Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto samaa sukupuolta olevien välillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aikaisemmin Suomessa avioliitto oli mahdollinen vain naisen ja miehen välillä, eli avioliittoa ei voitu solmia samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden oli kuitenkin mahdollista rekisteröidä parisuhteensa. Nykyään myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat Suomessa solmia avioliiton. Juridisesti tämä toteutettiin 1.3.2017 voimaan astuneella avioliittolain sekä eräiden muiden lakien muutoksella. Lain muutoksen yhteydessä mahdollisuus rekisteröidä parisuhde poistettiin. 

Oikeus solmia avioliitto koskee näin ollen kaikkia täysi-ikäisiä. Myös ulkomailla solmittu avioliitto samaa sukupuolta olevien välillä tunnustetaan Suomessa automaattisesti. Kaikissa maissa avioliitto ei kuitenkaan ole mahdollinen samaa sukupuolta olevien välillä, joten Suomessa solmittua avioliittoa ei välttämättä tunnusteta kaikissa valtioissa. Ennen avioliiton solmimista suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta Digi- ja väestötietoviraston toimesta. Tutkinnan voi suorittaa myös se evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Esteiden tutkinta kestää seitsemän päivää ja estetodistus on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta.

Avioliitto solmitaan vihkimällä joko siviilivihkimisenä Digi- ja väestötietovirastossa tai käräjäoikeudessa tai kirkollisena vihkimisenä evankelisluterilaisessa tai ortodoksisessa kirkkokunnassa. Laissa ei ole säädelty, täytyykö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisestä säädetään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Vaikka pappi vihkisi samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon kirkon kannan vakiintumattomuudesta huolimatta, on vihkiminen pätevä ja avioparille ei tästä seuraamuksia synny. Mahdolliset seuraamukset kohdistuvat pappiin ja ovat seurakunnan sisäisiä; seuraamuksista päättää tuomiokapituli.

Avioliittoon aikovat voivat päättää ottavansa yhteisen sukunimen tai pitäytyä vanhoissa sukunimissään. Mahdollinen yhteinen sukunimi on ilmoitettava vihkijälle ennen vihkimistä. Vihkijän velvollisuutena on tiedustella avioliittoon aikovilta ennen vihkimistä, aikovatko he ottaa yhteisen sukunimen.

Suomessa rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi Digi- ja väestötietovirastoon tehtävällä ilmoituksella. Tämä on maksutonta. Myös sukunimen muutos tässä yhteydessä on maksuton. Parien on tehtävä ilmoitus yhdessä, mutta sen tekeminen ei ole pakollista. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, katsotaan parin jatkavan edelleen rekisteröidyssä parisuhteessa. Jos taas ilmoitus tehdään, avioliiton katsotaan alkavan ilmoitushetkestä.

Samaa ja eri sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoja koskee pääsääntöisesti samat säännökset. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitossa syntyneisiin lapsiin liittyy kuitenkin poikkeus. Toisin kuin eri sukupuolta olevan avioparin avioliitossa, samaa sukupuolta olevan avioparin avioliitossa syntyneeseen lapseen ei sovelleta isyysolettamaa. Isyysolettamalla tarkoitetaan sitä, että avioliitossa äidin aviomiestä pidetään lapsen isänä ellei toisin todisteta. Samaa sukupuolta olevan avioparin avioliitossa vastaavaa olettamaa ei ole; äidin tai isän puolisoa ei pidetä lain nojalla lapsen vanhempana, vaan tämä edellyttää perheen sisäistä adoptiota. Äitiyslaki on hyväksytty eduskunnassa 28.2.2018. Vuonna 2019 voimaan tullessaan laki mahdollistaa tietyissä tapauksissa lapsen tunnustamisen neuvolassa, jolloin perheen sisäistä adoptiota ei tarvita. Tämä koskee tilannetta, jossa lapsi on saanut alkunsa virallisessa hedelmöityshoidossa lain voimaantulon jälkeen.

Vinkit

-Avioliitto on ollut Suomessa mahdollinen samaa sukupuolta olevien välillä 1.3.2017 alkaen.

-Rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi maksutta ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastoon.

-Jos rekisteröityä parisuhdetta ei haluta muuttaa avioliitoksi, on myös mahdollista jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa.

Varoitukset

-Parisuhteen rekisteröiminen ei ote enää mahdollista Suomessa.

-Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitossa ei sovelleta isyysolettamaa.

-Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitossa on syytä ottaa huomioon, ettei avioliittoa välttämättä tunnusteta kaikissa maissa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa