Kyseessä kolme sisarusta, joista vanhimmalle on heidän äitinsä myynyt kiinteistönsä. Kahta nuorempaa sisarusta ei ole huomioitu tässä mitenkään. Voivatko he vaatia jälkikäteen korvausta? Miten korvaus jakaantuisi, mikäli sen voisi huomioida. Heidän äitinsä on vielä elossa. Tapauksesta on n. 10 vuotta, onko oikeus korvauksiin voinut jo vanhentua? Vanhin, nykyinen kiinteistön omistaja on nyt myymässä hyvällä voitolla kiinteistöä, miten se vaikuttaa ? Miten asiassa tulisi edetä?

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Onko kiinteistön myynti vanhimmalle lapselle tapahtunut ns. halvalla vai käypään hintaan? Vai onko äiti antanut sen vastikkeetta vanhimmalle lapselle? Ennakkoperintö tarkoittaa perittävän eli äitisi elinaikanaan perillisille antamaa sellaista lahjaa, joka otetaan huomioon perinnönjaossa. Ennakkoperintöolettaman mukaan, jos lahja on annettu rintaperilliselle, tulkitaan se ennakkoperinnöksi, ellei toisin ole määrätty. Ennakkoperinnön arvo lisätään kuolinpesän varoihin ilman aikarajaa. Ennakkoperintönä saaneelle tulee jaettavasta omaisuudesta pienempi osuus kuin muille, koska hänen katsotaan jo aikaisemmin saaneen perinnönjättäjältä lahjana omaisuutta. Huomionarvoista on panna merkille, että perinnönjättäjä eli äiti voi myös määrätä, ettei lahjaa tule kohdella ennakkoperintönä. Määräyksestä huolimatta lahja voi tulla katsotuksi suosiolahjaksi. Ennakkoperinnön vähentäminen sen saajan perintöosuudesta edellyttää muiden perillisten tekemää vaatimusta huomioon ottamisesta.

Tärkeää on huomata, että juurikin liian halvalla myynti voidaan tulkita lahjaksi. Lahjan ei aina tarvitse olla vastikkeeton, jotta sitä voitaisiin pitää ennakkoperintönä taikka suosiolahjana. Jos kiinteistön kauppahinta on ollut enintään ¾ omaisuuden käyvästä arvosta, katsotaan käyvän hinnan ja kauppahinnan erotus lahjaksi. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että vaikka perillinen oli maksanut vastiketta saamastaan omaisuudesta, luovutusta pidettiin lahjanluonteisena, kun kauppahinnan ja käyvän hinnan välillä on ilmeinen epäsuhde.

Suosiolahjalla tarkoitetaan lahjaa, joka on annettu jälkeläiselle, ottolapselle tai tämän jälkeläisille taikka näiden puolisoille ilmeisesti tarkoituksena suosia lahjansaajaa muiden lakiosaperillisten, eli rintaperillisten vahingoksi. Suosiolahjassa taas ajan kuluminen saattaa vaikuttaa siihen, katsotaanko lahja suosiolahjaksi vai ei. Oikeuskäytännössä yleisesti alle 10 vuotta vanhat lahjat on katsottu suosiolahjoiksi. Suosiolahjan tarkoituksena on suojata perillisten oikeutta lakiosaan, eli mikäli äitisi perinnönjaossa lahja katsotaan suosiolahjaksi, lisätään se kuolinpesään ja lahjansaaja joutuu suorittamaan tietyn rahamäärän taikka luovuttamaan osan lahjasta muille rintaperillisille, jotta kaikki rintaperilliset saisivat lakiosansa. Sen, joka vetoaa suosiolahjasäännökseen, tulee myös näyttää, että lahjanantajan on ollut tarkoitus suosia lahjansaajaa eli vanhinta tytärtä muiden rintaperillisten kustannuksella. Mainitsemasi 10 vuoden kuluminen saattaa vaikeuttaa todistelua. Toisaalta myös vanhempiakin suosiolahjoja on hyväksytty oikeuskäytännössä. Mikäli kaupassa on käytetty käypää hintaa, ei edellä puhutuilla ennakkoperinnöllä ja suosiolahjalla ole asiaan liitäntää, ne koskevat vain vastikkeettomia taikka osin vastikkeellisia lahjoja. Kun vanhin tytär myy kiinteistön eteenpäin, hän maksaa myyntivoitostaan veroa, eikä teillä ole mahdollisuutta vaatia häneltä myyntivoitoistaan osuutta.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Mikäli sinua jäi vielä askarruttamaan jokin, ole huoletta yhteydessä lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »