Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän yhteishallinto pesän hoitamisen vaihtoehtona


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän yhteishallinto tarkoittaa, että tietyt henkilöt (eli kuolinpesän osakkaat) ovat yhteistoiminnassa hallinnoitaessa jäämistöomaisuutta. Jäämistöllä tarkoitetaan sen sijaan perittävältä jääneiden varojen ja velkojen kokonaisuutta. Kuolinpesän ollessa yhteishallinnossa, pesää koskevat päätökset tai muut toimet vaativat pääsääntöisesti kaikkien osakkaiden suostumuksen eli kuolinpesän hallintoa voi luonnehtia yksimielisyyshallinnoksi. Yhteishallinnon voidaan katsoa sisältävän kaikki toimet jotka ovat tarpeellisia jäämistöomaisuuden selvittämiseksi ja hoitamiseksi sekä säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi. Toisin sanoen, kuolinpesän yhteishallinto on sen osakkaiden toimittamaa pesänselvitystä. Näin ollen yhteishallinnon tavoitteena on pesän selvittäminen ja jakokuntoon saattaminen, jotta voidaan toimittaa perinnönjako. Kuolinpesän osakkuus syntyy lain nojalla ja se päättyy yleensä perinnönjaon tullessa lainvoimaiseksi.

Lain mukaan pesän osakasten tulee pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta, jos muunlaista erityistä kuolinpesän hallintoa ei ole järjestetty. Kuolinpesän yhteishallinto käynnistyy, kun perittävä kuolee. Kuolinpesän ollessa osakkaiden yhteishallinnossa osakkaat edustavat kuolinpesää kolmatta vastaan sekä myös he kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa esimerkiksi tuomioistuimessa. Pääsääntöisesti kaikkiin pesää koskeviin toimiin vaaditaan siis kaikkien pesän osakkaiden suostumus, mutta pesän osakkaat voivat yksimielisesti myös päättää valtuuttaa jonkun henkilön hoitamaan pesän asioita. Näin toimittaessa ei tarvita kaikkien pesän osakkaiden suostumusta jokaiseen toimeen, joka koskee kuolinpesää. Valtuutettu voi kuitenkin kantaa ja vastata pesän puolesta vain silloin, jos kaikki osakkaat ovat antaneet valtuutuksen.

Yhteishallinto voi olla myös sopimukseen perustuvaa, sillä osakkailla saattaa olla tarve lykätä perinnönjakoa myöhemmäksi. Tällöin osakkaat voivat, vaikka välittömästi perittävän kuoltua, keskenään sopia siitä, että pesä jää toistaiseksi tai määräajaksi jakamatta. Tällöin he hallitsevat pesää yhdessä ja yhteisvastuullisesti ja toimivat myös pesän edustajina. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai se voi syntyä hiljaisesti osakkaiden käyttäytymisen perusteella. Sopimusta yhteishallinnosta ei kuitenkaan tule tehdä, mikäli pesä on pesänselvittäjän hallinnossa tai jos pesää hallitsee testamentin toimeenpanija, jolla ei ole testamentin mukaan oikeutta suostua yhteishallintosopimukseen.

Jos sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta ei ole tehty määräajaksi, kuka tahansa osakkaista voi milloin tahansa halutessaan irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisen jälkeen sopimus lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta, ellei sopimuksessa ole toisin määrätty. Yhteishallintosopimus voidaan sanoa irti myös silloin, jos osakas joutuu konkurssiin. Sopimus raukeaa, jos konkurssin johdosta pesä määrätään pesänselvittäjän hallintoon. Jos sopimus on virallisesti voimassa, ei oikeuden tule määrätä pesää pesänselvittäjän hallintoon osakkaan hakemuksesta huolimatta.

Jos sopimus on määräaikainen ja sopimuksen tekoon vaikuttaneissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos, oikeus voi osakkaan kanteen perusteella julistaa sopimuksen voimassaolon lakkaamaan. Olosuhteiden muutoksen lisäksi myös muut erityiset syyt voivat vaikuttaa voimassaolon päättymiseen. Jos määräaikaiseen sopimukseen osallinen leski menee uusiin naimisiin, sopimus lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Tilanne on sama silloin, jos osakas kuolee ja hänen jälkeensä jää joku, joka ei ole osallinen sopimukseen.

Kuolinpesän yhteishallinto on yleinen tapa hoitaa kuolinpesää. Kuolinpesän yhteishallinnossa saattaa kuitenkin syntyä esimerkiksi kiistoja perillisten välille tai pesän hoitamiseen saattaa liittyä muita kysymyksiä. Lakimies osaa auttaa kuolinpesän hoitamiseen liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa