Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osakkaat voivat yhteisellä hakemuksella vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään. Hakemusta ei tarvitse perustella, jos kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yksimielisiä pesänselvittäjän irtisanomisesta. Tuomioistuimella on kuitenkin harkintavalta irtisanomisessa. Pesänselvittäjää ei tule irtisanoa tehtävästään, jos irtisanomisesta aiheutuisi vahingonvaara sellaiselle henkilölle, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi velkoja tai erityistestamentin saaja.

Jos joku muu kuin pesän osakas on hakenut pesänselvittäjän määräämistä, on hänelle aina annettava tieto pesänselvittäjän irtisanomista koskevasta hakemuksesta.

Osakkailla ei ole oikeutta vapauttaa testamentin toimeenpanijaa pesänselvittäjän tehtävästä, jos heillä ei ole toimeenpanijan suostumusta tähän. Muutoinhan osakkaat voisivat helposti tehdä perittävän tahdon tyhjäksi.

Osakkaiden hakiessa yhteisesti pesänselvittäjän irtisanomista on hakemukseen liitettävä ote siitä tuomioistuimen pöytäkirjasta, jolla selvittäjä on määrätty kuolinpesään. Vapauttamishakemukseen on liitettävä myös jäljennös perukirjasta, mikäli perunkirjoitusta ei oltu vielä toimitettu kun selvittäjämääräys annettiin. Tämän liiteaineiston perusteella tuomioistuin harkitsee, onko pesänselvittäjän irtisanomisesta aiheutumassa vahingonvaaraa velkojille tai erityistestamentin saajille.

Vain tuomioistuimella on harkintavalta vapauttaa pesänselvittäjä tehtävistään. Kuolinpesän osakkaat eivät siis voi irtisanoa pesänselvittäjää keskinäisin sopimuksin ja näin ollen lakkauttaa selvittäjän kelpoisuutta. Jos vain yksi kuolinpesän osakas tai osakasryhmä hakee pesänselvittäjän vapauttamista tehtävistään, on irtisanominen mahdollista vain selvittäjän sopimattomuuden vuoksi.

Pesänselvittäjän irtisanominen onkin mahdollista myös siinä tapauksessa, että pesänselvittäjä osoittautuu sopimattomaksi tehtäväänsä. Jokaisella, jonka oikeus on riippuvainen pesänselvityksestä, on oikeus vaatia selvittäjän irtisanomista sopimattomuuden perusteella. Henkilöillä, joilla on oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään, on oikeus toisistaan riippumatta hakea pesänselvittäjän irtisanomista. Näitä henkilöitä ovat osakkaiden lisäksi esimerkiksi avustukseen oikeutettu henkilö ja ulosottomies, jos velallisen osuus kuolinpesästä on ulosmitattu. Sopimattomuusperuste syntyy esimerkiksi, jos pesänselvittäjä syyllistyy asianosaisten epäyhdenvertaiseen kohteluun. Pesänselvittäjä on irtisanottava tehtävästään osakkaan vaatimuksesta myös silloin, kun selvittäjän toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai hänet on asetettu liikkeentoimintakieltoon. Erimielisyys pesänselvitysratkaisuista osakkaiden kanssa sen sijaan ei ole sopimattomuusperuste eikä näin ollen voi olla syynä irtisanomiselle.   

Ennen vapauttamispäätöksen antamista on jokaiselle kuolinpesän osakkaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei ole syytä olettaa, että hakijan oikeus vaarantuisi tämän vuoksi. Jos osakasta ei tavoiteta, voidaan vapauttamisvaatimus kuitenkin ratkaista varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Myös pesänselvittäjän ja testamentintoimeenpanijan kuuleminen on välttämätöntä. Vainajan velkojille ja erityistestamentinsaajille voidaan varata tilaisuus tulla kuulluksi, jos tuomioistuin näin päättää.

Tuomioistuimella on lisäksi oikeus viran puolesta vapauttaa pesänselvittäjä tehtävästään, jos se saa tiedon pesänselvittäjän sopimattomuudesta tehtäväänsä. Tämä viranomaisaloitteinen irtisanominen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun selvittäjäksi määrätty henkilö tuomitaan epärehellisyysrikoksesta rangaistukseen. Jos tuomioistuin irtisanoo pesänselvittäjän sopimattomuuden vuoksi, tulee tätä päätöstä muutoksenhausta huolimatta noudattaa heti. Jos pesänselvittäjä sen sijaan vapautetaan tehtävästään osakkaiden yhteisellä hakemuksella, päättyy selvittäjän toimivalta vasta, kun ratkaisu on saanut lainvoiman.

Jos pesänselvittäjän irtisanomista ei voida heti lopullisesti ratkaista, on oikeudella valta antaa asiasta väliaikainen päätös. Tuomioistuimella on valta vapauttaa pesänselvittäjä tehtävästään väliaikaispäätöksellä varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos kuulemisesta aiheutuisi huomattavaa ajanhukkaa. Mikäli pesänselvittäjän irtisanomiseen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »