Minilex - Lakipuhelin

Hallintolain tai hallintolainkäyttölain mukainen päätös ulosottoperusteena

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasiassa vireilletuloa ja täytäntöönpanoa varten hakijalla täytyy olla ulosottoperuste, jossa vastaajalle on asetettu velvoite tai määrätty turvaamistoimi. Ulosottoperusteessa tarkoitettu oikeus ei ole saanut lakata olemasta maksun, vanhentumisen tai muun syyn vuoksi. Ulosottomiehen on aina tarkistettava ettei saatava ole vanhentunut, sekä pyydettävä asianosaisilta selvitystä, jos oikeuden lakkaamisesta on epäselvyyttä. Ulosottoperusteeksi käy asiakirja hallintotuomioistuimen päätöksestä tai muun viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasiassa.

Lainvoimainen tuomio pannaan täytäntöön hakijalta vakuutta vaatimatta. Vastaaja ei voi vakuudella estää täytäntöönpanoa. Vakuutta ei vaadita hakijalta tai velkojalta, joka on julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos, omaisuudenhoitoyhtiö, Eläketurvakeskukselta tai sellainen luotto-tai vakuuslaitos, jonka vakavaraisuus on Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa julkisen valvonnan alainen. Ulosottomiehellä on oikeus tarvittaessa vaatia vakuus luotto-tai vakuutuslaitokselta. Lainvoimaa vailla oleva tuomio pannaan muutoksenhaun estämättä täytäntöön. Jos tuomioistuin on lain nojalla määrännyt antamansa tuomion täytäntöönpanosta ennen kyseisen tuomion lainvoimaisuutta, tällöin noudatetaan tuomioistuimen määräystä.

Lainvoimaa vailla oleva hallintolainkäyttöpäätös tai hallintopäätös, jossa on asetettu maksuvelvoite, saadaan panna täytäntöön, jollei velallinen aseta vakuutta hakijan saatavasta, ulosottomaksusta ja mahdollisista täytäntöönpanokuluista. Vakuus voidaan asettaa myös osaksi siten, että se yhdessä ulosmitatun omaisuuden kanssa kattaa hakijan saatavan, ulosottomaksut ja mahdolliset täytäntöönpanokulut.

Jos päätöksessä on asetettu muu velvoite, päätös saadaan panna täytäntöön vasta kun se on tullut lainvoimaiseksi. Jos päätöksessä on kuitenkin määrätty, että päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, päätös voidaan panna täytäntöön, jos hakija asettaa vakuuden tuomion kumoamisesta tai muuttamisesta aiheutuvan korvausvelvollisuuden, täytäntöönpanokulujen ja täytäntöönpanon peruuttamistointen varalta. Hakijalta voidaan vaatia myös vakuus omaisuuden takaisin antamisesta ja täytäntöönpanokuluista. Ulosottomies voi myös turvata omaisuuden säilymisen muulla tavoin kuin hakijan vakuudella. Tällainen tapa voi olla esimerkiksi omaisuuden vartioiminen siihen asti kunnes tuomio on lainvoimainen. Tällaisessa tapauksessa täytyy olla vahva epäilys siitä, että ilman valvontaa, velallinen yrittäisi kätkeä, hävittää tai lahjoittaa ulosmitattavaa omaisuuttaan pois.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »