Jos perunkirjan tietoja ei hyväksy eikä allekirjoita sitä - tuleeko sitä jotain seuraamuksia?kustannuksia ?
Jos hlölle on määrätty edunvalvoja, voiko ko hlö toimia todistajana testamentissa?
Onko ko. testamentti lainvoimainen- kannattaako se riitauttaa?
Jos tämä testamentti ei ole lainvoimainen, miten perintö siten jaetaan?
On olemassa aiempi testamentti (2010), joka kumotaan tällä (2014) tehdyllä, tuleeko tuo aiempi voimaan, jos 2014 kumotaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Käyn kysymyksesi yksi kerrallaan läpi selkeyden vuoksi.

Pesän ilmoittajan ja uskottujen miesten on lain mukaan aina allekirjoitettava perukirja. Tavanomaisesti perunkirjoituksessa läsnä olleet perilliset allekirjoittavat perukirjan. Tämä ei kuitenkaan kuulu perukirjan muotoon, joten sillä, jättääkö joku riidanhaluinen perillinen sen omalta osaltaan allekirjoittamatta, ei ole vaikutusta perukirjan pätevyyteen.

Perillisen allekirjoituksella voi olla kuitenkin merkitystä joidenkin perintökaaren määräaikojen kannalta. Esimerkiksi jos perunkirjoitustilaisuudessa luetaan testamentti ääneen, liitetään testamentin jäljennös perukirjaan ja rintaperillinen allekirjoittaa perukirjan, katsotaan hänen saaneen todistettavasti tieto testamentista. Myös jos testamentinsaaja on läsnä perunkirjoitustilaisuudessa ja perukirjaan merkitään, että perillinen on vaatinut lakiosaansa ja testamentinsaaja allekirjoittaa perukirjan, on lakiosailmoitus tehty laissa säädetyllä tavalla todisteellisesti.

Perintökaari, holhoustoimilaki kuin laki edunvalvontavaltuutuksestakaan eivät estä edunvalvojan toimimista testamentin todistajana. Edunvalvoja ei olekaan esteellinen todistamaan oikeaksi päämiehensä testamenttia yksinomaan sen vuoksi, että hänet on määrätty testamenttaajan edunvalvojaksi. Edunvalvojan mahdollista esteellisyyttä toimia todistajana täytyy arvioida yleisten testamentin todistajan esteellisyyttä koskevien säännösten valossa. Eli eihän edunvalvoja ole esimerkiksi sieluntoiminnan häiriön vuoksi kykenemätön todistamaan.

On hyvin epätodennäköistä, että edunvalvoja olisi esteellinen toimimaan testamentin todistajana yleisten esteellisyyssäännösten vuoksi. Tämä johtuu siitä, ettei edunvalvojaksi määrätä alle 15- vuotiaita ja oikeustoimikelvottomia henkilöitä. Näin ollen en usko, että testamentin riitauttamisessa sen vuoksi, että edunvalvoja on todistajana, on hyötyä.

Vaikka testamenttia rasittaisi jokin moite, esimerkiksi sitä ei ole tehty laissa vaaditussa muodossa, tulee se perillisiä sitovaksi, jos kukaan ei moiti testamenttia kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedonsaannista. Jokaisella perillisellä on itsenäinen, muista perillisistä riippumaton kannevalta. Tämän säännön johdosta moiteoikeudenkäynnissä annettavan tuomion oikeusvoima ulottuu vain ainoastaan kantajaperilliseen. Jos siis moitteen kantaja voittaa moiteoikeudenkäynnin, testamentti julistetaan pätemättömäksi vain siltä osin, kuin se estää moittijaa saamasta osuuttaan jäämistöstä. Jos muut perilliset eivät ole yhtyneet moitekanteeseen, tulee testamentti heihin nähden lainvoimaiseksi eli perintö jaetaan testamentin mukaisesti.

Jos testamentin tekijä on lainmukaisesti peruuttanut tai hävittänyt vanhan vuoden 2010 testamentin taikka muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on tämä vuoden 2010 testamentti tehoton. Käytännössä uuden testamentin laatiminen on tavallisin aikaisemman testamentin peruuttamistapa. Viimeisin laadittu testamentti kumoaa vanhemmat testamentit ainakin siltä osin, kuin niissä on ristiriitaisia määräyksiä.

Testamentin tekijän tahdolla on suuri merkitys testamenttien peruuttamisessa. Tämän vuoksi en pystykään tarkemmin arvioimaan testamenttien kumoamista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »