jos toimitusjohtajasopimuksessa on allaoleva pykälä:
Molemmat osapuolet ovat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on molemmilla sopijapuolilla kaksi (2) kuukautta.
Miten tuo tulkitaan , jos toimitusjohtaja on sairaslomalla kun irtisanotaan. Alkaako irtisanomisaika sairasloman päätyttyä? Tässä sopimuksessa on myös palkallinen sairasloma määritelty 2kk:si

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Sopimuksen sanamuodon perusteella olisi tulkittavissa, että irtisanominen on mahdollista milloin tahansa. Sopimuksessa ei ole nimenomaisesti määrätty, että sairausloma lykkäisi irtisanomisajan alkamista. Näin ollen irtisanomisaika alkaisi välittömästi sairauslomasta riippumatta.

Jos sopimuksen osapuolet ovat kuitenkin tarkoittaneet irtisanomisajan voivan alkaa vasta sairausloman päätyttyä, sekin on mahdollista. Tällöin mahdollisessa riitatilanteessa tarkoitus olisi näytettävä toteen, mikä voi osoittautua huomattavan vaikeaksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

Minilex Oy

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työsopimuslaki, muut työsuhteeseen sovellettavat lait tai työehtosopimukset eivät sovellu toimitusjohtajasopimusten kohdalla, ellei näin ole erityisesti sovittu. Tärkein toimitusjohtajan asemaa koskeva oikeuslähde on toimitusjohtajasopimus. Tästä syystä on erittäin tärkeää sopia toimitusjohtajan ja yhtiön välinen suhde mahdollisimman tarkasti kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Kysymyksesi perusteella sinun ja yhtiön välillä on solmittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Koska toimitusjohtajasopimuksessa on hyväksytty irtisanominen ilman erityistä perustetta, yhtiö saa irtisanoa sopimuksenne millä tahansa perusteella eli myös sairastumisesi perusteella. Jos kyseessä olisi työsuhde, ei sairastumisen perusteella saisi irtisanoa työsopimusta (jos sairaus tai vamma ei vaikuttaisi työkykyyn).

Yhtä lailla olette sopineet varsin suppeasti kahden kuukauden irtisanomisajasta ilman mainintaa siitä, mistä ajankohdasta irtisanomisajan katsotaan alkavan. Tällaisessa tilanteessa joudutaan vaikeaan tulkintatilanteeseen: sopimuksen aukko joudutaan ikään kuin täyttämään jälkikäteen tulkitsemalla teidän sopimuksen osapuolien alkuperäistä tarkoitusta irtisanomisen suhteen. Sanoisin, että todennäköisin tulkinta on se, että irtisanomisajan katsotaan alkavan irtisanomisilmoituksen toimittamisen hetkestä eli siitä ajankohdasta, kun sait tietää yhtiön irtisanoneen toimitusjohtajasopimuksenne. Sairaslomalla olemisellasi ei nähdäkseni ole vaikutusta irtisanomisajan laskemiseen, koska ette ole sopineet mitään tällaisesta sairasloman merkityksestä irtisanomiselle. Palkallinen sairasloma-aika ja irtisanomisaika ovat kaksi erillistä sopimusehtoa, jotka eivät vaikuta toisiinsa. Olet kuitenkin tietysti oikeutettu irtisanomisajan palkkaan.

Mainitsemani ja kannaltasi valitettavat sopimuksen tulkinnat johtuvat siitä, ettei lainsäätäjä (eli eduskunta) ole katsonut toimitusjohtajan asemaa yhtiöön nähden niin heikoksi kuin työntekijällä on työnantajaansa nähden. Ajatuksena tässä on se, että harvinaista asiantuntemusta ja hyvät johtamistaidot omaavalla toimitusjohtajaehdokkaalla on sopimusneuvotteluissa mahdollisuus vaikuttaa yhtiön kanssa solmimansa sopimuksen sisältöön varsin paljon: toimitusjohtajasopimusneuvotteluissa on kyse kahden suhteellisen tasaväkisen osapuolen kanssakäymisestä. Itse asiassa lain mukaan on täysin mahdollista sopia pätevä toimitusjohtajasopimus, jossa ei ole irtisanomisaikaa lainkaan! Työntekijöiden osalta lainsäätäjä on taas katsonut, että työntekijä on työsopimusneuvotteluissa heikoilla ja tarvitsee laintasoista suojaa. Muutoin työnantaja pääsisi sanelemaan työsopimuksen ehdot.

Jos pystyt todisteilla kumoamaan mainitsemani oletuksen toimitusjohtajan ja yhtiön tasaväkisestä neuvotteluasemasta ja osoittamaan, että yhtiö on sanellut sinulle kohtuuttomat ehdot, voi olla mahdollista, että toimitusjohtajasopimus katsottaisiin kohtuuttomaksi ja että sitä soviteltaisiin irtisanomisehdon osalta oikeustoimilain 36 pykälän perusteella. Oikeustoimilain (oikealta nimeltään laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista > http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290228) 36 pykälä sisältää Suomen yleisen sovittelusäännön ja se kuuluu:
”jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat” (tässä on vain pykälän 1 momentti eli ensimmäinen kappale).
Oikeustoimen kohtuullistamisella on kuitenkin varsin korkea kynnys, joten nähdäkseni tapauksessasi 36 pykälä ei tulisi kyseeseen. Paras vaihtoehto on varmaankin hyväksyä kahden kuukauden irtisanomisaika sairaslomasta huolimatta ja sopia seuraavissa sopimusneuvotteluissa tarkemmin irtisanomisen yksityiskohdista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »