Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus jäämistön hallintaan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vainajan eloonjäänyt puoliso eli leski saa pitää jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vaikka ensiksi kuolleelta puolisolla olisi jäänyt elossa oleva rintaperillinen. Tämä tarkoittaa, että leski saa pääsäännön mukaan esimerkiksi asua puolisoiden yhteisessä kodissa ja käyttää yhteistä asuntoirtaimista sekä muutenkin hallita jäämistöomaisuutta ensin kuolleen puolison kuoleman jälkeen. Lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana ei ole riippuvainen esimerkiksi avioliiton kestosta tai siitä, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Näin ollen, vaikka puolisoilla ei olisi ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, leskellä on kuitenkin oikeus pitää jäämistö jakamattomana hallussaan.

Lesken oikeuden pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan voi kuitenkin estää perittävän rintaperillisen jakovaatimus tai perittävän tekemä testamentti. Vaikka edellä mainitut tekijät estäisivät lesken jäämistön hallinnan ja jako suoritettaisiin, on leskellä silti oikeus hallita jakamattomana puolisoiden yhteistä kotia, ellei hän itse omista kodiksi sopivaa asuntoa. Näin ollen, jos leskellä on oma asunto esimerkiksi sijoitusasuntona, hän ei saa pitää puolisoiden yhteistä kotia jakamattomana hallinnassaan, vaan hänen tulee muuttaa omistamaansa toiseen asuntoon. Edellytyksenä tietysti on, että tämä lesken omistama asunto on kodiksi sopiva. Leskellä on myös aina oikeus hallita jakamattomana puolisoiden yhteiseen kotiin kuulunutta tavanmukaista asuntoirtaimistoa, esimerkiksi huonekaluja. Lesken oikeutta hallita tietyin edellytyksin puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa sekä tavanomaista asuntoirtaimistoa, kutsutaan lesken vähimmäissuojaksi.

On hyvä huomata, että pelkkä oikeus hallita jäämistöä jakamattomana ei tee leskestä kuolinpesän osakasta, jos puolisoilla tai toisella heistä ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.  Lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana ei toisaalta myöskään vaikuta millään tavalla ensin kuolleen puolison perillisen taikka yleistestamentin saajan osakkuusasemaan kuolinpesässä.

Leskellä ei ole oikeutta jäämistön hallintaan, jos avioero- tai asumuseroasia oli vireillä perittävän vainajan kuollessa tai mikäli puolisot olivat yhdessä tehneet hakemuksen avioliiton purkamisesta tai asumuserosta. Tätä oikeutta leskellä ei ole myöskään silloin, jos puolisot oli tuomittu asumuseroon eikä tuomio ollut perittävän kuollessa rauennut. Erityiset asianhaarat voivat kuitenkin johtaa siihen, että leskellä on edellä mainituista tilanteista huolimatta oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan.

Jos leskeksi jäänyt puoliso solmii uuden avioliiton, hän saa edelleen hallita jäämistöä jakamattomana. Lesken uusi avioliitto ei siis lakkauta lesken oikeutta hallita jäämistöä jakamattomana.

Lesken oikeuteen käyttää hallintaoikeuden omaisuutta liittyy joitakin rajoituksia. Leski ei esimerkiksi saa ilman erityistä perustetta luovuttaa omaisuutta tai pantata sitä omasta velastaan. Leskellä ei myöskään ole oikeutta tehdä testamenttia siitä omaisuudesta, jota hän hallitsee jakamattomana.

Lesken on kaikista edellä mainituista seikoista huolimatta mahdollista myös pätevästi luopua oikeudestaan jäämistön hallintaan. Leski voi ilmaista tahtonsa luopua oikeudestaan pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan joko jo ennen toisen puolison kuolemaa tai vasta hänen kuoltuaan. Leskelle ei tarvitse suorittaa mitään korvausta, jotta luopuminen olisi pätevä. Leski voi näin ollen luopua täysin ilman vastikettakin oikeudestaan pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan.

Lesken oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan saattaa aiheuttaa ristiriitoja perillisten ja lesken kesken. Jossain tilanteissa perilliset eivät välttämättä haluaisi jättää puolisoiden yhteistä kotia ja asuntoirtamistoa lesken hallintaan. Kun lesken oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan aiheuttaa ristiriitoja ja kiistoja, on parasta kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta kiistat saadaan sovittua kaikkien osapuolien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa