Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja kunnossapitovastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jakautuu osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta. Tässä artikkelissa käsitellään vain osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta.

Lain mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuu kattaa hänen omistamansa huoneiston sisäosat. Kunnossapidon on oltava huolellista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa tai haittaa taloyhtiön vastuulla olevalle rakennukselle, kiinteistölle tai huoneistolle. Huoneiston käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä johtuva tavanomainen kuluminen ei kuitenkaan ole osakkeenomistajan vastuulla.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava viivytyksettä huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Mikäli kunnossapitotyö saattaa vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai osakehuoneiston osaan tai käyttämiseen, siitä on ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Hallitus tiedottaa kunnossapitotyöstä niille osakkeenomistajille, joiden huoneistoon työ voi vaikuttaa. Ilmoitusvelvollisuuden aiheuttavan kunnossapitotyön kynnyksenä voidaan pitää vähäistä suurempaa vaikutusta yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla oleviin tiloihin. Kunnossapitotyöt suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisina pidettävistä kuluista. Ilmoituksen tietojen on oltava sellaisia, että yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat niiden perusteella arvioida haitan tai vahingon aiheutumisen mahdollisuutta sekä hyvän rakennustavan noudattamista.

Mikäli kunnossapitotyöstä aiheutuvan haitan välttäminen tai vahingon korvaaminen sitä vaatii, yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat asettaa ehtoja työn toteuttamiselle. Ehtojen on oltava kohtuullisia. Näin ollen hyvää rakennustapaa noudattaen tehdystä kunnossapitotyöstä aiheutuvaa tavanomaista haittaa, esimerkiksi melua, on siedettävä. Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään työn, jos yhtiön tai toisten osakkeenomistajien asettamat ehdot olisivat kohtuuttomia. Tuomioistuin voi myös muuttaa ehtoja. Tuomioistuin voi lisäksi oikeuttaa osakkeenomistajan hakemaan kunnossapitotyölle vaadittavan viranomaisluvan, siinä tapauksessa, että yhtiön hallitus ei ole hakenut lupaa tai vaihtoehtoisesti valtuuttanut kunnossapitotyön suorittavaa osakkeenomistajaa hakemaan sitä.

Asunto-osakeyhtiössä tehtävät muutostyöt on syytä erottaa kunnossapitovastuun mukaisista töistä. Yhtiötä ja osakkeenomistajia koskeva kunnossapitovastuu kattaa lähtökohtaisesti tavalliset korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä tarpeelliset peruskorjaukset.

Yhteenveto

 • Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiön rakennuksesta ja muista tiloista jakautuu asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajien kesken, ja sen jakautumisesta voidaan määrätä yhtiöjärjestykessä.
 • Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu kattaa hänen omistamansa huoneiston sisäosat lain mukaisesti.
 • Lähtökohtaisesti kunnossapitovastuu kattaa huolto-ja korjaustoimenpiteet sekä peruskorjaukset, jotka ovat tarpeellisia.
 • Kunnossapidon pitää olla huolellista ja se ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa taloyhtiön vastuulla oleville huoneistoille, rakennukselle tai kiinteistölle. Tavanomaista kulumista, joka johtuu huoneiston käyttötarkoituksesta, ei katsota osakkeenomistajan vastuuseen kuuluvaksi.
 • Osakkeenomistajan täytyy ilmoittaa viivytyksettä huoneiston puutteellisuudesta tai viasta yhtiölle, jos sen korjaaminen kuuluu yhtiön vastuulle. Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa toisen osakkeenomistajan tai yhtiön vastuulla olevien tilojen käyttämiseen tai sen osaan, tästä täytyy ilmoittaa etukäteen isännöitsijälle tai yhtiön hallitukselle kirjallisesti. Ilmoitus tehdään, jos kunnossapitotyö aiheutuu vähäistä suurempi vaikutus toisen osakkeenomistajan tai yhtiön vastuulla oleviin tiloihin. Ilmoituksen käsittelyt johtuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kulut ovat osakkeenomistajan vastuulla.
 • Yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat asettaa ehtoja kunnossapitotyön toteuttamiselle, jos siitä aiheutuvan vahingon korvaaminen tai haitan välttäminen sitä vaatii, mutta nämä ehdot eivät saa olla kohtuuttomia. Jos ehdot ovat kohtuuttomia, tuomioistuin voi antaa osakkeenomistajalle oikeuden kunnossapitotyön tekemiseen tai muuttaa ehtoja. Tuomioistuin voi myös antaa osakkeenomistajalle oikeuden hakea viranomaislupaa kunnossapitotyölle silloin, kun yhtiön hallitus ei ole hakenut lupaa tai antanut valtuuksia osakkeenomistajalle sen hakemiseen.

Summary in English

 • Maintenance responsibility for the housing company's building and other premises is divided between the housing company and the shareholders, and its division can be determined in the articles of association.
 • The shareholder's responsibility for maintenance covers the interior of the apartment he owns in accordance with the law.
 • As a rule, maintenance responsibility covers maintenance and repairs as well as renovations that are necessary.
 • Maintenance must be careful and it must not cause any harm or damage to the apartments, building or real estate under the responsibility of the housing company. Conventional wear and tear resulting from the use of the apartment shall not be considered as part of the liability of the shareholder.
 • The shareholder must inform the company without delay of any inadequacy or defectiveness in the apartment if it is the company's responsibility to repair it. If the maintenance work may affect the use or part of the premises by another shareholder or those responsible for the company, this must be notified in advance in writing to the property manager or the company's board of directors. The notification is made if the maintenance work has a greater than minor impact on the premises under the responsibility of another shareholder or the company. Necessary and reasonable expenses arising from the handling of the notification are the responsibility of the shareholder.
 • The Company and other shareholders may impose conditions on the performance of maintenance work if it is necessary to compensate for the resulting damage or to avoid harm, but these conditions must not be unreasonable. If the terms are unreasonable, the court may grant the shareholder the right to carry out the maintenance work or change the terms. The court may also grant a shareholder the right to apply for an authority permit for maintenance work when the company's Board of Directors has not applied for the permit or given the shareholder the authority to apply for it.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Onko mahdollista, että osakkeenomistajan vastuulla olevan kunnossapitotyö tehdään yhtiön kustannuksella?

Yhtiökokouksen on mahdollista tehdä päätös siitä, että yhtiön kustannuksella toteutetaan osakkeenomistajan vastuulle kuuluva kunnossapitotyö, jos se on yhtiölle taloudellisesti tarkoituksenmukainen tai se liittyy yhtiön uudistustyöhön tai kunnossapitotyöhön. Edellytyksenä tälle myös on, että tämä ei loukkaa yhdenvertaisuutta osakkeenomistajien välillä. Tämän lisäksi osakkeenomistajan on mahdollista teettää yhtiön vastuuseen kuuluva kiireellinen kunnossapitotyö osakehuoneistossaan yhtiön kustannuksella. Tämän on kuitenkin oltava tarpeellista lisävahingon estämiseksi. Kunnossapitotyön toteuttaminen yhtiön kustannuksella on mahdollista myös silloin, jos sen toteuttamatta jättämisen seurauksena osakkeenomistajalle aiheutuu suurempaa kuin vähäistä haittaa. Yhtiön on kuitenkin tällöin täytynyt olla ryhtymättä tarpeellisiin toimiin viivyttelemättä, sen jälkeen kun yhtiö on saanut siitä huomautuksen kirjallisesti.

2. Mitä osakkeenomistajan kunnossapitovastuu pitää sisällään?

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu koskee hänen huoneiston sisäosia, ja huoneiston hoidolta edellytetään huolellisuutta. Osakkeenomistajan kunnossapitotyön hoitaminen ei saa vahingoittaa yhtiön vastuulla olevien rakennuksen,huoneiston tai kiinteistön osia. Tavanomainen kuluminen, mikä on seurausta tilojen käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä, ei kuulu osakkeenomistajan vastuulle.

3. Kuuluuko osakkeenomistajan ilmoittaa yhtiön vastuulla olevasta kunnossapidosta?

Osakkeenomistajan tulisi tiedottaa yhtiötä osakehuoneiston puutteellisuudesta tai viasta, josta yhtiö on korjausvastuussa.

4. Valvooko joku osakkeenomistajan kunnossapitotyötä?

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapitotyön suorittaminen tapahtuu ilman rakennuksen tai kiinteistön vahingoittumista. Tämän lisäksi yhtiöllä on oikeus valvoa, että kunnossapitotyö toteutuu toisen osakkeenomistajan tai yhtiön asettamien ehtojen mukaisesti ja hyvää rakennustapaa vastaavasti. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]