Minilex - Lakipuhelin

Voiko kuolinpesä ajautua konkurssiin?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Milloin kuolinpesä voidaan hakea konkurssiin?

Konkurssilla tarkoitetaan tilaa, jossa velallisen todetaan olevan maksukyvytön eli kykenemätön muuten kuin tilapäisesti suoriutumaan velkojensa maksusta niiden erääntyessä. Konkurssimenettelyssä velallisen kaikki omaisuus käytetään velkojen maksuun.

Mikäli kuolinpesä osoittautuu maksukyvyttömäksi tai ylivelkaiseksi on kuolinpesän pesänselvittäjä, kuolinpesän osakkaalla sekä kuolinpesän velkojalla oikeus hakea kuolinpesän asettamista konkurssiin. Konkurssiin asettamista haetaan tuomioistuimelta. Ylivelkaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kuolinpesän varat eivät riitä kuolinpesän velkojen maksamiseen. Jotta kuolinpesä voidaan asettaa konkurssiin edellytetään lisäksi, että konkurssi on kuolinpesän laajuuden, omaisuuden rahaksimuuton tai muun erityisen syyn vuoksi tarkoituksenmukainen menettely pesän omaisuuden käyttämiseksi kuolinpesän sekä vainajan velkojen maksuun.

Aikaisemmin ylivelkainen kuolinpesä tuli käytännössä aina luovuttaa konkurssiin, mutta nykyään kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä voi selvittää myös ylivelkaisen kuolinpesän. Toisinaan kuolinpesän hakeminen konkurssiin on kuitenkin järkevää, koska konkurssimenettely mahdollistaa omaisuuden takaisinsaannin konkurssipesään. Takaisinsaannilla voi olla velkojille suuri merkitys, mikäli peräytettävää eli takaisin saatavaa omaisuutta on paljon. Takaisinsaanti siis mahdollistaa kuolinpesästä velkojia vahingoittaen luovutetun omaisuuden palauttamisen kuolinpesän konkurssipesään.

Mitä vaikutuksia konkurssilla on?

Kun kuolinpesä asetetaan tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin, ei osakkailla ole enää puhevaltaa kuolinpesän selvitystä koskevissa asioissa eikä määräysvaltaa kuolinpesän omaisuuteen. Mikäli kuolinpesälle oli määrätty pesänselvittäjä, raukeaa hänelle annettu pesänselvittämistä koskeva määräys. Konkurssin alkaessa kuolinpesään määrätään pesänhoitaja, joka hoitaa kuolinpesän hallintoa konkurssilain säännösten mukaisesti.

Konkurssimenettelyssä velalliselle on asetettu tiettyjä velvollisuuksia. Kun velallisena on kuolinpesä kuuluvat velallisen velvollisuudet kuitenkin sille kuolinpesän osakkaalle, jonka hoidossa kuolinpesä on ollut. Jos kukaan osakkaista ei ole ottanut kuolinpesän omaisuutta hallintaansa, voidaan velalliseksi katsoa myös muu henkilö, jonka hoidettavana tai hallussa kuolinpesän omaisuus on ollut.  Mikäli kuolinpesä on ollut pesänselvittäjän hallinnossa, voi myös kuolinpesän pesänselvittäjä olla velvollinen huolehtimaan velallisen velvollisuuksien täyttämisestä.

Kuten yllä mainittu, konkurssiin asettaminen mahdollistaa myös omaisuuden takaisinsaannin konkurssipesään velkojen maksamiseksi. Tämä ei ole mahdollista kuolinpesän selvittäjän suorittamassa ylivelkaisen kuolinpesän selvityksessä.

Konkurssimenettely on prosessina monimutkainen ja sen puitteissa tulee ratkaista monia kysymyksiä. Miten käy kuolinpesän voimassa oleville sopimussuhteille? Onko erityistestamentin saaja velvollinen palauttamaan jo saamansa maisuuden takaisin kuolinpesän konkurssipesälle? Entä miten käy, jos perilliset ovat ottaneet omaisuutta kuolinpesästä ennen kuin velat on maksettu ja kuolinpesä myöhemmin ajautuu konkurssiin? Lakimiehet ovatkin tukenasi, kun tarvitset apua kuolinpesän konkurssiin liittyvissä kysymyksissä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa