Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä testamentin tulkinta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Testamentin tulkintaan turvaudutaan, jos testamentti on niin epäselvä, että sen sanamuodon pohjalta voidaan päätyä useampaan erilaiseen ratkaisuun. Testamentti voi olla esimerkiksi laadittu epäselvällä käsialalla tai siitä ei jonkun muun syyn vuoksi ilmene tarpeeksi selvästi laatijansa tarkoitus. Testamentin tulkinnan tarkoitus on selvittää testamentin tekijän subjektiivinen tarkoitus. Jos tarkoituksesta ei ole näyttöä, täytyy pyrkiä päättelemään, mitä testamentin tekijä todennäköisesti olosuhteiden perusteella oli tarkoittanut viimeisenä tahtonaan. Testamentin tulkintaan ei kuitenkaan ole syytä lähteä kevein perustein. Pääsääntöisesti on pyrittävä noudattamaan testamentin määräyksiä. Edes pieni kirjoitusvirhe tai väärä sanamuoto eivät estä testamentin täytäntöönpanoa, jos testamentin tekijän viimeinen tahto näin kuitenkin toteutetaan. Testamenttia ei saa siis tulkita testamentin tekijän viimeisen tahdon vastaisesti. Jos viimeisestä tahdosta ei olla aivan varmoja, kannattaa testamentin tulkinta. Tulkintaa varten on omat sääntönsä.

Kuka sitten päättää testamentin oikean tulkinnan? Ensisijaisesti testamenttia tulkitsevat kuolinpesän osakkaat yhteisesti perinnönjakotilaisuudessa. Jos perinnönjaosta ei saada sopua aikaan, voidaan tuomioistuimelta hakea pesänjakajaa. Pesänselvittäjän täytyy tulkita testamenttia sen verran, että legaatit eli erityistestamentit saadaan täytettyä. Tämän pidemmälle pesänselvittäjän ei pääsääntöisesti tarvitse ryhtyä testamenttia tulkitsemaan, sillä perinnönjako ei kuulu pesänselvittäjän toimenkuvaan. Pesänselvittäjä pyrkii vain selvittämään, mitä varallisuutta kuolinpesään kuuluu ja maksamaan velat. Erityistestamentti kuitenkin pyritään täyttämään jo pesänselvitysvaiheessa. Täten pesänselvittäjän tulee vainajan tekemän testamentin perusteella päätellä, mitä vainaja oli erityistestamentillaan tarkoittanut. Tämä tehtävä on yleensä melko helppo, sillä erityistestamenttiin kohdistuvat testamenttimääräykset koskevat tiettyä esinettä tai rahamäärää ja ovat siten yleensä suhteellisen selviä.

Pesänselvittäjää olennaisemmassa roolissa testamentin tulkinnassa on yleensä pesänjakaja. Tämä johtuu siitä, että (yleis)testamentin tulkinta ajankohtaistuu nimenomaan perinnönjakovaiheessa. Perinnönjakovaiheessa päätetään, kuka osakas saa mitäkin omaisuutta. Testamentin tulkinnasta voidaan nostaa perinnönjaon jälkeen testamentin sisällön vahvistamiskanne ilman määräaikaa. Sen, joka vetoaa testamentin tekijän tarkoitukseen, on pystyttävä kuitenkin todistamaan tarkoitus toteen. Käytettävissään hänellä on lähtökohtaisesti kaikki aineisto, mitä hän käsiinsä saa. Todistusaineiston ei siis tarvitse sisältyä testamenttiin, sillä testamentin tulkinta-aineistoa ei ole rajoitettu määrällisesti eikä laadullisesti. Testamentin tulkintakanteen voivat nostaa kuolinpesän osakkaat sekä ne, joilla on asiassa oikeusturvan tarvetta. Pesänselvittäjä ei kuitenkaan voi tulkintakannetta nostaa, koska kyseessä on korostetun henkilökohtainen oikeustoimi. On olennaista, että testamentin tulkintakanteessa vastaajaksi haastetaan muut kuolinpesän osakkaat, eikä suinkaan esimerkiksi perinnönjaon tehnyttä pesänjakajaa.

Oikeuskäytännössä epäselvät testamentit on usein vahvistettu rintaperillisten eduksi. Toisaalta vainajan jäämistön osalleen saanut Valtiokonttori on voinut omatoimisesti noudattaa kohtuullisuusperiaatetta esimerkiksi tilanteessa, jossa A on hoitanut vainaja X:ää vuosikausia, mutta hänen hyväkseen ei ole annettu testamenttimääräystä. Tällöin valtio on voinut antaa A:lle kohtuullisen osan perinnöstä, jos X kuoli ilman testamenttia ja perillisiä. On pyrittävä ajattelemaan, mitä vainaja todellisuudessa oli tarkoittanut omaisuudelleen tapahtuvan kuolemansa jälkeen, eikä pelkästään orjallisesti noudatettava lain pykäliä.

Testamentin tulkinnassa on huomioitava esimerkiksi se, ettei hyvän tavan tai lainvastaisia testamenttimääräyksiä voida hyväksyä. Toisaalta testamentti voi koskea vain vainajan omaa omaisuutta. Vainaja ei voi sitovasti määrätä testamentissaan esimerkiksi jonkun toisen omaisuudesta tai omaisuudesta, jota hänellä ei kuollessaan enää ollut. Arkista elämää liiaksi rajoittavat testamenttiehdot ovat myös kiellettyjä, testamentin tekijä ei esimerkiksi voi määrätä testamentinsaajaa pitäytymään naimisiinmenosta jonkun nimetyn henkilön kanssa. Tällainen määräys rajoittaisi liiaksi testamentinsaajan oikeutta oman näköiseensä perhe-elämään sekä yksityisyyteen. Testamentissa ei myöskään voida hyväksyä kohtuuttomia tai testamentin saajan elämää liiaksi vaikeuttavia ehtoja. Testamentin tulkinnassakin on hyvä pitää takaraivossa, miksi testamentti oikein laaditaan: siksi, että vainajan omaisuus saataisiin jaettua eteenpäin.

Mikäli testamentin tulkinta aiheuttaa ongelmatilanteita tai herättää kysymyksiä, kannattaa turvautua asiantuntija-apuun. Älä siis jää aikailemaan, vaan soita lakimiehellemme!


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »