Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vapauttaminen tehtävästään

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjä voidaan tarvittaessa vapauttaa tehtävästään joko omasta aloitteestaan tai muun henkilön vaatiessa vapauttamista. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi vaatia pesänselvittäjän vapauttamista tehtävistään, vaan vaatimuksen esittäjältä vaaditaan riittävää intressiä asiassa. Hakemus pesänselvittäjän vapauttamisesta on annettava sille alioikeudelle, joka on antanut pesänselvittäjän määräyksen. Hakemus on perusteltava, joten sitä ei voi esittää niin sanotusti muuten vaan. Pätevä peruste vapauttamiselle voi olla esimerkiksi pesänselvittäjän sairaus tai erimielisyydet useiden pesänselvittäjien kesken.

Pesänselvittäjä voi omasta tahdostaan luopua tehtävästään, jos luopumiselle on olemassa pätevä syy. Oikeus voi tällöin vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään. Kuolinpesän osakkaille on kuitenkin tällöinkin pääsääntöisesti varattava tilaisuus lausua mielipiteensä pesänselvittäjän vapauttamisesta.

Jos pesänselvittäjä ei sovellu tehtäväänsä, voi vaatimuksen vapauttamisesta tehdä sellainen henkilö, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. On tärkeää huomata, että vain yhden osakkaan tai osakasryhmän aloitteesta tapahtuva pesänselvittäjän vapauttaminen on mahdollinen ainoastaan selvittäjän sopimattomuuden vuoksi. Vapauttaminen on mahdollista myös, jos tehtävä tulee erityisen syyn vuoksi siirtää jollekin toiselle henkilölle.

Oikeus voi myös omasta aloitteestaan vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään, mikäli se on saanut tietoonsa faktoja, joiden perusteella pesänselvittäjää ei voida pitää soveliaana tehtäväänsä. Myös testamentin toimeenpanija voidaan vapauttaa sopimattomuutensa perusteella. Pesänselvittäjälle tulee kuitenkin aina varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen vapauttamistaan.

Osakkaat voivat myös yhteisellä hakemuksella hakea pesänselvittäjän vapauttamista. Jos osakkaat ovat kaikki yhtä mieltä vapauttamisesta, hakemusta ei tarvitse perustella. Tällöin oikeuden tulee määrätä pesänselvittäjä vapautettavaksi tehtävästään, ellei sellaiselle henkilölle, jonka oikeus on riippuvainen selvityksestä, aiheudu vapauttamisen johdosta vahingon vaaraa. Mikäli selvittäjänä toimii testamentin toimeenpanija ja oikeudelta vaaditaan hänen vapauttamistaan, on itse testamentin toimeenpanijalta saatava suostumus vapauttamiseen. 

Lain mukaan pesänselvittäjän on hoidettava selvitystehtävänsä joutuisasti. Pitkittynyt pesänselvitys ei kuitenkaan ole riittävä syy pesänselvittäjän vapauttamiseen, mikäli viivästyminen ei johdu pesänselvittäjästä itsestään. Myöskään erimielisyys osakkaiden kanssa pesänselvitykseen liittyvistä ratkaisuista ei ole lähtökohtaisesti riittävä erottamisperuste. Lisätietoa pesänselvittäjän vapauttamisesta saat soittamalla lakipuhelimeen ja keskustelemalla lakimiehen kanssa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »