Hei, millainen irtisanomissuoja on varapääluottamusmiehellä ja alakohtaisella luottamusmiehellä? Onko näissä oleellisia eroa jne.?
Kiitos!

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Enemmistöllä tarkoitetaan niiden työntekijöiden enemmistöä, joilla olisi ollut oikeus osallistua luottamusmiehen valintaan. Enemmistön suostumuksen lisäksi työnantajalla on aina oltava myös työsopimuslain edellyttämä asiallinen ja painava syy luottamusmiehen irtisanomiseen.

Työnantaja saa työsopimuslain mukaan myös irtisanoa luottamusmiehen työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai yrityssaneerausmenettelyn tai työnantajan konkurssin yhteydessä säädetyillä perusteilla vain, jos luottamusmiehen työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön säädetyllä tavalla.

Luottamusmiehen työsuhteen päättämistä säädellään työsopimuslain lisäksi järjestöjen välisin sopimuksin. Näiden sopimusten lähtökohtana on lain sääntely, jota ne kuitenkin osittain täydentävät. Esimerkiksi TT:n (nykyinen EK) ja SAK:n välisen yleissopimuksen mukaan mikäli yrityksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, pääluottamusmiestä ei saa irtisanoa ellei tuotantoyksikön toimintaa keskeytetä kokonaan. Jos pääluottamusmiehen kanssa yhteisesti todetaan, ettei hänelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä, voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa. Yleissopimuksen työsuhdeturvaa koskevia sopimusten määräyksiä sovelletaan myös pääluottamusmiesehdokkaaseen, jonka ammattiosaston kokous on asettanut ja jonka asettamisesta ammattiosasto on kirjallisesti työnantajalle ilmoittanut. Ehdokassuoja alkaa kuitenkin aikaisintaan kolme kuukautta ennen valittavana olevan pääluottamusmiehen toimikauden alkua ja päättyy muun kuin vaalissa valituksi tulleen osalta vaalituloksen tultua todetuksi. Työsuhdeturvaa koskevia kyseisen yleissopimuksen määräyksiä on sovellettava myös pääluottamusmiehenä toimineeseen työntekijään kuusi kuukautta hänen kyseessä olevan tehtävänsä päättymisen jälkeen.

Pääluottamusmiestä koskevia kyseisen yleissopimuksen 4 luvun määräyksiä sovelletaan varapääluottamusmieheen sinä aikana, kun hän yleissopimuksen edellyttämän ilmoituksen mukaisesti toimii sijaisena. Luottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen irtisanomissuoja eroaa siis hieman toisistaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »