Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä testamentin tulkinta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Testamentin tulkintaan turvaudutaan, kun testamentti on niin epäselvä, että sen sanamuodosta voidaan päätyä useampaan erilaiseen ratkaisuun. Testamentti voi olla esimerkiksi laadittu epäselvällä käsialalla tai paperi on kulunut tai testamentista ei muutoin saa kunnolla selvää, mitä testamentin laatija on tarkoittanut. Testamentin tulkinnan tarkoitus on selvittää, mikä oli testamentin tekijän subjektiivinen tarkoitus. Jos tarkoituksesta ei ole näyttöä, täytyy pyrkiä päättelemään, mitä testamentin tekijä todennäköisesti olosuhteiden perusteella oli tarkoittanut viimeisenä tahtonaan. Testamentin tulkintaan ei kuitenkaan ole syytä lähteä kevein perustein. Pääsääntöisesti on pyrittävä noudattamaan testamentin määräyksiä. Edes pieni kirjoitusvirhe tai väärä sanamuoto ei estä testamentin täytäntöönpanoa, jos testamentin tekijän viimeinen tahto näin kuitenkin toteutetaan. Testamenttia ei saa siis tulkita testamentin tekijän viimeisen tahdon vastaisesti. Jos viimeisestä tahdosta ei olla aivan varmoja, kannattaa testamentin tulkinta. Testamentin tulkintaa varten on omat sääntönsä.

Kuka sitten päättää oikean tulkinnan ja sanoo viimeisen sanan? Ensisijaisesti testamenttia tulkitsevat kuolinpesän osakkaat yhteisesti perinnönjakotilaisuudessa. Riitatilanteessa, kun perinnönjaosta ei saada sopua aikaan, voidaan tuomioistuimelta hakea pesänjakajaa. Pesänselvittäjän täytyy tulkita testamenttia sen verran, että legaatit eli erityistestamentit saadaan täytettyä. Muutoin pesänselvittäjän ei pääsääntöisesti tarvitse ryhtyä tulkitsemaan testamenttia pidemmälle. Tämä johtuu siitä, että pesänselvittäjän toimenkuvaan ei kuulu perinnönjako. Pesänselvittäjä pyrkii selvittämään vain sen, mitä varallisuutta kuolinpesään kuuluu ja maksamaan velat eli toisin sanoen muokkaa kuolinpesän jakokuntoon. Erityistestamentti kuitenkin pyritään täyttämään jo pesänselvitysvaiheessa. Täten pesänselvittäjän tulee vainajan tekemän testamentin perusteella päätellä, mitä vainaja oli erityistestamentillaan tarkoittanut. Pesänselvittäjälle jää melko helppo tehtävä, kun erityistestamenttiin eli legaattiin kohdistuvat testamenttimääräykset ovat yleensä suht selviä koskien vain tiettyä rahasummaa tai tiettyä esinettä.

Pesänselvittäjän sijaan olennaisemmassa roolissa testamentin tulkinnassa on yleensä pesänjakaja. Tämä johtuu siitä, että (yleis)testamentin tulkinta ajankohtaistuu nimenomaan perinnönjakovaiheessa. Perinnönjakovaiheessa päätetään, kuka osakas saa mitäkin omaisuutta. Testamentin tulkinnasta voidaan nostaa perinnönjaon jälkeen testamentin sisällön vahvistamiskanne ilman määräaikaa. Sen, joka vetoaa testamentin tekijän tarkoitukseen, on pystyttävä kuitenkin todistamaan tarkoitus toteen. Käytettävissään hänellä on kaikki aineisto, mitä hän käsiinsä saa koskien testamentin tekijän aikeista. Todistusaineiston ei siis tarvitse sisältyä testamenttiin. Toisin sanoen, testamentin tulkinta-aineistoa ei ole rajoitettu määrällisesti eikä laadullisesti. Testamentin tulkintakanteen voivat nostaa kuolinpesän osakkaat sekä ne, joilla on asiassa oikeusturvan tarvetta. Pesänselvittäjä ei kuitenkaan voi tulkintakannetta nostaa, koska kyseessä on korostetun henkilökohtainen oikeustoimi. Toisin sanoen, testamentin tulkintaa koskevaan vahvistuskanteeseen ovat oikeutettuja ne, joilla on perinnönjaon lopputuloksesta intressiä. On olennaista, että testamentin tulkintakanteessa haastetaan vastaajaksi muut kuolinpesän osakkaat, eikä suinkaan esimerkiksi perinnönjaon tehnyttä pesänjakajaa.

Oikeuskäytännössä epäselvät testamentit on usein vahvistettu rintaperillisten eduksi. Toisaalta ilman testamenttiakin on vainajan jäämistön osalleen saanut Valtiokonttori voinut omatoimisesti noudattaa kohtuullisuusperiaatetta esimerkiksi tilanteessa, jossa A on hoitanut vainaja X:ää vuosikausia. Tällöin valtio on voinut antaa A:lle kohtuullisen osan perinnöstä, mikäli X kuoli ilman testamenttia ja perillisiä. Tilanteet elämässä vaihtelevat paljon. On pyrittävä ajattelemaan, mitä vainaja todellisuudessa oli tarkoittanut tapahtuvan hänen kuolemansa jälkeen hänen omaisuudelleen, eikä pelkästään orjallisesti noudattaa lain pykäliä, vaan soveltaa tiettyyn pisteeseen myös maalaisjärkeä.

Testamentin tulkinnassa vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi se, ettei hyvän tavan tai lainvastaisia testamenttimääräyksiä voida hyväksyä. Toisaalta testamentti voi koskea vain vainajan omaa omaisuutta. Vainaja ei voi sitovasti määrätä testamentissaan esimerkiksi jonkun toisen omaisuudesta tai omaisuudesta, jota hänellä ei kuollessaan enää ollut. Myöskään liikaa arjen elämää rajoittavat testamenttiehdot eivät ole sallittuja, vaan kiellettyjä. Esimerkiksi testamentin tekijä ei voi määrätä testamentin saajaa pitäytymästä menemästä naimisiin jonkun nimetyn henkilön kanssa. Tällainen määräys menisi liian pitkälle, rajoittaen testamentin saajan oikeutta oman näköiseensä perhe-elämään sekä oikeutta yksityisyyteen. Testamentissa ei myöskään voida hyväksyä kohtuuttomia tai testamentin saajan elämää liiaksi vaikeuttavia ehtoja. Testamentin tulkinnassakin on pidettävä takaraivossa, miksi testamentti laaditaan: siksi, että vainajan omaisuus saataisiin jaettua eteenpäin.

Mikäli epävarmuutta aiheutuu testamentin tulkinnasta tai siitä, mikä oli testamentin tekijän viimeinen tahto, kannattaa turvautua asiantuntija-apuun. Mielesikin kevenee, kun testamentin vahvistuskanteella vainajan viimeinen tahto todetaan tuomareiden toimesta, eikä sinun tarvitse enää jossitella. Älä siis jää aikailemaan, vaan soita lakimiehellemme!

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa