Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vaihtaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjä on tuomioistuimen määräämä kuolinpesän virallisselvittäjä, jonka tehtävänä on ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin, jotka ovat tarpeen kuolinpesän selvittämiseksi. Ensimmäisenä tehtävänä pesänselvittäjällä on jäämistöomaisuuden haltuunotto. Tämän jälkeen selvittäjän on maksettava pesän velat ja perittävä saatavat. Pesänselvittäjä on oikeutettu maksamaan pesänselvitysvelkoja pesän varoista päältäpäin selvityksen aikana.

Pesänselvittäjä voi vaihtua kolmesta eri syystä. Pesänselvittäjä voidaan vapauttaa tehtävästään ensinäkin omasta hakemuksestaan. Selvittäjän on haettava vapauttamista siltä tuomioistuimelta, joka hänet on tehtävään määrännyt. Jos pesänselvittäjä hakee itse vapauttamistaan, on hänen perusteltava hakemuksensa. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi virkatehtäviä tai sairautta, joka estää pesänselvityksen tehokkaan hoitamisen.

Pesänselvittäjän vapauttaminen tehtävästään voi perustua myös kuolinpesän osakkaiden yhteiseen hakemukseen. Vapauttamishakemusta ei tarvitse tällaisessa tilanteessa perustella. Tuomioistuimella on kuitenkin harkintavalta irtisanoa pesänselvittäjä. Pesänselvittäjää ei tule irtisanoa tehtävästään, jos siitä aiheutuisi muulle henkilölle, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, vahingonvaaraa. Näitä henkilöitä voivat olla esimerkiksi velkoja ja erityistestamentin saaja. Jos määräys pesänselvittäjästä on annettu velkojan hakemuksesta, on tälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta.

Kolmantena mahdollisuutena on pesänselvittäjän erottaminen tehtävästään. Jokaisella henkilöllä, jonka oikeus on riippuvainen pesänselvityksestä, on oikeus vaatia pesänselvittäjän erottamista, jos pesänselvittäjä osoittautuu sopimattomaksi tehtäväänsä. Näitä henkilöitä ovat osakkaiden lisäksi esimerkiksi avustukseen oikeutettu henkilö ja ulosottomies, jos velallisen osuus kuolinpesään on ulosmitattu. Myös oikeudella on virkansa puolesta oikeus irtisanoa pesänselvittäjä, jos se saa sopimattomuudesta tiedon.

Pesänselvittäjän vapauttamisen jälkeen kuolinpesään on mahdollista määrätä uusi pesänselvittäjä. Hakemus pesänselvittäjän määräämisestä on tehtävä tuomioistuimelle. Pesänselvittäjäksi ehdotetun on täytettävä tietyt edellytykset, jotta hänet voidaan määrätä kyseiseen tehtävään.

Ensimmäisenä ehtona onkin, että oikeuden on määrättävä pesänselvittäjäksi henkilö, jonka voidaan olettaa suorittavan pesänselvityksen sen laadun edellyttämällä taidolla ja joka tehtävään suostuu. Pesänselvittäjän on oltava sopiva tehtävään. Sopivuus pesänselvittäjän tehtävään edellyttääkin aina sitä, että selvittäjä on puolueeton suhteessa kuolinpesän osakkaisiin. Pesänselvittäjä ei saa myöskään olla esteellinen toimimaan tehtävässä.

Mikäli haluat tietää tarkemmin pesänselvittäjän vaihtamisesta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa