Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen ja pesänjakaja


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän jakaminen on mahdollista sen jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Perunkirjoituksen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla ja osakkaan oikeudenomistajalla on oikeus itsenäisesti vaatia perinnönjakoa. Perinnönjakaminen tarkoittaa, että perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Perinnönjako voikin tapahtua perillisten yksimielisenä jakotoimituksena eli sopimusjakona tai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona.

Toimitusjako on mahdollista saada vireille ainoastaan hakemuksella pesänjakajan määräämiseksi. Tämän hakemuksen voivat tehdä kuolinpesän osakas, perintöosuuden luovutuksensaaja tai tämän oikeudenomistaja, avustukseen oikeutettu henkilö, kuten esimerkiksi avopuoliso, työhyvitykseen oikeutettu henkilö, leski ja jos osakkaan pesäosuus on ulosotettu niin, ulosottomies tai velallisosakas itse. Vaikka leski ei olisikaan kuolinpesän osakas, voi hän käynnistää perinnönjaon. Erityisjälkisäädöksen saajalla ei ole oikeutta käynnistää pesänjakoa, koska hänen oikeutensa toteutetaan jo pesänselvityksessä. Osakkaan, jonka oikeus on riidanalainen ja joka haluaa vaatia toimitusjakoa, kannattaa olla yhteyksissä lakimieheen saadakseen tietää, onko hänellä oikeutta vaatia perinnönjakoa.

Hakemuksen, jolla pesänjakajaa vaaditaan, täytyy olla kirjallinen ja sen liitteenä täytyy olla jäljennös perukirjasta. Jos hakija ei ole perillinen tai leski, en hänen esitettävä selvitys kelpoisuudestaan hakemuksen tekemiseen. Tällaisena selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi testamenttia tai perintöosuuden luovutuksesta laadittua asiakirjaa.

Kuolinpesään ei voida määrätä pesänjakajaa, jos perilliset ovat jakaneet kuolinpesän keskinäisellä sopimuksella. Vain siinä tapauksessa, että jakokirjasta ilmenee, ettei koko jäämistöä ole jaettu sopimusjaossa, voidaan jäljellä olevan osan jakamiseen määrätä pesänjakaja.

Tuomioistuin määrää pesänjakajan tehtäväänsä. Ennen tehtävään määräämistä on tuomioistuimen varattava osakkaille tilaisuus lausua mielipiteensä jakajan määräämisestä. Osakkaan poisjääminen ei estä asian ratkaisemista. Mikäli kuolinpesän jakamiseen liittyvät asiat askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa