Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Ulosottomenettely pyritään hoitamaan joutuisasti ja tehokkaasti, joten on tärkeää, että asianosaisilla on käytettävissään riittävät oikeussuojakeinot. Ulosoton oikeussuojakeinoja ovat itseoikaisu, täytäntöönpanoriita sekä ulosottovalitus. Tuomioistuimet käsittelevät ulosoton valitusasioita ja täytäntöönpanoriitoja. Käsitellessään näitä kahta tuomioistuin voi antaa ulosoton keskeyttämismääräyksen.

 

Itseoikaisu

Ulosottomies voi laajasti oikaista tekemänsä asiavirheen. Oikaisu voi tulla kyseeseen esimerkiksi lasku- ja kirjoitusvirheiden osalta. Itseoikaisuun voidaan ryhtyä joko ulosottomiehen omasta toimesta tai jos asianosainen nimenomaisesti sitä pyytää.

 

Täytäntöönpanoriita

Lähtökohtaisesti oikeudenkäynnissä annettu tuomio sitoo ulosottomiestä. Tällöin asian tulisi olla selvä ja riidaton. Jotta ulosottoperusteessa asetettu velvoite voidaan laittaa täytäntöön, eli jotta sitä voidaan alkaa periä velalliselta, velvoitteen tulee siis olla selvä ja täsmällinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuimen antamasta tuomiosta selviää selkeästi ulosottoperuste. Ulosottomies hoitaa tässä tapauksessa kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet. Pääsääntöisesti ulosottomies saa ratkaista ulosottoasiaan liittyvät riitakysymykset itse. Jos kuitenkin ulosottoasia on joltain osin epäselvä eikä asiaa voida ulosottomiehen toimesta laittaa täytäntöön, epäselvä asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asia siis käsitellään erillisessä oikeudenkäynnissä. Epäselvät kysymykset voivat liittyä esimerkiksi omistusoikeuteen tai velan maksuun. Tällainen täytäntöönpanoriitaosoitus vaatii tuekseen todennäköisiä perusteita.

 

Ulosottovalitus

Ulosottoviranomaisen toimintaan tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta ulosottovalituksella. Valitusoikeus ulosottomiehen päätöksestä tai täytäntöönpanotoimesta on niillä, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee. Valitusoikeus on asianosaisen tärkein oikeussuojakeino. Ulosottomies on velvollinen ilmoittamaan, saako tehtyyn päätökseen tai toimeen hakea muutosta. Jos päätös on valituskelpoinen, niin siihen on liitettävä valitusosoitus.

Muutosta haetaan käräjäoikeudelta valittamalla. Muutoksenhakuinstanssina on se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Valituskirjelmä tehdään kirjallisesti tai sähköisenä viestinä ja se tulee toimittaa ulosottomiehen kansliaan. Kirjallinen valituskirjelmä on sen laatijan allekirjoitettava. Jos valitus myöhästyy, niin valitusoikeus menetetään. Ulosottovalitus voidaan myös peruuttaa toimittamalla peruutuskirjelmä ulosottomiehen tai käräjäoikeuden kansliaan.

Valituskirjelmä tulee vireille toimivaltaisessa käräjäoikeudessa, kun valituskirjelmä on saapunut ulosottomiehen kansliaan. Jos valituskirjelmä on määräajassa toimitettu muulle kuin toimen tai päätöksen tehneelle ulosottomiehelle, valituksen katsotaan tulleen oikein vireille.

Määräaika ulosottovalituksen tekemiseen on kolme viikkoa. Valituksen määräaika lasketaan asianomaiselle päivästä, jona toimitus pidettiin tai päätös tehtiin, jos siitä on hänelle etukäteen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä. Muussa tapauksessa valituksen määräaika lasketaan siitä päivästä, jona asianomainen on saanut tiedon toimesta tai päätöksestä. Jos asianomainen ei voi laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi hakea muutosta määräajassa, ulosottomies saa asettaa hakemuksesta uuden määräajan. Uutta määräaikaa tulee pyytää ennen alkuperäisen valitusajan päättymistä.

Pääsääntöisesti ulosottovalitus ei keskeytä täytäntöönpanoa eli ulosottoa. Tuomioistuin voi kuitenkin antaa tapauksen käsittelyn ajaksi määräyksen keskeyttää ulosottotoimet, jos sen katsotaan olevan tarpeen ennen varsinaista valitusratkaisua. Jos ulosmittaus kumotaan, niin ulosottomiehen tulee viivytyksettä ryhtyä toimiin ulosmittauksen peruuttamiseksi, jollei tuomioistuin toisin määrää.

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Lähtökohtaisesti selvät asiavirheet tulisi korjata itseoikaisuna. 

- Ulosotto voidaan keskeyttää, jos ulosottovalitusta tai täytäntöönpanoriitaa käsitellään tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]