Minilex - Lakipuhelin

Perintöoikeus avoliitossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Avoliitto voi päättyä toisen avopuolison kuoleman seurauksena. Tällöin nousee esiin kysymys siitä, kuka perii kuolleen avopuolison ja periikö avoleski kuolleen avopuolisonsa?

Perintöoikeus ja testamentti

Perintökaaren mukaan avopuolisolla ei ole perintöoikeutta ensiksi kuolleen avopuolison jälkeen. Viime kädessä perintö menee siis valtiolle, jollei testamenttia tai lakimääräisiä perillisiä ole.

Avoleskellä ei myöskään ole samanlaista oikeutta hallita ensiksi kuolleen avopuolison jäämistöä jakamattomana hallinnassaan, edes siltä osin kuin siihen sisältyy perheen yhteisenä kotina käytetty asunto, kuin mitä avioliitossa olleella leskellä olisi.  Avopuolisolla ei ole aviopuolison kaltaista oikeutta jäädä asumaan avopuolisoiden yhteiseen kotiin.

Avopuolisolla on kuitenkin oikeus jatkaa vuokrasuhdetta toisen avopuolison kuoltua. Asumisoikeus taas kuuluu asumisoikeuden haltijan kuoltua tämän kuolinpesään.

Ensiksi kuolleen avopuolison omaisuus siis jaetaan hänen lakimääräisten perillistensä kesken, ellei tämän tekemästä testamentista muuta johdu. Tästä syystä avopuolisoiden tekemä testamentti on erittäin tärkeässä asemassa avopuolison perintöoikeuden kannalta, koska vain sillä voi luoda perintöoikeuden toiselle avopuolisolle. Testamentilla ei kuitenkaan saa loukata rintaperillisten oikeutta lakiosaan.

Avustus  

Jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi (laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta soveltuu), niin avoleskellä saattaa olla oikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä harkinnanvaraiseen avustukseen ensiksi kuolleen avopuolison jäämistöstä.

Avustusta voidaan myöntää siltä osin, kuin se harkitaan kohtuulliseksi. Avustus voi olla rahaa, muuta omaisuutta tai esimerkiksi käyttöoikeus omaisuuteen. Lisäksi edellytetään, että avopuolison toimeentulo on perittävän kuoleman vuoksi heikentynyt ja avustus on tarpeen eloon jääneen avopuolison toimeentulon turvaamiseksi. Avustuksellakaan ei saa loukata perillisten oikeutta lakiosaan ilman painavia syitä.

Avustuksen tarvetta sekä sen määrää arvioitaessa otetaan huomioon avolesken mahdollisuudet turvata toimeentulonsa omin varoin, omilla ansiotuloillaan tai muilla tuloillaan, hänen ikänsä, parisuhteen kesto sekä muut näihin verrattavat seikat.

Hyvitys

Avopuolisolla saattaa olla myös oikeus hyvitykseen yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Tämä oikeus hyvitykseen voi tulla kyseeseen vain lailla säännellyissä avoliitoissa eli sellaisissa, joihin sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (avoliitto kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi).

Avopuolisolla voi siis olla oikeus hyvitykseen siksi, että tämä on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Perintö- ja lahjavero

Avopuoliso on lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan perintö- ja lahjaveroa toisen eli korkeamman veroluokan mukaan.

Kuitenkin, jos avopuolisoilla on perittävän kanssa yhteinen lapsi tai avopuolisot ovat olleet aikaisemmin keskenään avioliitossa, saattaa eloon jäänyt avopuoliso kuulua ensimmäiseen veroluokkaan.

 

Lakimiehemme auttavat mielellään avopuolison perintöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Vinkit

- Testamentti on ainoa keino, jolla avopuolisolle voi luoda oikeuden jäämistöön. 

- Avopuolisolla saattaa olla oikeus hyvitykseen ja/tai avustukseen.  

 

Varoitukset

- Avopuolisolla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. 

- Avopuoliso kuuluu lähtökohtaisesti toiseen eli korkeampaan perintö- ja lahjaveroluokkaan. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa