Minilex - Lakipuhelin

Mitä eroa on pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Sekä pesänselvittäjä että pesänjakaja ovat käräjäoikeuden hakemuksesta määräämiä toimijoita, jota tulevat avuksi silloin kuin kuolinpesän osakkaat eivät syystä tai toisesta kykene sopimaan kuolinpesän hallintaan ja perinnönjakoon liittyvistä asioista. Pesänjaon suorittaa pesänjakaja myös silloin, kun jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu, ellei ulosottomies toisin salli.
Pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla on omat tehtävänsä, jotka sijoittuvat myös ajallisesti perinnönjaon eri vaiheisiin. Sama henkilö voidaan kuitenkin määrätä sekä pesänselvittäjän että pesänjakajan tehtäviin.

Pesänselvittäjän suorittamaa selvitystä kutsutaan virallisselvitykseksi. Pesänselvityksen päällimmäisenä tavoitteena on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Tätä varten pesänselvittäjän ensimmäisenä tehtävänä on ottaa jäämistöön kuuluva omaisuus haltuunsa ja määrittää, mikä omaisuus kuuluu kuolinpesän varallisuuteen. Pesänselvittäjän on pyrittävä saavuttamaan sovinto kuolinpesän velkojien kassa, ja hänellä on oikeus määrätä jäämistöön kuuluvasta omaisuudesta siten, että se edesauttaa velkojen selvittämistä.

Pesänselvittäjällä on kelpoisuus edustaa kuolinpesää kolmatta vastaan sekä kelpoisuus vastata kaikissa pesää koskevissa asioissa. Pesänselvittäjän tehtävänä on myös erityisjälkisäädösten ja tarkoitemääräysten täytäntöönpano. Pesänselvittäjänä toimivalta jatkuu lähtökohtaisesti siihen saakka kunnes ositus tai perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi. Pesänselvittäjän tehtävänä on nimittäin vielä perinnönjaon lainvoimaiseksi tulon jälkeen luovuttaa osakkaille hänen hallussaan oleva omaisuus.

Pesänjakajan toiminta voi alkaa vasta sen jälkeen kun pesä on saatu jakokuntoon. Perinnönjakoa ei nimittäin saa aloittaa ennen kuin pesä on saatu jakokuntoon, eli kuolinpesän velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Pesänjakajan tekemää perinnönjakoratkaisua ja siihen liittyvää perinnön jakoa kutsuaan toimitusjaoksi.

Pesänjakajan tehtävänä on todeta, että pesänjaon edellytykset täyttyvät. Hän huolehtii pesään omaisuusluettelon laatimisesta perukirjan pohjalta ja arvostaa jaettavan omaisuuden. Lisäksi pesänselvittäjä toteaa, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita. Pesänjakaja toteaa toisin sanoen perinnönjaon yleiset edellytykset eli sen, kenellä on lain mukaan oikeus perintöön. Lisäksi hän ottaa kantaa perimyksen erityisiin edellytyksiin, kuten kysymykseen siitä, onko testamentin saajan oikeus vanhentunut. Pesänjakaja joutuu tehtävässään myös selvittämään ja ratkaisemaan perinnönjakoon liittyviä riitaisuuksia sekä antamaan oikeudellisesti perusteluja ratkaisua mm. ennakkoperinnön huomioon ottamista koskevista vaatimuksista.

Pesänjakaja määrää perinnönjaon ajan ja paikan, ilmoittaa niistä todisteellisesti kuolinpesän osakkaille ja kutsuu heidät perinnönjaon alkukokoukseen. Edunvalvoja myös edustaa edunvalvonnan alaista osakasta sekä valvoo alaikäisen osakkaan etua perinnönjaossa. Lisäksi pesänjakaja laatii perinnönjaosta jakokirjan. Pesänjakajan tehtävänä on määrittää osakkaille tulevat suhteelliset ja arvomääräiset jako-osuudet sekä suorittaa esinekohtainen jako. Kuten yllä mainittu, pesänjakajan tehtäviin ei kuulu jaossa osoitettujen kohteiden luovuttaminen osakkaille, vaan tämä on pesänselvittäjän tehtävä olettaen, että jäämistön hallintoa varten on määrätty pesänselvittäjä.

Toisin kuin pesänselvittäjällä ei pesänjakajalla lähtökohtaisesti ole oikeutta edustaa kuolinpesää sitä koskevissa oikeudenkäynneissä. Hän ei myöskään saa maksaa kuolinpesän maksamatonta ja erääntynyttä velkaa. Pesänjakajalla ei myöskään ole toimivaltaa täyttää legaattia tai tarkoitemääräystä.

Pesänjakajan toiminta jatkuu siihen asti, kunnes hänen toimittamansa jako tulee lainvoimaiseksi tai hänet erotetaan tehtävästään.

Ero pesänselvittäjän ja pesänjakajan välillä liittyy näin heidän erilaiseen rooliinsa kuolinpesän hallinnassa ja perinnönjaossa. Tehtävien ja toimivallan erottaminen voi toisinaan tuntua haastavalta, ja lisäkysymyksissä voikin olla tarpeen kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa