Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän irtisanominen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osakkaat voivat vapauttaa yhteisellä hakemuksella pesänselvittäjän tehtävästään. Hakemusta ei tarvitse perustella, jos kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yksimielisiä pesänselvittäjän irtisanomisesta. Tuomioistuimella on kuitenkin harkintavalta irtisanoa pesänselvittäjä. Pesänselvittäjää ei tule irtisanoa tehtävästään, jos siitä aiheutuisi muulle henkilölle, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, vahingonvaaraa. Näitä henkilöitä voivat olla esimerkiksi velkoja ja erityistestamentin saaja.

Jos joku muu kuin pesän osakas on hakenut pesänselvittäjän määräämistä, on tälle henkilölle annettava aina tieto pesänselvittäjän irtisanomista koskevasta hakemuksesta.

Osakkailla ei ole oikeutta vapauttaa testamentin toimeenpanijaa pesänselvittäjän tehtävästä, jos heillä ei ole toimeenpanijan suostumusta tähän. Tämä johtuu siitä, että muuten osakkaat voisivat helposti tehdä perittävän tahdon tyhjäksi.

Osakkaiden hakiessa yhteisesti pesänselvittäjän irtisanomista on hakemukseen liitettävä ote tuomioistuimen pöytäkirjasta, jolla selvittäjä on määrätty kuolinpesään. Mikäli perunkirjoitusta ei ollut toimitettu silloin, kun selvittäjämääräys on annettu, on vapauttamishakemukseen liitettävä myös jäljennös perukirjasta. Liiteaineiston perusteella tuomioistuin harkitsee, onko pesänselvittäjän irtisanomisesta aiheutumassa vahingonvaaraa velkojille tai erityistestamentin saajille.

Vain tuomioistuimella on harkintavalta vapauttaa pesänselvittäjä tehtävistään. Kuolinpesän osakkaat eivät siis voi irtisanoa pesänselvittäjää keskinäisin sopimuksin ja näin ollen lakkauttaa selvittäjän kelpoisuutta. Jos vain yksi kuolinpesän osakas tai osakasryhmä hakevat pesänselvittäjän vapauttamista tehtävistään, on irtisanominen mahdollista vain selvittäjän sopimattomuuden vuoksi.

Pesänselvittäjän irtisanominen onkin mahdollista siinä tapauksessa, että pesänselvittäjä osoittautuu sopimattomaksi tehtäväänsä. Jokaisella, jonka oikeus on riippuvainen pesänselvityksestä, on oikeus vaatia selvittäjän irtisanomista sopimattomuuden perusteella. Henkilöillä, joilla on oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään, on oikeus toisistaan riippumatta hakea pesänselvittäjän irtisanomista. Näitä henkilöitä ovat osakkaiden lisäksi esimerkiksi avustukseen oikeutettu henkilö ja ulosottomies, jos velallisen osuus kuolinpesään on ulosmitattu.

Sopimattomuusperuste on olemassa esimerkiksi tilanteessa, jossa pesänselvittäjä syyllistyy asianosaisten epäyhdenvertaiseen kohteluun. Pesänselvittäjä on myös irtisanottava tehtävästään osakkaan vaatimuksesta myös silloin, kun selvittäjän toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai hänet on asetettu liikkeentoimintakieltoon. Erimielisyys pesänselvitysratkaisuista osakkaiden kanssa ei ole sopimattomuusperuste ja eikä näin ollen voi olla syynä irtisanomiselle.   

Ennen vapauttamispäätöksen antamista on jokaiselle kuolinpesän osakkaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei ole syytä olettaa, että hakijan oikeus vaarantuisi tämän vuoksi. Jos osakasta ei tavoiteta, voidaan vapauttamisvaatimus ratkaista varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Myös pesänselvittäjän ja testamentintoimeenpanijan kuuleminen on välttämätöntä. Vainajan velkojille ja erityistestamentin saajalle voidaan varata tilaisuus tulla kuulluksi, jos tuomioistuin näin päättää.

Tuomioistuimella on oikeus viran puolesta vapauttaa pesänselvittäjä tehtävästään, jos se saa tiedon pesänselvittäjän sopimattomuudesta tehtäväänsä. Viranomaisaloitteinen irtisanominen voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun selvittäjäksi määrätty henkilö tuomitaan epärehellisyysrikoksesta rangaistukseen.

Tuomioistuimen irtisanoessa pesäselvittäjä sopimattomuuden vuoksi, tulee oikeuden antamaa päätöstä muutoksenhausta huolimatta noudattaa heti. Jos pesänselvittäjä sen sijaan vapautetaan tehtävästään osakkaiden yhteisellä hakemuksella, päättyy selvittäjän toimivalta vasta, kun ratkaisu on saanut lainvoiman.

Jos pesänselvittäjän irtisanomista ei voida heti lopullisesti ratkaista, on oikeudella valta antaa asiasta väliaikainen päätös. Tuomioistuimella on valta vapauttaa pesänselvittäjä tehtävästään väliaikaispäätöksellä varaamatta selvittäjälle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos siitä aiheutuisi huomattavaa ajanhukkaa. Mikäli pesänselvittäjän irtisanomiseen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa