Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilön kuolema ei yleensä lakkauta hänen velkasuhteitaan, vaan ne vain muuttuvat kuolinpesän veloiksi. Pääsääntöisesti vainajan velat peritäänkin kuolinpesän varoista, eikä kuolinpesän osakas ole niistä henkilökohtaisessa velkavastuussa.

Kuolinpesän osakkaalle syntyy kuitenkin henkilökohtainen velkavastuu, jos hän ei ole toimittanut perunkirjoitusta laissa säädetyssä määräajassa. Velkavastuu syntyy myös sellaiselle osakkaalle, joka on perunkirjoituksen tai perukirjan vallalla vahvistamisen yhteydessä antanut virheelliseksi tietämänsä ilmoituksen tai jättänyt mainitsematta jonkin tiedossaan olevan seikan ja näin vaarantanut velkojan/velkojien oikeuksia. Lain mukaan kuolinpesän osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu ei voi perustua vain osakkaiden nimenomaiseen tahdonilmaisuun. Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu tarkoittaa, että velkojalla on oikeus vaatia saatavalleen suoritusta osakkaalta.

Jos osakkaat huolimattomuuttaan hävittävät kuolinpesän omaisuutta, joutuvat he korvaamaan tästä aiheutuneen vahingon velkojille. Myös niissä tapauksissa, joissa osakkaat ovat jakaneet kuolinpesän varat ennen velkojen maksamista, on osakkailla jäämistöoikeudellinen palautusvastuu. Pääajatuksena sekä korvaus- että palautusvastuussa on turvata velkojalle suoritus, jonka hän olisi saanut kuolinpesästä ilman osakkaiden laiminlyöntejä.

Osakkaan henkilökohtainen vastuu voi olla joko rajoittamatonta henkilökohtaista velkavastuuta tai rajoitettua henkilökohtaista velkavastuuta. Rajoittamaton henkilökohtainen velkavastuu on ankarin velkavastuun muoto, joka voidaan kohdistaa yksityishenkilöön. Se voikin koskea vain sellaista osakasta, joka on perunkirjoitusvelvollinen ja laiminlyö tämän velvollisuutensa täyttämisen määräajassa. Myös vilpillinen menettely perunkirjoituksessa aiheuttaa rajoittamattoman henkilökohtaisen vastuun. Käytännössä rajoittamaton henkilökohtainen velkavastuu on muuttunut korvausvastuuksi eli sen ylärajan muodostaa kuolinpesän osakkaan aiheuttaman vahingon suuruus.

Osakas voi vapautua kokonaan henkilökohtaisesta velkavastuusta, jos hän pystyy näyttämään, ettei ole toimenpiteellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut kyseistä vahinkoa. Jos osakas osoittaa, että vahingon suuruus oli rahamäärältään pienempi kuin vainajan velka, vastaa hän vain vahingon määrästä. Jos vastuuseen joutuneita osakkaita on useampia, vastaa kukin osakas velasta vain omasta puolestaan ja vain siltä osin kuin velkojalle on aiheutunut vahinkoa hänen käyttäytymisensä johdosta. Osakas, joka on edunvalvonnan alaisena, ei voi joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen.

Mikäli osakkaan velkavastuuseen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »