Minilex - Lakipuhelin

Ulosottohakemuksessa mainittavat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottohakemuksessa mainittavat tiedot on mainittu laissa. Tiettyjen tiedollisten vähimmäisedellytysten on täytyttävä, jotta hakemus voi tulla vireille eli käsiteltäväksi. Tällaisina vähimmäisedellytyksinä voidaan pitää asianosaisia ja täytäntöönpantavaa velvoitetta koskevia perustietoja, muun muassa hakijan ja vastaajan nimeä, ulosottoperusteen yksilöintiä ja hakijan saatavan määrää.

Hakemuksesta tulee ensinnäkin käydä ilmi ensinnäkin hakijan asianosaistiedot. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hakemuksessa tulee olla hakijan nimi ja henkilötunnus. Silloin, kun hakijana on oikeushenkilö tai elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, hakemuksessa on ilmoitettava yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi on tärkeää ilmoittaa hakijan tiedoksianto-osoite, johon ulosottoasiaa koskevat tiedoksiannot saa hänelle lähettää. Lisäksi asiamiehen vastaavat tiedot on mainittava, jos asiamiestä käytetään.

Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi niin sanotut vastaajan asianosaistiedot. Vastaajan asianosaistietoina hakemuksessa tulee ilmoittaa velallisen nimi tai muussa kuin rahasaatavan täytäntöönpanossa vastaajan nimi. Tämä on vähimmäisvaatimus. Lisäksi, jos hakijan tiedossa on velallisen henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite tai puhelinnumero, nekin on ilmoitettava. Vastaajan sekä hänen yhteystietojen selvittäminen on tärkeää, sillä ulosottomies ei saa suorittaa edes väliaikaistointa ennen kuin on selvitetty, kuka asiassa on vastaajana.

Lisäksi hakemuksessa on luonnollisesti ilmoitettava määrä, jonka perimistä hakija pyytää. Hakijan saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua 1) pääomaa, 2) pääomalle ulosottoperusteen mukaan laskettavaa korkoa sekä 3) ulosottoperusteessa maksettavaksi määrättyjä kuluja korkoineen. Jos hakija on rajoittanut hakemustaan määrällisesti (esimerkiksi vaatimalla pelkästään pääoman perimistä), hakijan saatavana pidetään sitä osaa hakemuksesta, jota hakija pyytää ulosotettavaksi. Näin ollen perittäväksi ei voida tuomita enempää kuin hakijan vaatima määrä. Vaadittuun määrään lasketaan kuitenkin automaattisesti viivästyskorko esimerkiksi perittävälle pääomalle. Hakijan on tätä varten ilmoitettava ulosottomiehelle koron laskemista varten niiden lyhennysten määrät ja päivämäärät, jotka velallinen on suorittanut ulosottoperusteen antamisen jälkeen.

Juuri ulosottoperuste on se, johon ulosottohakemuksen on perustuttava. Ulosottoperusteena voi olla tuomio taikka muu ulosottoperuste. Ulosottoperuste on siis liitettävä hakemukseen. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mikä ulosottoperusteasiakirjoista tulee liittää hakemukseen. Silloin, kun vaatimuksesta on eri oikeusasteiden tuomioita, joissa kussakin on vahvistettu jokin itsenäinen suoritusvelvollisuus (esimerkiksi oikeudenkäyntikulut), kaikki tuomiot tulee liittää hakemukseen. Jos hovioikeus on hylännyt muutoksenhakemuksen perusteenaan, että alioikeuden tuomiota ei ole syytä muuttaa, tarvitaan sekä hovioikeuden että alioikeuden ratkaisu osoittamaan täytäntöönpantavan velvoitteen ja lainvoimaisuuden. Jos ulosottoperustetta ei ole hakemuksen liitteenä, hakemusta pyydetään täydentämään. Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat on kuitenkin syytä huolellisesti käydä läpi ja liittää hakemukseen kaikki tarvittava asian käsittelyn jouduttamiseksi. Täydennystä pyydettäessä, tarvittavat tiedot on annettava kolmen viikon kuluessa. Jos ulosottoperustetta ei toimiteta annetussa määräajassa, katsotaan, ettei vireilletulon edellytyksiä alun alkaenkaan ollut, eikä asia ole tällöin tullut vireille.

Lakimiehemme avustavat ulosottoasioihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]