Minilex - Lakipuhelin

Velkaisen osakkaan osuus kuolinpesästä voidaan ulosmitata

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehellä on oikeus ulosmitata kuolinpesän osakkaan osuus kuolinpesästä, mikäli ulosmittaus on tarpeen ulosotossa olevien velkojen maksamiseksi. Ulosmittaus on toteutettavissa, mikäli sille asetetut edellytykset täyttyvät. Ulosmitattavalla omaisuudella on näin oltava varallisuusarvoa ja se on kyettävä yksilöimään. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaaja sekä leski siihen asti, kunnes ositus on toimitettu. Myös erityistestamentinsaajan oikeus on ulosmitattavissa, vaikkei erityistestamentinsaaja olekaan kuolinpesän osakas.

Kun ulosmittaus kohdistuu velalliselle kuuluvaan osuuteen kuolinpesästä, on kohteena velalliselle kuuluva oikeus saada pesästä suoritus perinnönjaon yhteydessä. Mihinkään tiettyyn esineeseen ulosmittaus ei tässä vaiheessa kohdistu. Kun perinnönjako on suoritettu, otetaan suoritus siitä omaisuudesta, mitä velalliselle on jaossa tullut. Tilanteessa, jossa perittävä on kuolinpesän ainoa osakas, voidaan ulosmittaus kohdistaa hänen oikeuteensa koko kuolinpesään. Tällöin suoritus otetaan pesän varoista heti, kun pesänselvitys on päättynyt.

Ulosmittaus tulee voimaan kuolinpesän osakasta sitovasti heti, kun ulosottomies on tehnyt ulosmittauspäätöksen. Kun ulosmittauspäätös on tehty, ei velallisella ole enää oikeutta määrätä pesäosuudestaan eikä luopua siitä. Tätä kieltoa kutsutaan määräyskielloksi. Ulosmittausta ei kuitenkaan voida toimittaa, mikäli velallinen on ennen ulosmittauspäätöstä luovuttanut osuutensa kuolinpesästä toiselle. Toki tämä osuus saatetaan saada takaisin velallisen ulosmittauskelpoisen varallisuuden piiriin takaisinsaannin kautta.
Jos osakkaan oikeus perustuu testamenttiin, ei ulosmittausta estä se, että perittävä on testamentannut velalliselle omaisuutta ehdoin, että omaisuutta ei saa luovuttaa eteenpäin. Pelkkään hallintaoikeustestamenttiin perustuvaa oikeutta taas ei voida ulosmitata. Tällaiseen testamenttiin perustuva tuotto on kuitenkin ulosmittauskelpoista.

Kuolinpesään nähden ulosmittaus tulee voimaan silloin, kun ulosottomies antaa kuolinpesälle tiedoksi kirjallisen maksukiellon. Maksukiellolla kielletään kuolinpesän osakkaita sekä hallintoa luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta muulle kuin ulosottomiehelle.

Kuolinpesän osuuden ulosmittaus ei vaikuta velallisen asemaan kuolinpesän osakkaana. Ulosottomies ei näin tule kuolinpesän osakkaaksi velallista syrjäyttävällä tavalla. Ulosottomiehelle kuuluu kuitenkin tiettyjä valtuuksia kuolinpesän hallinnossa sekä jaossa. Hänellä on mm. oikeus hakea tarvittaessa pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämistä sekä oikeus saada tietoja kuolinpesästä.

Kun kuolinpesän osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu, on pesänjakajan toimitettava kuolinpesän jako. Jako voidaan kuitenkin toimittaa osakkaiden sopimalla tavalla, mikäli velkoja siihen suostuu ja ulosottomies antaa tähän luvan. Lisätietoa ulosmittauksen vaikutuksista sekä ulosmittauksen kulusta saat lakimieheltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »