Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ilman oikeuden päätöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperusteena voi toimia ulosottokaaressa säädetty peruste, joka on yleisimmin sellainen, joka on tutkittu ja tuomittu oikeudenkäynnissä. Tuomioistuinlaitos tutkii velvoitteen, eli velallisen suoritusvelvollisuuden velkojalle ja antaa siitä tuomion, jonka ulosottolaitos laittaa täytäntöön, eli ulosmittaa velalliselta varallisuutta velan maksuksi. Velkojan on siis saadakseen erääntyneen laskun perittyä velalliselta haettava sen täytäntöönpanemiseksi tuomio tuomioistuimesta, jotta velalliseen voidaan kohdistaa ulosmittaustoimia. Tämä turvaa velallisellekin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tuomioistuimessa. Oikeuden antama tuomio asiassa antaa ulosottoperusteen ja velkoja voi hakea ulosottoperusteen täytäntöönpanoa ulosottoviranomaiselta.

Vuonna 1993 on lakkautettu erilliset summaariset velkomusprosessit kuten lainhakumenettely ja maksamismääräysmenettely, jonka myötä velkomusasiat, myös sellaiset, joita velallinenkaan ei kiistä, käsitellään käräjäoikeudessa. Ulosottoperusteisia tuomioita voi antaa myös hovioikeus ja korkein oikeus, työtuomioistuin sekä markkinaoikeus teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa sekä markkinaoikeudellisissa asioissa. Ulosottoperusteinen tuomio voidaan antaa riita- tai rikosasassa, edellyttäen, että tuomittu velvoite kuuluu ulosottokaaren soveltamisalaan.

Välimiesmenettelyssä voidaan määrätä myös velvoite suoritettavaksi, jolloin sen antama välitystuomio toimii ulosottoperusteena. Välitystuomiota ei kuitenkaan voi suoraan viedä ulosottomiehelle, vaan sen täytäntöönpanoa on haettava ensin käräjäoikeudelta, joka tutkii, onko olemassa perusteta evätä välitystuomion täytäntöönpano. Käräjäoikeus antaa välitystuomiosta täytäntöönpanomääräyksen, jonka ulosottomies panee täytäntöön.

Ulosottomiehen virka-apumenettelyn perusteella syntynyt ulosottomiehen tilityspöytäkirja on sellaisenaan täytäntöönpantava ulosottoperuste, kuin myös sosiaaliviranomaisen vahvistama elatusapusopimus. Hallintotuomioistuimen eli hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätös hallintolainkäyttöasiassa on myös ulosottoperuste. Kaikille hallintopäätöksille, eli viranomaisten tai muiden toimielinteen ensiasteen hallintomenettelyssä antamille päätöksille, ei voida antaa suoraa ulosottokelpoisuutta. Jos valtioneuvosto, ministeriö, aluehallintovirasto tai valtion keskushallintoon kuuluva virasto, kuten esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavirasto ja patentti- ja rekisterihallitus, antaa päätöksen, ovat ne ulosottoperusteita. Kansaneläkelaitoksen päätös ei ole itsestään ulosottokelpoinen ulosottoperuste, sillä se on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, kuten eivät myöskään kunnallisten tai valtion paikallishallintoviranomaisten hallintopäätökset. Ulosottoperusteiden viranomaispäätösten tulee olla hallinto-oikeudellisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja eikä vaan osapuolen kannanottoja asiaan, jotta ne voivat olla ulosoton perusteena.

Vakuusoikeuden haltija voi saada maksun ilman ulosottoperustetta, silloin kun velkoja saa vakuuden velallisen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Jos ulosmitataan tällaista omaisuutta toisen velkojan omaisuudesta, se velkoja, jolla on vakuusoikeus tähän irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen, tulee samalla mukaan ulosottomenettelyyn ja saa suorituksen tästä omaisuudesta tietyillä edellytyksillä, vaikkei hänellä ei ole siihen ulosottoperustetta.

Ilman ulosottoperustetta ulosottomies voi periä ulosottomenettelyyn kuuluvia velvoitteita, kuten esimerkiksi täytäntöönpanokuluja. Lisäksi lain nojalla sivuvelvoitteet, kuten elatusavun viivästyskorko, voidaan laittaa täytäntöön ulosotossa, vaikka niitä ei ole ulosottoperusteeksi erikseen asetettu.

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa saneerausohjelmassa vahvistettu maksuohjelma toimivat myös ulosottoperusteena, kuitenkin yksityishenkilön velkajärjestelyssä maksuohjelmassa eritellyn suorituksen on tullut myöhästyä yli kolme kuukautta. Konkurssi poikkeaa näistä niin, ettei konkurssin jakoluettelo ole ulosottoperuste konkurssin ulkopuolella.

Ulkomailla annettu tuomio velvoitteesta tunnustetaan ja pannaan täytäntöön, jos siitä on säädetty erikseen ulosottokaaressa, muutoin tällainen kanne tulee nostaa uudestaan Suomen tuomioistuimessa ja hankkia sille suomalainen ulosottoperuste.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]