Meitä on neljä sisarusta jotka perimme äidiltämme n. 90000 euron arvoisen kesäpaikan yhteisesti. Kolme meistä haluaa myydä paikan mahd pian, mutta neljäs ei suostu allekirjoittamaan myyntitoimeksiantoa. Hänellä myöskään ei ole varaa lunastaa paikkaa itselleen. Mitä vaihtoehtoja meillä on nyt asian eteenpäin viemiseksi? Paikasta aiheutuu kaiken aikaa kuluja, joiden maksamiseen emme halua osallistua, koska emme millään tavoin ole kiinostuneita siellä edes käymään. Tällä hetkellä tuntuu pattitilanteelta, mutta ei kai tämä näinkään voi mennä?

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuvauksen perusteella asiassa on yritetty saavuttaa sovinnollista ratkaisua yhteisesti omistetun omaisuuden myymiseksi, mutta se ei ole onnistunut. Tämä on edelleenkin tavoiteltavin ja onnistuessaan nopein vaihtoehto.

Lain mukaan kullakin yhteisomistajalla on oikeus hakea uskotun miehen määräämistä tuomioistuimelta yhteisomistuksen purkamiseksi, eli käytännössä kiinteistön myymiseksi. Myynnistä saatu hinta jaetaan yhteisomistajille osuuksien suhteessa.

Myynnin edellytyksenä on kuitenkin tuomioistuimelle esitetty näyttö siitä, että esineen, tässä tapauksessa ilmeisesti tontti ja siellä sijaitsevat rakennukset, jakaminen ei ole mahdollista, tai se aiheuttaisi suhteettomia kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

Minilex Oy

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Luonnehtimanne tilanne on varsin tavallinen yhteisomistussuhteiden yhteydessä. Yhteisesti omistetusta omaisuudesta määräämiseen tarvitaan kaikkien omistajien suostumus. Kyseinen sääntö sisältyy neljänteen pykälään laissa eräistä yhteisomistussuhteista (tunnetaan myös nimellä yhteisomistuslaki): ”oikeustoimeen tai toimenpiteeseen, joka koskee esinettä kokonaisuudessaan, älköön ryhdyttäkö, elleivät kaikki yhteisomistajat siihen suostu”. Paras tapa toteuttaa yhteisen omaisuuden myyminen on siis se, että omistajien kesken tehdään sovinto ja päätetään yhdessä, miten omaisuus myydään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että olette jo yrittäneet sovullista ratkaisua eikä se ole toiminut.

Kätenne eivät ole sidotut, mutta pattitilanteen purkaminen muulla tavalla kuin kaikkien omistajien yhteisellä päätöksellä on hankalaa ja kallista. Pystytte nimittäin ratkaisemaan ongelman vaatimalla käräjäoikeudelta yhteysomistussuhteen purkamista. Yhteisomistussuhteen purkaminen voidaan toteuttaa kahdella tavalla.

Jos ongelman aiheuttanut sisaruksenne haluaa varta vasten säilyttää osuutensa kesäpaikasta, hän voi saada osuutensa jakamalla erotetuksi. Tällöin jouduttaisiin kesäpaikkanne pinta-alasta halkomaan ¼ tuolle ongelmalliselle sisarukselle (olettaen, että omistatte kaikki saman osuuden kesäpaikasta). Yhteisomistajan oikeus oman osuutensa erottamiseen ei kuitenkaan voi tulla kyseeseen, jos tämä halkominen aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti kesäpaikan arvoa. Yhteisomistajan oikeudesta saada osansa yhteisestä esineestä jakamalla erotetuksi on säädetty yhteisomistuslain 9 pykälässä.

Jos halkominen olisi mahdollista, te muut sisarukset voisitte sen jälkeen vapaasti myydä kesäpaikan loppuosan. Kesäpaikan säilyttämistä haluava sisarus saisi näin pitää ainakin osan kiinteistöstä, joka on hänelle tärkeä. Yksi vaihtoehto purkaa pattitilanteenne olisi siis suostutella ongelman aiheuttanut sisarus vaatimaan käräjäoikeudessa oman osuutensa erottamista. Tämä vaihtoehto ei välttämättä toimi tapauksessanne, koska myyntihaluton sisarus vaikuttaa varsin haluttomalta toimimaan pattitilanteen ratkaisemiseksi kertomuksenne perusteella. Lisäksi vapaa-ajan asumuksen halkominen murto-osien perusteella saattaa helposti vahingoittaa tuon kiinteistön arvoa.

Jos ongelman aiheuttavaa sisarusta ei saada pyytämään osuutensa erottamista tai kesäpaikkaa ei voida ongelmitta halkoa, täytyy tapauksessa suorittaa yhteisomistussuhteen purkaminen myymällä yhteisesti omistettu omaisuus. Tällöin kesäpaikka myytäisiin tuomioistuimen johdolla ja myynnistä saadut rahat jaettaisiin teidän sisarusten omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Yhteisomistuslain 10-14 pykälissä on sääntelyä tällaisen tuomioistuimen johtaman yhteisomaisuuden myynnin yksityiskohdista. Mielestäni tämä vaihtoehto vaikuttaa tapauksessanne realistisimmalta pattitilanteen ratkaisutavalta.

Vaikka tuomioistuin johtaa myymistä, yhteisomistajilla on myymisen suhteen todella paljon valtaa esimerkiksi siihen, toteutetaanko myynti huutokaupalla vai yksityismyynnillä. Yhteisomistajat saavat myös asettaa myytävälle omaisuudelle alimman hinnan, jonka tuomioistuin voi vahvistaa.

Tuomioistuin voi myös määrätä uskotun miehen huolehtimaan omaisuuden myymisestä ja kauppahinnan jakamisesta. Uskotuksi mieheksi voidaan määrätä tehtävään halukas henkilö, joka kykenee tämän tehtävän asianmukaisesti hoitamaan (tuomioistuimen arvion mukaan). Myös yhteisomistaja voi tulla valituksi uskotuksi mieheksi. Uskottu mies muun muassa huolehtii useista huutokaupan toimittamisen käytännön järjestelyistä niiltä osin kuin tuomioistuin ei ole niistä päättänyt.

Yhteisesti omistettu omaisuus on myytävä viivytyksettä sen jälkeen kun myymistä koskeva oikeuden päätös on saanut lainvoiman. Tuomioistuimen päätös saa lainvoiman silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa.

Yhteisomistussuhteen purkaminen on siis nähdäkseni realistisin vaihtoehto tilanteessanne. Valitettavasti asiointi tuomioistuimessa on Suomessa varsin kallista ja aikaa vievää. Varautukaa siis sivukuluihin, kuten esimerkiksi tuomioistuinmaksuihin, kesäpaikan myymisestä aiheutuneihin kustannuksiin ja uskotun miehen hallinnosta aiheutuviin kuluihin. Kesäpaikka aiheuttaa kuitenkin kertomuksenne mukaan koko ajan muitakin kuluja, joten niistä eroon pääseminen voi lievittää oikeuskulujen harmillisuutta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »