mahdollisuus osallistua muun muassa perunkirjoitukseen, jonka jälkeen hän voi luopua perinnöstään tehokkaasti siten, etteivät verottaja tai velkojat katso luopumisen olevan tehoton. Sellaisia toimia, joiden perusteella perillinen vaikuttaa perinnönjakoon, voidaan yleensä pitää toimina, joiden myötä perillisen tarkoituksena on ilmaista tahtonsa perinnön vastaanottamiseksi.

Jotta luopumista voidaan pitää pätevänä, on se tehtävä kirjallisesti. Lisäksi on edellytetty, että luopuminen on vastikkeeton ja puhdas määräyksistä, jotka koskevat perintöosaa. Mikäli perillinen määrää lakimääräisestä perintöjärjestyksestä poikkeavasti perintöosuudestaan perinnöstä luopumisen yhteydessä, voidaan hänen tulkita ilmaisseen tahtonsa perinnön vastaanottamiseksi.

Perillinen, joka on luopunut perinnöstään, ei ole enää kuolinpesän osakas. Tällainen perillinen ei osallistu perinnönjakoon, eikä allekirjoita perinnönjakokirjaa. Perinnönjakoon osallistumista voidaan pitää perintöön ryhtymistä tarkoittavana ja siten samalla myös tehokkaan perinnöstä luopumisen estävänä toimena. Mahdolliset sijaantuloperilliset eli perillisen jälkeläiset tulevat osakkaiksi perinnöstä luopuneen perillisen tilalle. Lakimääräistä perimysjärjestystä noudattaen perinnöstä luopuneen perillisen perintöosuus tulee sijaantulo- ja muiden perillisten kesken jaettavaksi siten, kuin luopujaa ei edes olisi elossa.

Tehottomasti tehty luopuminen saattaa joutua velkojien takaisinsaantikanteiden kohteeksi. Mahdollisesti myös perintövero saattaa tulla maksettavaksi osuuden perusteella. Tehoton perinnöstä luopuminen näyttää verottajan silmissä perintöosuuden luovuttamiselta. Luovutuksen ollessa vastikkeeton, luovutuksen vastaanottavalle taholle tulee maksettavaksi lahjavero. Virheellisesti tehdystä luopumisesta seuraa siten kahdenkertainen verotus. Tarvittaessa on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen perinnöstä luopumisen tehokkuuden varmistamiseksi. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa