Minilex - Lakipuhelin

Voiko vainajan omaisuutta myydä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun henkilö kuolee syntyy kuolinpesä. Vainajan velat sekä varat siirtyvät tällöin kuolinpesälle, jonka hoidosta vastaa ns. väliaikainen kuolinpesän hallinto, kunnes kuolinpesän osakkaat sopivat varsinaisesta kuolinpesän hallinnosta. Henkilön kuoleman jälkeen puhutaan yleensä kuolinpesän omaisuudesta vainajan omaisuuden sijaan. Toisinaan voi olla tarpeen myydä vainajalta jäänyttä omaisuutta esim. velkojen maksamiseksi. Tämä on mahdollista, mutta myyntiin ei saa ryhtyä kuka tahansa.

Kuka sitten on oikeutettu myymään kuolinpesän omaisuutta?
Kuolinpesän asioista päättävät ja omaisuutta hoitavat yleensä kuolinpesän osakkaat, eli vainajan perilliset, yleistestamentinsaaja ja leski, siihen asti kunnes puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus. Tällöin puhutaan kuolinpesän yhteishallinnosta, jossa kuolinpesän osakkaat tekevät kuolinpesää koskevat päätökset yksimielisesti. Näin osakkaat tekevät omaisuutta koskevat päätökset eli myös päätöksen omaisuuden myymisestä yksimielisesti. Kaikkien osakkaiden, tai osakkaan ollessa vajaa-valtainen hänen edunvalvojansa, on annettava suostumuksensa omaisuuden myyntiin. Kuolinpesän myydessä esim. kiinteää omaisuutta, on kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuuttaman henkilön allekirjoitettava kauppakirja.

Toisinaan kuolinpesän osakkaiden voi olla vaikea saada aikaan yksimielisiä päätöksiä, jolloin kuolinpesän hoitamisesta tulee käytännössä mahdotonta. Tällöin tuomioistuin voi hakemuksesta määrää pesälle pesänjakajan, joka ryhtyy hallitsemaan pesän omaisuutta ja hoitamaan pesän hallintoa tavoitteenaan saattaa kuolinpesän siihen kuntoon, että perinnänjako voidaan lopulta suorittaa. Yleensä pesänjakajaa hakee kuolinpesän osakas, mutta myös tietyillä muilla perintökaaressa mainituilla tahoilla on oikeus hakea pesänselvittäjää. Mikäli kuolinpesä on luovutettu pesänhoitajan hallintoon, on hänellä oikeus määrätä kuolinpesän omaisuudesta, ja näin myös ryhtyä omaisuuden myyntiin. On kuitenkin tärkeä muistaa, ettei pesänhoitaja saa ryhtyä myyntiin vain sen vuoksi, että se helpottaisi kuolinpesän myöhempää jakoa. Omaisuuden myynnin tulisi tapahtua pesänselvitystarkoituksessa. Käytännössä pesänhoitajalla on oikeus myydä kuolinpesän omaisuutta esim. kuolinpesän velkojen maksamiseksi.

Pesänhoitajan tulisi ennen irtaimen omaisuuden myyntiä kysyä kuolinpesän osakkaiden mielipidettä asiasta, mikäli se on mahdollista ilman suurempia hankaluuksia. Pesänhoitaja ei siis tarvitse kuolinpesän osakkaiden lupaa irtaimen omaisuuden myyntiin. Sen sijaan kiinteän omaisuuden myyntiin pesänhoitajan on saatava kirjallinen lupa kuolinpesän osakkailta. Mikäli lupaa ei saada, on pesänselvittäjän käännyttävä asiassa tuomioistuimen puoleen.

Kuolinpesän omaisuuden myynnille asetavat rajoja lesken oikeus pitää jäämistöä tai vähintäänkin puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanmukaista asunirtaimistoa jakamattomana hallussaan. Myös legaatilla testamentatun omaisuuden myyntiä tulisi välttää. Lisäksi on muistettava, että myös omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet sekä omistuksenpidätysehdot on huomioitava omaisuutta myytäessä. Lakimiehet auttavat kuolinpesän omaisuuden myyntiin liittyvissä hankalissakin kysymyksissä ja kertovat, miten edetä mahdollisissa pattitilanteissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa