Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän ilmoittajan vastuu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun henkilö kuolee on hänen jälkeensä toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksen toimittaminen on pääsäännön mukaan sen kuolinpesän osakkaan vastuulla, jonka hoidossa vainajan omaisuus on. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja, josta käy ilmi kuolinpesän tila. Käytännössä perukirjasta käyvät ilmi vainajan varat, velat sekä kuolinpesän osakkaat. Perukirja on tärkeä asiakirja, koska se toimii pohjana niin perintöverotukselle kuin perinnönjaolle.

Jotta perukirja voidaan tehdä on jonkun ilmoitettava, mitä omaisuutta ja velkoja vainajalla oli. Tästä tehtävästä vastaavaa henkilöä kutsutaan pesänilmoittajaksi. Pesänilmoittajana toimii henkilö, joka on parhaiten perehtynyt pesän tilanteeseen. Yleensä ilmoittajana toimii vainajan puoliso, avopuoliso tai joku hänen perillisistään. Pesänilmoittaja antaa tiedot pesän varallisuudesta uskotuille miehille, joiden tehtävän on pesänilmoittajan ilmoituksen perusteella arvioida ja merkitä annetut tiedot vainajan varallisuudesta perukirjaan. Pesänilmoittajan on vielä merkittävän perukirjaan vakuutus siitä, että hän on antanut perunkirjoituksessa oikeat tiedot eikä ole jättänyt mitään tietoja tahallisesti ilmoittamatta.

Perukirjaan tulee siis merkitä oikeat tiedot vainajan varallisuudesta sekä velasta. Tahalliset laiminlyönnit ja virheellisten tietojen antaminen perunkirjoituksen yhteydessä on sanktioitu.Mikäli pesänilmoittaja esimerkiksi salaa perunkirjotuksessa vainajan omaisuutta saatetaan hänet tuomita veropetoksesta. On hyvä pitää mielessä, että vastuu väärän tiedon antamisesta tai tiedon salaamisesta voi ulottua myös uskottuihin miehiin, mikäli he ovat olleet tietoisia asiasta. Myös ne osakkaat, jotka ovat olleet tietoisia pesänilmoittajan virheellisestä menettelystä ovat vastuussa tämän toiminnasta.

Merkittävä seuraus on myös osakkaan velkavastuu. Pesänilmoittajana toimiva osakas voi siis joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen antaessaan perunkirjoituksessa vääräksi tietämänsä tiedon tai jättäessään ilmoittamatta jonkin tietämänsä asian. Myös vääräksi tiedetyn perukirjan vannominen valalla oikeaksi synnyttää henkilökohtaisen velkavastuun. Pesänilmoittaja voi kuitenkin välttää henkilökohtaisen velkavastuun, mikäli hän voi osoittaa ettei ole menettelyllään aiheuttanut velkojalle vahinkoa. Mikäli pesänilmoittaja on jättänyt ilmoittamatta jäämistöön kuuluva omaisuutta, mutta tämä ei ole estänyt velkojaa saamasta kuolinpesästä maksua saatavalleen, ei velkojalle synny vahinkoa eikä velkavastuutakaan voi näin syntyä.

Velkavastuun sekä rikosoikeudellisen vastuun lisäksi pesänilmoittajalle voidaan määrätä veronkorotus. Kun verovelvollinen antaa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta asiatiedoiltaan olennaisesti väärän perukirjan, on tälle määrättävä veronkorotus enintään kaksinkertaisena. Veronkorotus voidaan määrätä myös asiasta tietoisille muille osakkaille.

Perukirjan laatiminen on syytä hoitaa huolella, jotta myöhemmiltä riitaisuuksilta sekä vastuukysymyksiltä vältyttäisiin. Asiaan perehtyneet lakimiehet auttava asianmukaisen perukirjan laatimisessa. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa