Minilex - Lakipuhelin

Riitaisen kuolinpesän selvittäminen ja jakaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesällä tarkoitetaan taloudellista kokonaisuutta, joka muodostuu kuolleen henkilön varoista ja veloista. Pesää ei voida pitää oikeushenkilönä, vaan kyseessä on pikemminkin kuolinpesän osakkaiden muodostama väliaikainen henkilöyhteenliittymä. Kuolinpesän osakkaina pidetään vainajan perillisiä, mahdollisia yleistestamentin saajia, sekä eloonjäänyttä puolisoa avio-oikeuden nojalla ositukseen saakka.

Pesän selvittäminen yhteisymmärryksessä ei ole aina mahdollista tai se saattaa aiheuttaa huomattavia hankaluuksia. Mahdolliset riitaisuudet saattavat juontaa juurensa pitkänkin ajan takaa ja olla peräisin täysin perinnönjakoon liittymättömistä seikoista. Tällöin voi olla, että osakkaat kokevat yhteistyön tekemisen täysin mahdottomaksi. Kuolinpesän selvittäminen saattaa olla kuitenkin haastavaa myös tilanteissa, joissa varsinaisia riitaisuuksia ei esiinnykään. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu.

Ongelmia pesänselvittämisen ja – jakamisen yhteydessä aiheuttavat erityisesti sellaiset tunne-esineet ja niihin rinnastettava omaisuus, jonka arvon määritteleminen on haastavaa tai tietyissä tilanteissa jopa mahdotonta. Tietty omaisuus saattaa tunnearvon perusteella olla erityisen arvokas jollekin kuolinpesän osakkaalle. Tällaisen omaisuuden arvostaminen pesänselvittämisen yhteydessä voi aiheuttaa erimielisyyksiä, sillä kyseinen esine tai omaisuus ei välttämättä ole yhtä merkityksellinen ja arvokas pesän muille osakkaille. Erityisen haastaviksi ovat yleensä osoittautuneet erilaiset muistoesineet ja esimerkiksi valokuvat.

Mikäli kyseessä on riitainen kuolinpesä, pesän osakkailla on mahdollisuus hakea pesänselvittäjän tai pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta. Pesänselvittäjän tai – jakajan määräämisen jälkeen osakkaiden tulee luovuttaa kuolinpesä hänen hallintoonsa. Pesänselvittäjälle tai – jakajalle annetaan siten oikeus hoitaa pesän asioita, sekä tehdä oikeustoimia sen puolesta. Pesänselvittäjän tai – jakajan tulee järjestää pesänselvitys- ja perinnönjakokokous, jossa osakkailla on mahdollisuus esittää kuolinpesän asioita ja perinnönjakoa koskevat vaatimuksensa, sekä neuvotella mahdollisista erimielisyyksistään. Pesänjakajalla ja – selvittäjällä on velvollisuus selittää kuolinpesän osakkaille heitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Mikäli sovintoa ei yrityksistä huolimatta saada aikaan, pesänselvittäjän tai – jakajan tulee suorittaa pesän osakkaiden välillä toimitusjako lain säännöksiä noudattaen. Yhtenä syynä toimitusjakojen lisääntymiseen, sekä pesänselvittäjien ja – jakajien käyttämiseen on se, että kuolinpesät ovat varakkaampia kuin ennen ja jaettavaa omaisuutta on huomattavasti enemmän.

Pesänselvittäjällä- ja jakajalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio ja korvaus kuluistaan kuolinpesän varoista. Pesänjakajan palvelut ovat pääsääntöisesti maksullisia ja sidoksissa tehtävään työmäärään ja vaivannäköön. Mikäli kuolinpesän osakkaat alkavat riitelemään vähämerkityksellisistäkin seikoista, pesänjakajalle maksettava korvaus saattaa nousta huomattavan suureksi. Tämän vuoksi ei ole lähtökohtaisesti kannattavaa lähteä riitelemään omaisuudesta, jonka arvo ei ole merkittävä. Perinnönjakokustannukset saattavat nousta riitaisissa pesissä niinkin huomattaviksi, että koko kuolinpesässä jaettavissa oleva omaisuus kuluu pesänjakokustannusten hoitamiseen.

Yksittäiselläkin osakkeenomistajalla on mahdollisuus ja oikeus estää perinnönjaon toteuttaminen sopimusteitse ja vaatia käräjäoikeuden määräämää pesänjakajaa kuolinpesän asioiden hoitajaksi. Riitaisuuksien lisäksi pesänselvittäjän tai – jakajan vaatiminen voi aiheutua siitä, että yksi kuolinpesän osakas on passiivinen, eikä osallistu kuolinpesän purkamiseen perinnönjaon kautta. Perinnönjakoon liittyvät tilanteet saattavat osoittautua monimutkaisiksi ja tarvittaessa on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa