Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperusteen päivämäärä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasia tulee vireille, kun hakijalla on ulosottoperuste, jossa velalliselle on asetettu velvoite tai määrätty tietty turvaamistoimi. Ulosottoperusteen antaa näin ollen tuomioistuin, ulosottoviranomainen tai muu vastaava taho. Ulosottoa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle tai muulle ulosottoviranomaiselle.

Ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan, jos maksuvelvoite on asetettu luonnolliselle henkilölle. Eli toisin sanoen tilanteissa, joissa velallinen on yksityinen henkilö. Määräaika on 20 vuotta, jos ulosottoperusteessa oleva velkoja on luonnollinen henkilö tai tietyin edellytyksin, jos korvaussaatava perustuu rikokseen. Määräaika lasketaan siitä, kun tuomio tai muu lopullinen ulosottoperuste on annettu. Jos varsinainen velan suoritusvelvoite alkaa kuitenkin myöhemmin, alkaa myös ulosottoperusteen määräaika velan suorituksesta lähtien. Velkoja voi myös vaatia ulosottoperusteen määräajan jatkamista enintään 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. Määräajan jatkamisessa on kuitenkin huomioitava kohtuullisuusvaatimus.

Kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpee, myös velkojan saatava vanhenee. Tämän jälkeen velallisella ei ole enää maksuvelvollisuutta vanhentuneiden saatavien osalta.  Jos kuitenkin määräaikaa on jatkettu, säilyy velallisen maksuvelvollisuus sellaisena kuin se oli määräajan päättyessä tai saatavan vanhentuessa.

Ulosottoasioihin liittyy useita ehdottomia määräaikamääräyksiä, jotka on syytä tiedostaa ennen ulosottoasian vireillepanoa. Ennen asian vireillepanoa on kannattavaa varmistaa ulosottoasian menettelysäännökset lakimieheltä, jotta menettely saadaan vireille ja täytäntöönpantavaksi oikeassa järjestyksessä tiettyjä määräaikoja ja -muotoja noudattaen. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa