Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan velvollisuudet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun perittävä kuolee ja kuolinpesä syntyy, pesän osakkaiden tehtäväksi muodostuu kuolinpesän haltuunsa ottaminen ja sen hoitaminen. Tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää perunkirjoituksen toimittamista, mutta osakkaiden velvollisuuksiin kuuluu myös muiden tehtävien hoitamisesta huolehtimista.

Osakkaiden ensimmäisenä tehtävänä on ottaa kuolinpesä haltuunsa ja alkaa hoitamaan sen asioita. Vaikka leski ei olisikaan kuolinpesän osakas, haltuunottovelvollisuuden voidaan useimmiten katsoa kuuluvaksi leskelle. Haltuunottajan tulisi olla henkilö, joka on parhaiten tietoinen pesän asioista ja tilanteesta. Tärkein haltuunottajan velvollisuus on vainajan omaisuudesta huolehtiminen eli sen säilyttäminen ja tallettaminen. Kuolinpesän varoja saa käyttää ainoastaan kuolinpesän hoidosta johtuviin kustannuksiin ja kuluihin. Pesän haltuunsa ottavan tahon tulee huolehtia pesän juoksevista asioista, sekä mahdollisista tuloista ja veloista. Pesän halttunottamisen lisäksi osakkaiden tulee huolehtia kuolinpesän hallinnosta perinnnön jakamiseen asti. Kaikilla kuolinpesän osakkailla on velvollisuus yhdessä hallita pesän omaisuutta ja tehdä pesää koskevia päätöksiä yksimielisesti.

Osakkaiden tulee huolehtia pesänselvityksen suorittamisesta. Pesänselvityksen yhteydessä määritellään kuolinpesän laajuus, selvitetään varat ja velat, sekä suoritetaan erityistestamentin toimeenpano. Pesänselvittäjä ottaa pesän haltuunsa ja toimii pesän edustajana.

Olennainen pesän osakkaille kuuluva velvollisuus on perunkirjoituksen toimittamisesta huolehtiminen. Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen vakituisesti Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Ratkaisevaa ei ole omaisuuden suuruus, sillä perukirja on tehtävä myös täysin tyhjästä pesästä. Perukirjan tarkoitus on toimia omaisuusluettelona, johon on listattu pesän velat ja varat perinnönjakoa varten. Samalla perukirja toimii osakasluettelona, sillä kaikki kuolinpesän osakkaat tulevat listatuiksi siihen. Perunkirjoituksesta huolehtiminen kuuluu kuolinpesän osakkaan (tarkemmin sen, jonka hallussa omaisuus on) vastuulle. Aikaa perunkirjoituksen toimittamiselle on varattu kolme kuukautta kuolemasta eteenpäin. Sen pesän osakkaan, jonka hoidossa pesä on, vastuulla on perunkirjoituksen pitopaikasta huolehtiminen. Kutsuminen perunkirjoitukseen kuuluu niin ikään perunkirjoitusvelvollisen osakkaan vastuulle. Vainajan sukuselvitys on hankittava perukirjaa varten, jotta voidaan varmistua siitä, onko vainaja ollut naimisissa tai onko hänellä mahdollisesti lapsia.

Kuolinpesän osakkaiden velvollisuuksiin saattaa kuulua myös tarvittavien asiakirjojen hankkimista tai erilaisten selvitystoimien suorittamista. Vaadittavat toimet saattavat vaihdella huomattavastikin pesäkohtaisesti. Asiantuntevan avun saamiseksi on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa