Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja huutokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huutokauppoja on kahdenlaisia: pakkohuutokauppoja ja vapaaehtoisia huutokauppoja. Yleisesti ottaen huutokaupassa tehty tarjous sitoo tarjouksen tekijää, kunnes huutokauppa on päättynyt tai kohteesta on tehty korkeampi tarjous, jota ei ole hylätty. Korkeimman tarjouksen tekijällä on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää välittömästi, hyväksytäänkö hänen tarjouksensa, ellei myyjä ole pidättänyt itselleen miettimisaikaa. Jos on ilmoitettu, että esine myydään jokatapauksessa, kauppa on tehtävä korkeimman tarjouksen tehneen kanssa. Jos useampi on tehnyt saman korkeimman tarjouksen, on myyjällä oikeus valita, minkä tarjouksen hän hyväksyy.

Pakkohuutokauppoja säännellään ulosottokaaressa. Mikäli omaisuus, kuten asunto-osake, ulosmitataan, se myydään yleensä ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla. Toisena vaihtoehtona on vapaa myynti. Myyntitapa tulee valita sen mukaan, millä päästään parhaiten hyvään myyntitulokseen.

Ennen asunto-osakkeen pakkohuutokauppaa ulosottomiehen pitää selvittää asunnon kunto ja käypä arvo sekä asunto-osakkeeseen kohdistuvat mahdolliset oikeudet ja kiinnitykset. Asunto-osakkeen haltija on velvollinen sallimaan tarkastuksen ja arvioinnin. Huutokauppaa koskeva myynti-ilmoitus julkaistaan vähintään yhdessä paikkakunnan yleisessä sanomalehdessä, pääsääntöisesti viikkoa ennen huutokauppaa. Tarvittaessa ilmoitus voidaan julkaista myös muualla. Lisäksi huutokaupasta on ilmoitettava aina erikseen velalliselle ja mahdolliselle yhteisomistajalle. Jos ulosmitatulla asunto-osakkeella on yhteisomistus ja toinen yhteisomistajista käyttää asuntoa vakituisena asuntonaan, ulosottomies ei saa myydä sitä ilman kyseisen yhteisomistajan suostumusta. Tarvittaessa ulosottomies saa kuitenkin vaatia yhteisomistussuhteen purkamista.

Ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta asunto-osakkeen huutokaupassa, jos hän arvioi, että tarjous alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan kyseisellä paikkakunnalla. Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee lähtökohtaisesti myös peittää täytäntöönpanokulut, mahdollinen myyntimaksu ja pantin tai pidätysoikeuden saatavat tietyin ehdoin. Asunto-osakkeen kohdalla ulosottomiehen toimittama myynti voidaan kumota myyntitavan valinnan perusteella vain, jos näytetään todennäköiseksi, että muulla myyntitavalla olisi saatu huomattavasti korkeampi kauppahinta. Jos asunto-osakkeesta ei saada alinta hyväksyttävää tarjousta, järjestetään toinen ja erityisestä syystä vielä kolmas huutokauppa tai vapaa myynti.

Huutokaupan jälkeen ulosottomiehen tulee antaa asunto-osakkeen ostajalle kauppakirja, kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi. Osakekirjat luovutetaan ostajalle kauppakirjan yhteydessä. Ostaja saa huutokaupalla myytyyn asunto-osakkeeseen omistus -ja hallintaoikeuden, kun hän on saanut kauppakirjan.

Yhteenveto

 • Yleisesti huutokaupassa tehty tarjous sitoo sen tehnyttä huutokaupan päättymiseen asti tai siihen asti, että korkeampi tarjous kohteesta hyväksytään.
 • Korkeimman tarjouksen tekijän tulee yleensä saada tietää hyväksytäänkö hänen tarjous heti, ellei myyjällä ole oikeutta miettimisaikaan. Jos on tiedoitettu, että esine myydään jokatapauksessa, kauppa tehdään korkeimman tarjouksen tehneen kanssa. Tilanteessa, jossa korkeimpia tarjouksia on useita, myyjällä on oikeus päättää, kenen tarjouksen hän hyväksyy.
 • Kun omaisuutta ulosmitataan, se yleensä myydään vapaa myynnissä tai pakkohuutokaupassa, jonka toimittaa ulosottomies.
 • Valinta myyntitavoista tehdään sen perusteella, kummalla päästään parempaan myyntitulokseen.
 • Asunto-osakkeen pakkohuutokauppaa varten, ulosottomiehen pitää selvittää asunnon kunto ja arvioitu hinta, ja mahdolliset kiinnitykset sekä oikeudet, jotka kohdistuvat kyseiseen osakkeeseen.
 • Pakkohuutokaupasta ilmoitetaan yleensä viikkoa ennen huutokauppaa vähintään yhden paikkakunnan yleisessä sanomalehdessä. Ilmoitus huutokaupasta annettaan myös velalliselle, ja asunto-osakkeen yhteisomistajalle.
 • Jos toinen yhteisomistaja asuu vakituisesti pakkohuutokaupan kohteena olevassa asunnossa, ulosottomies tarvitsee hänen suostumuksen asunto-osakkeen myyntiin.
 • Korkeimpaa hintaa ei tarvitse hyväksyä pakkohuutokaupassa, jos se alittaa selvästi omaisuuden arvioidun hinnan kyseisellä paikkakunnalla. 
 • Jos alinta hyväksyttyä hintaa ei saada, voidaan järjestää toinen huutokauppa tai vapaa myynti. Erityistapauksessa on myös mahdollista järjestää kolmas huutokauppa tai vapaa myynti.
 • Ostaja saa asunto-osakkeen itselleen kauppakirjan yhteydessä. Hänen kuitenkin tulee maksaa kauppahinta ennen asunto-osakkeen luovutusta, sekä myös myynnin on tultava lainvoimaiseksi.

Summary in English

 • In general, an offer made in an auction binds the person who made it until the end of the auction or until a higher bid for the item is accepted.
 • The highest bidder usually needs to know if his offer is accepted immediately, unless the seller is entitled to a period of reflection. If it is known that the item will be sold in any case, the transaction will be made with the highest bidder. In a situation where there are several of the highest bids, the seller has the right to decide whose bid he accepts.
 • When the property is foreclosed on, it is usually sold at a free sale or a forced auction, which is delivered by a distrainer.
 • The choice of sales methods is made based on which one achieves better sales results.
 • For the forced auction of the apartment share, the distrainer must find out the condition and estimated price of the apartment, and any mortgages and rights that apply to the apartment share.
 • The forced auction is usually announced one week before the auction in a public newspaper in at least one locality. The announcement of the auction is also given to the debtor, and to the co-owner of the apartment share.
 • If the other co-owner lives permanently in an apartment subject to forced auction, the distrainer needs his or her consent to sell the apartment share.
 • The highest price can be rejected in a forced auction if it is well below the estimated price of the property in that locality.
 • If the lowest accepted price is not obtained, a second auction or free sale may be held. In a special case, it is also possible to hold a third auction or free sale.
 • The buyer receives the apartment share for himself in connection with the deed of sale. However, he must pay the purchase price before he gets the housing share for himself, as well as the sale must become legal.

Kysymyksiä ja vastauksia

1.  Kun asunto-osaketta ollaan myymässä huutokaupassa, tuleeko ulosottomiehen kertoa jotain mahdollisille ostajille?

Kun asunto-osaketta ollaan ottamassa huutokaupan kohteeksi, ulosottomiehen tulee kertoa mahdollisista maksulaiminlyönneistä ja maksueristä mahdollisille ostajille ennen kaupan kohteen myymistä. Tämä johtuu siitä, että asunto-osakkeen uuden omistajan vastuulle voi tulla edellisen omistajan laiminlyömä yhtiövastike ja mahdollinen edellisen omistajan sopimukseen perustuva maksu, joka liittyy rakennuksen tai kiinteistön käyttöä koskevaa käyttömaksua. Sopimukseen perustuva maksu voi liittyä myös yhteishankintaan, joka on koskenut tiettyjä osakehuoneistossa hyödynnettyjä laiteita tai muita tavaroita. Uusi omistaja vastaa näistä vanhan omistajan ohella, eli vastuu ei ole yksin uudella omistajalla. On myös mahdollista, että osakkeen uusi omistaja voi  joutua maksaan tiettyjä erääntyneitä maksueriä ennen asunnon saamista itselleen. Näiden lisäksi, jos jokin tietyn tärkeän palvelun saaminen asuntoon edellyttää uudelta osakkeen omistajalta maksuja tai saatavien suorittamista, ja nämä maksut ja saatavat on saatu selville, tulee niiden määrä kertoa mahdollisille asunto-osakkeen ostajille.

2. Mitkä asiat vaikuttavat valintaan vapaa myynnin ja huutokaupan välillä?

Koska tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä myyntitulos, tulee valinnassa vapaa myynnin ja huutakaupan välillä ottaa huomioon useampia seikkoja. Valinnassa tapojen välillä tulee huomioida kustannukset eri myyntitavoista, myynnin kesto ja hinta, mikä voidaan saada kaupatusta omaisuudesta.

3. Mitä myynti-ilmoituksessa tulee mainita?

Kun myynti-ilmoitus tehdään, siitä tulisi käydä ilmi kaupan kohde tarpeeksi yksilöidysti. Tämän lisäksi sen, että omaisuus on ulosmitattu, pitäisi käydä ilmi myynti-ilmoituksesta. Asianosaistietoja ei sisällytetä kyseiseen ilmoitukseen.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]