Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen ja pesänjakaja

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän jakaminen on mahdollista sen jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat maksettu(tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen talteen). Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla ja osakkaan oikeudenomistajalla on oikeus itsenäisesti vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako tarkoittaa, että perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Perinnönjako voi olla joko perillisten välinen jakotoimitus eli sopimusjako tai pesänjakajan suorittama toimitusjako.

Toimitusjako on mahdollista saada vireille ainoastaan hakemalla pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta. Tämän hakemuksen voivat tehdä kuolinpesän osakas, perintöosuuden luovutuksensaaja tai tämän oikeudenomistaja, avustukseen pesästä oikeutettu henkilö(esimerkiksi avopuoliso), työhyvitykseen pesästä oikeutettu henkilö sekä leski. On huomattava, että leskellä on tämä oikeus vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas. Jos jonkin osakkaan pesäosuus on ulosmittauksen kohteena, oikeus hakemuksen tekemiseen on myös ulosottomiehellä. Erityisjälkisäädöksen saajalla sen sijaan ei ole oikeutta hakea pesänjakajan määräämistä, koska hänen oikeutensa toteutetaan jo pesänselvityksessä. Jos osakkaan oikeus on riidanalainen ja hän haluaa vaatia toimitusjakoa, kannattaa hänen olla yhteydessä lakimieheen. Lakimies osaa luotettavasti kertoa, onko osakkaalla kyseisessä yksittäistapauksessa oikeus vaatimukseen.

Pesänjakajaa tulee vaatia kirjallisella hakemuksella, jonka liitteenä on jäljennös perukirjasta. Jos hakija ei ole perillinen tai leski, on hänen lisäksi esitettävä selvitys kelpoisuudestaan hakemuksen tekemiseen. Selvitykseksi voidaan hyväksyä esimerkiksi testamentti tai perintöosuuden luovutuksesta laadittu asiakirja.

Kuolinpesään ei voida määrätä pesänjakajaa, jos perilliset ovat jo jakaneet sen keskinäisellä sopimuksella. Vain siinä tapauksessa, että jakokirjasta ilmenee, ettei koko jäämistöä ole jaettu sopimusjaossa, voidaan jäljellä olevan osan jakamiseen määrätä pesänjakaja.

Tuomioistuin määrää pesänjakajan tehtäväänsä. Ennen tehtävään määräämistä tuomioistuimen on varattava osakkaille tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Osakkaan poisjääminen ei kuitenkaan estä asian ratkaisemista.

Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, mikäli kuolinpesän jakamiseen liittyvät asiat askarruttavat.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »