Tilanteeni on tämä: isä kuoli ensin, (oli kuollessaan avioliitossa äitini kanssa, ei avioehtoa), perintöä ei jaettu eikä ositusta toimitettu. Myöhemmin myös äiti kuoli eikä tuolloinkaan perunkirjoituksen yhteydessä tehty ositusta. Nyt pitäisi saada pesät jaettua (molemmissa pesissä samat osakkaat: 2 sisarusta). Pitääkö ositus tehdä vaikka joka tapauksessa kummankin pesän osakkaat ovat samat ja osuudet myös molempiin pesiin ovat osakkailla yhtäläiset. Pesänjako tehtäisiin sopimusjakona.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi,

Tapauksessasi ositus on tehtävä ennen perinnönjakoa. Les­ken jäl­keen toi­mi­tet­ta­vassa pe­run­kir­joi­tuk­sessa pitää il­moit­taa myös en­siksi kuol­leen puo­lison omaisuus, jos les­kellä oli sii­hen avio­-oi­keus. Tämä joh­tuu siitä, että les­ken jäl­keen pe­rin­töve­roa on mak­set­tava vain siitä osas­ta jää­mis­töä, mikä las­ken­nalli­sen osi­tuk­sen jäl­keen jää les­ken kuo­lin­pe­sään. Osituksessa kum­man­kin puo­lison avio­-oi­keu­den alai­nen omai­suus las­ke­taan yh­teen ja jae­taan puo­liksi. Puoliosasta mää­rä­tään pe­rin­töve­ro peril­li­sille.

Sel­lai­nen omaisuus, jonka leski on en­siksi kuol­leen puo­lison kuo­le­man jäl­keen an­sain­nut tai saa­nut esi­mer­kiksi pe­rin­tönä, on avio-­oi­keu­desta va­paa­ta. Osi­tuk­sessa huomioi­tavaa omaisuut­ta on vain se omaisuus, mikä puo­lisoil­la oli avio­liiton pur­kau­tues­sa kuolemaan.

Mikäli haluat tarkentavia tietoja ositukseen tai esimerkiksi omaisuuden arvostamiseen liittyvissä kysymyksissä, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »