Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja ostotarjous

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa myyjä myy ostajalle osakehuoneistoon oikeuttavat asunto-osakkeet. Tätä asuntokaupan lopullista syntymistä edeltää usein neuvotteluvaihe, jossa ostaja tekee myyjälle ostotarjouksen asunnosta. Jos myyjä hyväksyy tarjouksen, tehty tarjous sitoo ostajaa kaupan tekemiseen. Myyjä voi myös hylätä tarjouksen tai tehdä vastatarjouksen, jolloin alkuperäinen ostotarjous ei enää sido ostajaa. Myyjän vastatarjous sitoo vastaavasti myyjää kaupan tekemiseen, jos ostaja hyväksyy sen.

Ostotarjouksen sitovuudesta voidaan poiketa, jos siitä on etukäteen sovittu tietyillä ehdoilla. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen ostotarjous, jos tarjouksessa on mainittu, ettei se hyväksyttynäkään sido osapuolia. On syytä myös huomioida, että myynti-ilmoitus on ostotarjoukseen houkuttelemista. Kyseessä ei ole tarjous vaan ilmoitus, joka ei sido myyjää, vaikka ostaja suostuisi kaikkiin myyjän ehtoihin.

Asuntokaupan ostotarjouksissa on tyypillisesti vakiokorvausehto tai siitä on maksettu käsirahaa vakuudeksi. Jos ostaja peruuttaa hyväksytyn tarjouksen, menettää hän maksetun käsirahan tai joutuu korvaamaan vakiokorvauksen mukaisen maksun. Vastaavasti, jos myyjä hyväksyttyään tarjouksen perääntyy kaupasta, joutuu hän palauttamaan maksetun käsirahan ja sen lisäksi maksamaan sovitun käsirahan suuruisen korvauksen tai maksamaan vakiokorvauksen mukaisen rahamäärän ostajalle. Sanktionluonteinen summa on kuitenkin enintään neljä prosenttia tarjouksen kauppahinnasta riippumatta siitä, onko käsiraha tai vakiokorvaus ollut suurempi.

Tarjous ei myöskään sido ostajaa, jos asuntokaupan kohteessa havaitaan tarjouksen tekemisen jälkeen ostopäätökseen vaikuttava merkityksellinen virhe tai puute. Tämä korostaa myyjän velvollisuutta antaa asunnosta kaikki oikeat tiedot ajoissa.

Ostotarjouksesta ei ole kyse ennakkomarkkinointivaiheessa tehdyssä asunnon varauksessa, vaikka sen yhteydessä maksettaisiin varausmaksu. Tilanteessa ei esimerkiksi ole tehty vielä asunnon rakentamispäätöstä, mutta sen kiinnostavuutta halutaan selvittää. Ostaja varaa oikeuden asunnon ostamiseen, mutta varaus ei sido ostotarjouksen tapaan häntä, ja mahdollinen varausmaksu on palautettava, mikäli kauppaa ei synny.

Ostotarjouksen ehdot on syytä sisällyttää kirjalliseen tarjoukseen, jotta niistä ei synny myöhemmin epäselvyyttä, vaikka myös suullinen tarjous on sitova. Myös jo mahdollisen kaupan ehdot on syytä kirjata osaksi tarjousta mahdollisuuksien mukaan. Tarjouksen ehdoissa tulee huomioida vähintään muun muassa tarjouksen voimassaoloaika, sen sitovuus ja siihen liittyvät ehdot sekä käsirahan tai vakiokorvauksen suuruus. Kaupan ehtoina on esitettävä esimerkiksi kauppahinta ja maksuehdot sekä omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtyminen.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin asunnon ostotarjouksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

ASUNNON OSTOTARJOUS
[Tarjoudun/Tarjoudumme] ostamaan tässä sopimuksessa mainitut asunto-osakkeet tässä asiakirjassa mainituin ehdoin.

1.  OSAPUOLET
A. OSTAJA
Onni Ostaja (henkilötunnus)
Tarjouskatu 1
00100 Helsinki

Olivia Ostaja (henkilötunnus)
Tarjouskatu 1
00100 Helsinki

B. MYYJÄ
Matti Myyjä (henkilötunnus)
Myyjänkatu 1
00100 Helsinki

Miia Myyjä (henkilötunnus)
Myyjänkatu 1
00100 Helsinki

2.  KAUPAN KOHDE
Asunto-osakeyhtiö:           [Esimerkiksi: Asunto Oy Mallikatu 1]
Osakkeet nro:                    [Esimerkiksi: 10–20]
Huoneisto:                         [Esimerkiksi: A 1]
Huoneiston osoite:           [Esimerkiksi: Mallikatu 1 A 1, 00100 Helsinki]

3.  KAUPPAHINTA
Ostaja tarjoutuu maksamaan kaupan kohteena olevista asunto-osakkeista
[Esimerkiksi: satatuhatta (100.000) euroa], velaton hinta [Esimerkiksi: kaksisataatuhatta (200.000) euroa]

4.  KAUPANTEKOPÄIVÄ
Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään [pp.kk.vvvv].

5.  MAKSUEHDOT
[Vaihtoehto 1:]
Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekotilaisuudessa.

[Vaihtoehto 2:]
Kaupantekotilaisuudessa maksetaan [euromäärä, esimerkiksi: 100.000 (satatuhatta) euroa], ja loput [euromäärä, esimerkiksi: 100.000 (satatuhatta) euroa] maksetaan viimeistään [pp.kk.vvvv].

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

6.  OMISTUSOIKEUS JA VAKUUDET
[Vaihtoehto 1:]
Omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa kauppahinnan tultua kokonaan maksetuksi.

[Vaihtoehto 2:]
Omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppahinnan tultua kokonaan maksetuksi.
Ostajalle annetaan vakuudeksi jo maksetusta kauppahinnasta panttioikeus kaupan kohteena oleviin asunto-osakkeisiin.

[Vaihtoehto 3:]
Omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Myyjälle annetaan vakuudeksi vielä maksamattomasta kauppahinnasta panttioikeus kaupan kohteena oleviin asunto-osakkeisiin.

7.  HUONEISTON HALLINTA
Huoneiston hallinta luovutetaan ostajalle viimeistään [pp.kk.vvvv].
[Vaihtoehtoinen lauseke huoneiston ollessa vuokrattu:
Jos huoneisto on vuokrattu kolmannelle henkilölle, ostaja saa vuokratulon [pp.kk.vvvv] lähtien.]
Jos hallinnan luovutus viivästyy ostajasta riippumattomasta syystä, myyjä maksaa hyvityksenä ostajalle [euromäärä] jokaiselta alkavalta viikolta.                  

8.  YHTIÖVASTIKKEET
Myyjä vastaa hoito- ja rahoitusvastikkeesta [pp.kk.vvvv] saakka, jonka jälkeen vastuu siirtyy ostajalle.
Jos huoneistoon kohdistuu kolmelta omistusoikeuden siirtymistä edeltävältä kuukaudelta myyjän vastuulle kuuluvia maksamattomia vastikkeita, joista ostaja voi joutua vastuuseen, ostajalla on oikeus periä ne myyjältä tai kuitata ne maksamattomasta kauppahinnasta.

9.  KAUPPAAN SISÄLTYVÄT VARUSTEET
Kauppaan sisältyvät [Esimerkiksi: jääkaappi, pakastin ja astianpesukone].
Kauppaan eivät sisälly [Esimerkiksi: asunnon kattovalaisimet].
[Vaihtoehtoisesti varustus voidaan kirjata esimerkiksi näin, jos asunto on esitelty kalustamattomana: Kauppaan sisältyvät asunnon tavanomaiseen tarpeistoon kuuluvat esineet, jotka ovat olleet asunnossa sitä ostajille esiteltäessä.]

10.  VARAINSIIRTOVERO
[Ostajat ovat vastuussa tämän osakehuoneiston kauppaan mahdollisesti kuuluvan varainsiirtoveron maksamisesta. / Ostajat ovat varainsiirtoverolaissa tarkoitettuja ensiasunnon ostajia.]

11.  MUUT KAUPPAEHDOT
Ostotarjous voidaan purkaa, jos [Esimerkiksi: ostajalle ei myönnetä asuntolainaa; ostaja irtisanotaan työstään hänestä itsestään riippumattomasta syystä; ostaja ei saa myytyä edellistä asuntoaan ennen kaupantekotilaisuutta.]

12.  TARJOUKSEN VAKUUS – [KÄSIRAHA/VAKIOKORVAUS]
[Vaihtoehto 1; käsiraha:]
Tarjouksen vakuudeksi on maksettu käsirahana [euromäärä] euroa. Käsiraha on osa lopullista kauppahintaa.
Jos tarjousta ei hyväksytä, käsiraha palautetaan korottomana tarjouksen tekijälle viipymättä.
Jos kauppa jää tarjouksen hyväksymisen jälkeen syntymättä ostajan puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha.
Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, jotka hän on hyväksynyt tarjouksen hyväksyessään, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava ostajalle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä.

[Vaihtoehto 2; vakiokorvaus:]
Jos tarjouksen hyväksymisen jälkeen ostaja kieltäytyy tekemästä sovittua kauppaa myyjästä riippumattomasta syystä, ostaja maksaa myyjälle vakiokorvauksena [euromäärä] euroa.
Jos tarjouksen hyväksymisen jälkeen sovittua kauppaa ei tehdä myyjästä johtuvasta syystä, myyjä maksaa tarjouksen tekijälle vakiokorvauksena [euromäärä] euroa tarpeellisine perimiskuluineen.              

13.  TARJOUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä tarjous on voimassa [pp.kk.vvvv] saakka.

14.  PÄIVÄYS JA OSTAJAN ALLEKIRJOITUS

_______________________                                         _____/_____/_____________
paikka                                                                    aika

_______________________                                         _______________________
Onni Ostaja                                                            Olivia Ostaja

--
TÄYTTÖOHJEET

YLEISTÄ
Asiakirja on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut sisältävät kohtia, jotka asiakirjan käyttäjä muokkaa joko lisäämällä arvon, kuvauksen tai valitsemalla hakasulkujen sisällä olevista lauseista sopivan käytettäväksi asiakirjassa.
Esimerkiksi:
[pp.kk.vvvv] Tähän kohtaan lisätään päivämäärä, jota kohdassa tarkoitetaan. Asiakirjaan kirjataan tämän kohdan tilalle vain päivämäärä ilman sulkuja. Tällöin siis [pp.kk.vvvv] teksti on muokatussa asiakirjassa esimerkiksi 1.2.2020.
Kohdissa, joissa on vaihtoehtoisia lausekkeita, tulee valita käytettävä lauseke ja poistaa loput.

KOHTA 1. OSAPUOLET
Tähän merkitään kaupan osapuolten nimet ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoitteet. Jos tarjouksen tekijöitä on useampia kuin yksi, merkitään tiedot kaikkien osalta. Jos joku osapuolista on oikeushenkilö, merkitään henkilötunnuksen sijaan y-tunnus. Vaikka ostotarjouksessa mainitaankin myyjän tiedot, ostotarjous ei silti sido myyjää. Se sitoo ainoastaan ostajaa. Myyjä tekee tarjoukseen joko vastauksen, jolla hän hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai vastatarjouksen, johon ostajan taas tulee vastata. Kun lopulta jompikumpi osapuolista hyväksyy toisen esittämän tarjouksen, voidaan kauppa lopullisesti tehdä.

KOHTA 2. KAUPAN KOHDE
Tässä yksilöidään se asunto, josta ostotarjous tehdään.

KOHTA 3. KAUPPAHINTA
Ensimmäinen luku on myyntihinta, eli hinta, jonka ostaja maksaa myyjälle.
Velattomassa hinnassa ovat mukana myös taloyhtiön velat. Se on siis hinta, jonka ostaja todellisuudessa asunnosta maksaa.

KOHTA 4. KAUPANTEKOPÄIVÄ
Tässä asetetaan takaraja lopulliselle kaupantekopäivälle.

KOHTA 5. MAKSUEHDOT
Tähän merkitään se maksuehto, jota kauppahinnan maksamiseen halutaan käyttää.

KOHTA 6. OMISTUSOIKEUS JA VAKUUDET
Tähän valitaan se ajankohta, jolloin omistusoikeuden halutaan siirtyvän ostajille. Omistusoikeuden siirtyminen ei välttämättä ole sidottu koko kauppahinnan maksamiseen.

KOHTA 7. HUONEISTON HALLINTA
Tähän merkitään päivämäärä, jolloin huoneiston hallinnan halutaan siirtyvän ostajille. Jos asunto on vuokrattu kolmannelle henkilölle, huoneiston hallinta ei siirry ostajalle, vaan tälle siirtyy oikeus periä vuokraa asunnosta.

KOHTA 8. YHTIÖVASTIKKEET
Tähän merkitään päivämäärä, johon asti myyjä on vastuussa yhtiövastikkeesta. Tämäkin päivämäärä kannattaa sopia erikseen, jotta mahdollisissa riitatilanteissa tiedetään, miten vastuu jakautuu.

KOHTA 9. KAUPPAAN SISÄLTYVÄT VARUSTEET
Tavanomaiseen tarpeistoon luetaan esimerkiksi kylpyhuoneen lavuaari, wc-istuin ja suihku sekä keittiön kaapistot ja isot kodinkoneet kuten jääkaappi ja hella. Epäselvyyksien välttämiseksi esimerkiksi kodinkoneiden, kuten vaikkapa pakastimen ja astianpesukoneen, sisältymisestä kauppaan kannattaa sopia selkeästi tässä sopimuskohdassa.

KOHTA 10. VARAINSIIRTOVERO
Varainsiirtoverolain mukaan ostaja vastaa varainsiirtoverosta. Saman lain mukaan ensiasunnon ostaminen on kuitenkin verovapaa.

KOHTA 11. MUUT KAUPPAEHDOT
Tähän merkitään sellaiset muut ehdot, joista kaupanteko halutaan riippuvaiseksi.

KOHTA 12. TARJOUKSEN VAKUUS – KÄSIRAHA/VAKIOKORVAUS
Vakuuden asettaminen tarjoukselle ei ole pakollista, mutta se on yleisesti tapana asuntomarkkinoilla. Vaihtoehtoja ovat käsiraha ja vakiokorvaus, joista tässä kohdassa voidaan haluttaessa valita jompikumpi. Vakuuden määrä saa asuntokauppalain mukaan olla korkeintaan neljä prosenttia asunnon velattomasta hinnasta.

KOHTA 13. VOIMASSAOLOAIKA
Tähän merkitään se päivämäärä, johon asti tarjous on voimassa. Tarjouksen voimassaoloajaksi kannattaa laittaa lyhyt, vain noin muutaman päivän pituinen aika. Tarjouksen ollessa voimassa ostajan ei kannata tehdä ostotarjouksia muista asunnoista, sillä asunnon ostotarjous on sitova.

KOHTA 14. PÄIVÄYS JA OSTAJAN ALLEKIRJOITUS
Jos ostajia on useampi kuin yksi, jokainen allekirjoittaa ostotarjouksen. Myyjän allekirjoitusta ei tarvita, sillä ostotarjous ei velvoita häntä ennen kuin hän on hyväksynyt sen. Myyjä voi myös tehdä ostajalle itseään sitovan vastatarjouksen, joka taas ei sido ostajaa ennen kuin tämä on hyväksynyt sen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa