Minilex - Lakipuhelin

Ero avoliitosta: miten hoitaa ja mistä aloittaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliittoon liittyy huomattavasti vähemmän oikeusvaikutuksia kuin avioliittoon. Avoliittoon päädytäänkin usein juuri oikeusvaikutusten puuttumisen vuoksi. Avoliitto voidaan solmia vapaamuotoisesti ilman virallistoimituksia ja myös purkaa vastaavalla tavalla. Miten avoero siis hoidetaan ja mistä eroprosessi tulee aloittaa? Avoero hoituu yksinkertaisesti, jos avoliitossa olleet puolisot ovat säilyttäneet taloudellisen itsenäisyytensä ja avoero sujuu sopuisasti. Tällöin puolisot keskenään erottelevat oman omaisuutensa, jakavat mahdollisen yhteisen omaisuuden ja muuttavat erilleen. Tällöin avoeron toimittamiseen ei siis tarvita ulkopuolisten apua. Avoliiton päättymisen johtuessa puolison kuolemasta erottelu tehdään eloonjääneen puolison ja kuolinpesän välillä. Avoeroon voi liittyä ongelmia esimerkiksi silloin, kun avopuolisot ovat asuneet avioliittoa muistuttavassa yhteistaloudessa solmimatta kuitenkaan avioliittoa. Tällöin puoliso on saattanut menettää taloudellista itsenäisyyttään. Puolisoiden omaisuudet ovat voineet myös sekoittua tai puolisoilla voi olla yhteistä omaisuutta, mikä voi hankaloittaa omaisuuden erottelua erotilanteessa.

Vuonna 2011 voimaan tullut avoliittolaki eli laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta koskee yhteistaloudessa asuvia parisuhteen eli avoliiton osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avioliitossa oleva henkilö ei voi lain näkökulmasta olla myös avoliitossa. Avoliittolaki on säädetty avopuolison aseman parantamiseksi avoeron varalta. Laki ei kuitenkaan siis koske muita kuin edellä mainitut edellytykset täyttäviä avoliittoja eikä myöskään sellaisia avoliittoja, jotka ovat päättyneet ennen lain voimaantuloa. Avoliittolaki on vapaaehtoinen eli sen säännöksistä voidaan lähtökohtaisesti sopimuksin poiketa. Kuitenkaan oikeudesta vaatia pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten ei ole mahdollista luopua sopimuksella.

Avoliittolain tarkoittamassa avoerossa toimitetaan puolisoiden omaisuuden erottelu eli puolisoiden omaisuus erotellaan siten, että kummatkin puolisot pitävät oman omaisuutensa, jos avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii. Omaisuuden erottelussa lähtökohtana on nimiperiaate, eli omaisuus kuuluu sille puolisolle, jonka nimissä se on. Jos omaisuutta eroteltaessa on hankala näyttää, kumman avopuolison omaisuuteen jokin irtain esine kuuluu tai jos omaisuus on yhteistä omaisuutta, avopuolisoiden katsotaan saaneen sen yhteisesti yhtäläisin oikeuksin, ellei muuta näytetä. Erottelu voidaan tehdä sopimuksin tai tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan toimittamaan erottelun.

Avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta ja yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Hyvityksestä sovitaan tai hyvitysvaatimus esitetään pesänjakajalle. Hyvitystä voidaan käsitellä myös kanteena tuomioistuimessa. Erotteluasiakirja ja hyvitysasiakirjat voidaan rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin saadaan suojaa puolison mahdollisia velkojia vastaan.

Jos avoliitto ei ole avoliittolain tarkoittama avoliitto, puolison asema avoerossa voi olla heikompi, koska avoliittolaki ei sovellu. Tällöin ei ole mahdollista soveltaa esimerkiksi hyvitystä koskevia sääntöjä puolison eduksi.

Avoliiton päättyessä eroon on ratkaistava myös eräitä muita käytännön asioita. Avoparin on muun muassa ratkaistava, mitä tapahtuu avoparin yhteisenä kotina käyttämälle asunnolle. Jos kyseessä on yhteinen omistusasunto, on ratkaistava myydäänkö asunto vai ostaako toinen puolisoista toisen puolison osuuden. Vuokra-asunnon osalta on ratkaistava jääkö toinen puolisoista asuntoon asumaan vai muuttavatko molemmat pois asunnosta. Muutettaessa pois asunnosta on muistettava tehdä muuttoilmoitus. Avoliiton päättymisestä tulee myös ilmoittaa Kelaan, sillä avoerolla on vaikutuksia joihinkin Kelan maksamiin etuuksiin.

Jos avoparilla on yhteisiä alaikäisiä lapsia, on myös lasten huoltoa ja asumista koskevat asiat ratkaistava. Puolisoiden on päätettävä jatkavatko puolisot yhteishuoltajuutta sekä ratkaistava kumman vanhemman luona lapset asuvat vai tuleeko kysymykseen esimerkiksi vuoroviikoittainen asuminen.

Avoliiton päättymiseen liittyvissä asioissa saat apua lakimiehiltämme.

Vinkit

-Avoliiton päättäminen on yksinkertaista; avoliitto päättyy, kun puolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin.

-Avopuolisot saavat pitää oman omaisuutensa avoliiton päättyessä.

-Avoliiton päättyessä on myös ratkaistava muun muassa asumisjärjestelyjä ja lapsia koskevat asiat.

-Avoliittolain säännöksia sovelletaan vain avoliittoihin, jotka täyttävät avoliittolaissa säädetyt edellytykset.

Varoitukset

-Avoliiton päättyessä eroon puolisoilla ei ole samanlaisia oikeuksia toistensa omaisuuteen kuin avioliitossa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa