Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat kaikki erilaisia parisuhteen muotoja. Avioliitolla, avoliitolla ja rekisteröidyllä parisuhteella on sekä samanlaisia piirteitä että eroavaisuuksia. Avioliitto on yhteiskunnan lainsäädännöllä sääntelemä parisuhteen muoto. Avioliitto on hyvin perinteinen parisuhteen malli ja avioliitolla on usein myös keskeinen merkitys eri uskonnoissa. Perheen tueksi ja turvaksi on säädetty tiettyjä lakeja ja niiden piiriin pääseminen edellyttää avioliiton solmimista avioliittolain määräämässä järjestyksessä. Avioliitto voidaan määritellä kahden henkilön väliseksi liitoksi, joka vahvistetaan vihkimällä. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus sekä muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset takaavat jokaiselle täysi-ikäiselle oikeuden solmia avioliitto. Tätä oikeutta säännellään tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä.

Suomessa avioliittoon voivat mennä kaksi henkilöä, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta ja jotka eivät ole ennestään naimisissa. Ennen avioliittoon vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioliiton esteet tutkii Digi- ja väestötietovirasto taikka evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta. Kihlakumppanien tulee vakuuttaa esteiden tutkijalle kirjallisesti, että avioliitolle ei ole esteitä. Jos esteitä avioliiton solmimiselle ei ole, avioliiton esteiden tutkija antaa kihlakumppaneille siitä kirjallisen todistuksen, joka on voimassa neljä kuukautta.

Kun avioliiton esteet on tutkittu, vihkiminen voidaan toimittaa. Avioliitto voidaan solmia joko siviilivihkimisenä tai kirkollisena vihkimisenä. Vihkimisessä kihlakumppanien tulee olla yhtä aikaa läsnä ja vastata myöntävästi, kun vihkijä kysyy, tahtooko tämä solmia avioliiton kihlakumppaninsa kanssa. Lisäksi kahden todistajan on oltava samaan aikaan läsnä. Tämän jälkeen vihkijä toteaa kihlakumppanit aviopuolisoiksi.

Avioliittoon liittyy joitakin oikeuksia, joita ei ole avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä pareilla. Avioliitossa puolisoilla on oikeus yhteiseen sukunimeen sekä oikeus adoptoida lapsi yhdessä. Näitä oikeuksia ei ole avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Avioliitossa aviopuolisoilla on myös avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jollei puolisot ole sulkeneet avio-oikeutta pois avioehtosopimuksella. Myös rekisteröidyssä parisuhteessa puolisoilla on avio-oikeuden kaltainen oikeus toistensa omaisuuteen, kun taas avoliitossa puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen.

Avoliitto on vähiten säännelty yhteistalouden muoto. Avoliitto voidaan määritellä juridisesti vahvistamattomaksi kahden ihmisen avioliitonomaiseksi yhteiselämäksi. Avoliitto syntyy huomattavasti helpommin kuin avioliitto tai rekisteröity parisuhde. Avoliitto syntyy, kun pariskunta muuttaa asumaan yhteiseen osoitteeseen. Avoliitto voi olla laissa sääntelemätön avoliitto tai laissa säännelty avoliitto. Avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tällöin avoliitto muistuttaa hieman enemmän avioliittoa, sillä avopuolisoilla on esimerkiksi oikeus hakea pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten sekä oikeus hyvitykseen yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta.

Keskeinen ero avoliiton ja avioliiton välillä on isyysolettama. Jos lapsi syntyy avioliiton aikana, sovelletaan isyysolettamaa, eli aviomiehen katsotaan olevan lapsen isä. Aviopuolisot ovat myös automaattisesti yhteishuoltajia. Jos lapsi syntyy avoliittoon ja vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää, tulee myös tunnustajasta lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu. Avoliitossa elävää miestä ei siis pidetä automaattisesti lapsen isänä, vaan isyys tulee erikseen tunnustaa. 

Myös avoliiton päättäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin avioliiton päättäminen. Avoliitto päättyy, kun puolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin. Avioliiton päättäminen puolestaan edellyttää avioeron hakemista käräjäoikeudelta, ja tämän jälkeen avioeroa on vielä erikseen vaadittava kuuden kuukauden harkinta-ajan kuluttua.

Samaa sukupuolta olevilla oli aiemmin mahdollisuus rekisteröidä parisuhteensa ja antaa sille siten juridinen asema. Avioliitto oli aikaisemmin mahdollista solmia vain naisen ja miehen välillä. Rekisteröidyllä parisuhteella oli monia samankaltaisuuksia avioliiton kanssa. Kuitenkin maaliskuussa 2017 tuli voimaan avioliittolain muutos, jonka myötä samaa sukupuolta olevien ei ole enää mahdollista rekisteröidä parisuhdettaan. Lain muutoksen myötä samaa sukupuolta olevat henkilöt saivat oikeuden solmia avioliiton. Lain muutoksen jälkeen samaa sukupuolta olevat parit voivat muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi ilmoittamalla tästä Digi- ja väestötietovirastoon. He voivat kuitenkin myös jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa, jolloin heihin sovelletaan yhä lakia rekisteröidyistä parisuhteista.

Vinkit

-Avioliiton voi solmia keskenään kaksi 18 vuotta täyttänyttä henkilöä sukupuolesta riippumatta, jos kummankaan heidän aikaisempi avioliitto tai rekisteröity parisuhde ei ole voimassa, eikä avioliitolle ole muita laissa säädettyjä esteitä.

-Avioliitossa aviopuolisoilla on oikeus yhteiseen sukunimeen sekä oikeus adoptoida lapsi yhdessä.

-Avioliitossa lapsen syntyessä aviomiehen asema on parempi kuin avoliitossa elävän miehen asema, sillä avioliitossa sovelletaan isyysolettamaa.

-Rekisteröity parisuhde on mahdollista muuttaa avioliitoksi ilmoittamalla asiasta Digi- ja väestötietovirastoon. Ennen lain muutosta solmittu rekisteröity parisuhde on myös mahdollista säilyttää sellaisenaan.

-Avoliitto voi olla laissa säännelty avoliitto tai sääntelemätön avoliitto.

-Avoliiton päättäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin avioliiton.

Varoitukset

-Avoliitossa ei ole samoja oikeuksia kuin avioliitossa. Avopuolisoilla ei esim. ole oikeutta toistensa omaisuuteen tai oikeutta yhteiseen sukunimeen.

-Rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei enää ole mahdollista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa