Ainakin hallintolaissa (26§), ulkomaalaislaissa (10 § ja 203§), laissa potilaan asiakkaan asemasta ja oikeuksista (3§ ja 5§) sekä kielilaissa (10§, 18§ ja 20§) puhutaan siitä, että viranomaisen velvollisuus on järjestää asianomaiselle tulkkaus, jos tilanne on sellainen, jossa asianomaisen kielitaito ei riitä ymmärrykseen sillä kielellä, jota tässä tietyssä tilanteessa käytetään. Olen ymmärtänyt, että tämä asia koskee luonnollisesti myös terveydenhoitajia ja heidän työtään. Asiakkaalle tilataan tietenkin tulkki, jos hän ei ymmärrä tarpeeksi esimerkiksi neuvolassa käytettävää kieltä tai kieliä. Kysymykseni on, tarkoittaako tämä siis sitä, että terveydenhoitaja on viranomainen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Terveydenhuoltolain 6.1 §:n mukaan potilaan ja asiakkaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilain 10, 18 ja 20 §:ssä. Kielilain 10 §:n mukaan jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa asiassa, joka välittömästi kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa velvoitetta. Lisäksi kielilain 18 §:n mukaan, jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta tai jollei 2 momentista muuta johdu. Kielilain 20 §:ssä säädetään asiakirjojen kääntämisestä. Edellä mainittuja pykäliä täydentää potilaslain 5.1 §, jossa säädetään tulkkauksesta. Potilaslain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys potilaan hoidosta, hoitovaihtoehdoista ja terveydentilasta siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta. Tulkkauksen edellytys siten ei ole, onko hoidon antaja viranomainen. Jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät on tulkkaus annettava.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »