Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vapauttaminen tehtävästään


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjä voidaan tarvittaessa vapauttaa tehtävästään joko hänen omasta aloitteestaan tai muun henkilön vaatiessa vapauttamista. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi vaatia pesänselvittäjän vapauttamista tehtävistään, vaan vaatimuksen esittäjältä vaaditaan riittävää intressiä asiassa. Hakemus, joka koskee pesänselvittäjän vapauttamista hänen tehtävistään, on esitettävä sille alioikeudelle, joka on antanut pesänselvittäjän määräyksen. Hakemus on perusteltava, joten hakemusta ei voi esittää niin sanotusti muuten vaan. Päteviä perusteluja vapauttamiselle voivat olla esimerkiksi pesänselvittäjän sairaus tai erimielisyydet useiden pesänselvittäjien kesken.

Pesänselvittäjä voi omasta tahdostaan luopua tehtävästään, jos sille on olemassa pätevä syy. Oikeus voi tällöin vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään. Kuolinpesän osakkaille on kuitenkin tällöinkin pääsääntöisesti varattava tilaisuus lausua mielipiteensä pesänselvittäjän vapauttamisesta.

Jos pesänselvittäjä ei sovellu tehtäväänsä, voi vaatimuksen vapauttamisesta tehdä sellainen henkilö, jonka oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen. On tärkeää huomata, että vain yhden osakkaan tai osakasryhmän aloitteesta tapahtuva pesänselvittäjän vapauttaminen on mahdollista ainoastaan selvittäjän sopimattomuuden vuoksi. Vapauttaminen on mahdollista myös silloin, kun tehtävä tulee erityisen syyn vuoksi siirtää jollekin toiselle henkilölle.

Oikeus voi myös omasta aloitteestaan vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään, mikäli se on saanut tietoonsa faktoja, joiden perusteella pesänselvittäjää ei voida pitää soveliaana tehtäväänsä. Näin ollen myös testamentin toimeenpanijakin voidaan vapauttaa sopimattomuuden perusteella oikeuden aloitteesta. Pesänselvittäjälle tulee kuitenkin aina varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen hänen vapauttamistaan.

Osakkaat voivat myös yhteisellä hakemuksella hakea pesänselvittäjän vapauttamista. Jos osakkaat ovat kaikki yhtä mieltä vapauttamisesta, hakemusta ei tarvitse perustella. Tällöin oikeuden tulee määrätä pesänselvittäjä vapautettavaksi tehtävästään, ellei sellaiselle henkilölle, jonka oikeus on riippuvainen selvityksestä, aiheudu vapauttamisen johdosta vahingon vaaraa. Mikäli selvittäjänä toimii testamentin toimeenpanija ja oikeudelta vaaditaan hänen vapauttamistaan, on itse testamentin toimeenpanijalta saatava suostumus vapauttamiseen. Osakkaat eivät siis voi keskenään sopien vapauttaa pesänselvittäjää tehtävistään ja siten lakkauttaa pesänselvittäjän kelpoisuutta.

Vaikka pesänselvittäjän onkin lain mukaan huolehdittava joutuisasti selvitystehtävästä, pitkittynyt pesänselvitys ei kuitenkaan ole riittävä syy vapauttamaan pesänselvittäjää tehtävistään, mikäli kuolinpesän selvityksen viivästyminen on johtunut muusta kuin pesänselvittäjästä johtuneesta syystä. Myöskään erimielisyys osakkaiden kanssa pesänselvitykseen liittyvistä ratkaisuista ei ole riittävä erottamisperuste pesänselvittäjän tehtävästä. Lisätietoa pesänselvittäjän vapauttamisesta tehtävästään saa soittamalla lakipuhelimeen ja keskustelemalla lakimiehen kanssa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa