Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Henkilön kuolema ei yleensä lakkauta vainajan mahdollisia velkasuhteita, vaan niistä tulee kuolinpesän velkoja. Pääsäännön mukaisesti vainajan velat peritään kuolinpesän varoista. Lain mukaan kuolinpesän osakas ei olekaan henkilökohtaisessa velkavastuussa vainajan veloista.

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu syntyy kuitenkin siinä tapauksessa, jos osakas ei ole toimittanut perunkirjoitusta laissa säädetyssä määräajassa. Vastuu veloista syntyy myös sellaiselle osakkaalle, joka on perunkirjoituksen tai perukirjan vallalla vahvistamisen yhteydessä antanut virheelliseksi tietämänsä ilmoituksen tai jättänyt mainitsematta jonkin tiedossaan olevan seikan ja näin vaarantanut velkojan oikeutta. Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu tarkoittaakin sitä, että velkojalla on oikeus vaatia saatavalleen suoritusta perilliseltä. Lain mukaan kuolinpesän osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu ei voi perustua osakkaiden nimenomaiseen tahdonilmaisuun.

Jos osakkaat huolimattomuuttaan hävittävät kuolinpesän omaisuutta, joutuvat he korvaamaan tästä aiheutuneen vahingon velkojille. Myös niissä tapauksissa, joissa osakkaat ovat jakaneet kuolinpesän varat ennen velkojen maksamista, on osakkailla jäämistöoikeudellinen palautusvastuu. Pääajatuksena sekä korvaus- että palautusvastuussa on turvata velkojille suoritus, jonka hän olisi saanut kuolinpesästä ilman osakkaiden laiminlyöntejä.

Osakkaan henkilökohtainen vastuu voi olla joko rajoittamatonta henkilökohtaista velkavastuuta tai rajoitettua henkilökohtaista velkavastuuta. Rajoittamaton henkilökohtainen velkavastuu on ankarin velkavastuun muoto, joka voidaan kohdistaa yksityishenkilöön. Tämän vuoksi rajoittamaton velkavastuu voikin koskea vain sellaista osakasta, joka on perunkirjoitusvelvollinen ja laiminlyö velvollisuutensa täyttämisen määräajassa. Myös vilpillinen menettely perunkirjoituksessa aiheuttaa rajoittamattoman henkilökohtaisen vastuun. Käytännössä tämä vastuu on muuttunut korvausvastuuksi eli henkilökohtaisen velkavastuun ylärajan muodostaa kuolinpesän osakkaan aiheuttaman vahingon suuruus.

Osakas voi vapautua kokonaan henkilökohtaisesta velkavastuusta, jos hän pystyy näyttämään, ettei ole toimenpiteellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut korvattavaa vahinkoa. Jos osakas osoittaa, että vahingon suuruus oli rahamäärältään pienempi kuin vainajan velka, vastaa hän vain vahingon määrästä. Jos vastuuseen joutuneita osakkaita on useampia, vastaa kukin osakas velasta vain omasta puolestaan ja vain siltä osin kuin velkojalle on aiheutunut vahinkoa hänen käyttäytymisensä johdosta. Osakas, joka on edunvalvonnan alaisena, ei voi joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen. Mikäli osakkaan velkavastuuseen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa