Minilex - Lakipuhelin

Täytäntöönpanon peruuttaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuin voi käsittelemänsä valituksen tai takaisinsaantihakemuksen johdosta kieltää lainvoimaa vailla olevan tuomion tai yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon. Tuomioistuin voi samalla määrätä, että jo suoritettu täytäntöönpanotoimi on peruutettava. Tällaisessa tapauksessa toimitettu häätö voidaan määrätä peruutettavaksi vain painavasta syystä.

Muutoksenhakutuomioistuin voi palauttaessaan tai siirtäessään asiaa alempaan tuomioistuimeen, määrätä, että jo toimitettu täytäntöönpano pysyy voimassa, kunnes alempi tuomioistuin on ratkaissut asian ja uuden ulosottoperusteen nojalla haetaan täytäntöönpanoa. Tuomioistuin, johon asia on palautettu tai siirretty, voi erityisestä syystä ennen asian ratkaisemista määrätä täytäntöönpanon peruutettavaksi. Jos asia jää sillensä, täytäntöönpano on määrättävä peruutettavaksi.

Jos ulosottoperusteena oleva tuomio kumotaan tai se raukeaa, ulosottoasian vireilläolo päättyy. Ulosottomiehen on tällöin suoritettava käytettävissä olevat peruuttamistoimet, vaikka myöhemmästä tuomiosta haetaan muutosta. Tässäkin tapauksessa esteenä peruuttamistoimille voi olla tuomioistuimen määräys siitä, että peruuttamistoimet kielletään tai täytäntöönpano määrätään keskeytettäväksi, ei peruutettavaksi. Poikkeuksena on häätö, joka peruuntuu vasta, kun myöhempi tuomio on saavuttanut lainvoiman. Jos tuomiota muutetaan hakijan vahingoksi, ulosottomiehen tulee ryhtyä asiassa tarpeellisiin peruuttamistoimiin.

Jos täytäntöönpano peruutetaan tuomion kumoamisen tai muuttamisen vuoksi, hakijan on korvattava vastaajalle kaikenlainen täytäntöönpanosta ja sen peruuttamisesta aiheutunut vahinko. Korvausta koskeva kanne on nostettava siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Kanne on nostettava vuoden kuluessa siitä, kun ulosottoperustetta koskevassa asiassa annettu tuomio on saanut lainvoiman ja täytäntöönpano on peruutettu. Kantajan on viipymättä annettava ulosottomiehelle tieto kanteen vireillepanosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa