Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppalaki ja hinnanalennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokauppalaissa säädetään erikseen hinnanalennuksesta koskien uuden asunnon kauppaa ja vanhan asunnon kauppaa. Molemmissa tapauksissa hinnanalennuksen edellytyksenä on, että asunnossa on virhe.

Asuntokauppalain mukaan uudessa asunnossa on virhe, mikäli se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai asunto ei vastaa rakennusvalvontaviranomaisten asettamia vaatimuksia. Virheenä pidetään myös muun muassa sitä, että asunnon ominaisuuksista aiheutuu haittaa terveydelle tai rakentamisessa käytetty materiaali ei vastaa kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. Virheenä pidetään myös sitä, että asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kauppaa antanut asunnosta tai tietoja, jotka myyjän olisi pitänyt antaa ennen kaupantekoa. Tiedon antamisen laiminlyönnin tulee kuitenkin voida olettaa vaikuttaneen kauppaan. Ostaja ei saa myöskään vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Lähtökohtaisesti myyjällä on oikeus virheen oikaisuun, vaikka ostaja ei olisi sitä vaatinut. Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, jos virheen oikaisu ei tule kyseeseen, sitä ei suoriteta tai jos on painavia syitä olettaa, että oikaisua tulla suorittamaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä. Ostaja saa kieltäytyä oikaisusta vain laissa mainituista erityisistä syistä.

Asuntokauppalain mukaan käytetyssä asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai se ei vastaa myyjän ennen kaupantekoa antamia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Virheeksi katsotaan myös se, että asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Myyjän ollessa elinkeinonharjoittaja virheenä pidetään myös markkinoinnissa annettavien tietojen antamisen laiminlyöntiä. Ostajan tarkastusvelvollisuuden vuoksi ostaja ei saa vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Mikäli ostaja jättää ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä tarkastusvelvollisuutensa, hän ei voi vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle virheestä ja hinnanalennusvaatimuksestaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä ja hinnanalennusvaatimuksestaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle. Edellisiä määräaikoja ei kuitenkaan sovelleta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Lisäksi kahden vuoden määräaikaa ei sovelleta, mikäli myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Sekä uuden että käytetyn asunnon osalta asunnon virheellisyyttä arvioidaan sillä perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun eli vastuun kauppakohteessa siirtyessä ostajalle. Hinnanalennuksen tullessa kyseeseen ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta. Ostajalla on myös oikeus saada palautettavalle kauppahinnalle korkolain mukaista tuottokorkoa.

Yhteenveto

 • Sekä uuden asunnon kaupassa että käytetyn asunnon kaupassa hinnanalennuksen edellytys on se, että asunnossa on virhe.
 • Uudessa asunnossa on virhe, mikäli se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai se ei vastaa rakennusvalvontaviranomaisen asettamia vaatimuksia. Myös jos asunnon ominaisuuksista aiheutuu terveyshaittaa tai käytetty rakennusmateriaali ei vastaa kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa tavanomaisen hyvää laatua taikka asunto ei vastaa annettuja tietoja, asunnossa katsotaan olevan virhe.
 • Ostaja ei saa vedota virheenä asiaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.
 • Myyjällä on oikeus oikaista virhe, mutta ostaja voi vaatia hinnanalennusta, jos oikaisua ei suoriteta tai sitä ei suoriteta kohtuullisessa ajassa.
 • Käytetyssä asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sovittua tai annettuja tietoja, jotka ovat vaikuttaneet kauppaan. Myös jos asunto on ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa, asunnossa katsotaan olevan virhe. Elinkeinonharjoittajan ollessa asunnon myyjä, asunnossa on virhe myös silloin, kun markkinoinnissa annettavien tietojen antaminen on laiminlyöty. 
 • Ostajan pitää ilmoittaa virheestä ja hinnanalennusvaatimuksesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen, mikäli hän ei ilmoita siitä ja hinnanalennusvaatimuksesta kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut asunnon hallintaansa. Määräaikoja ei sovelleta, jos myyjä on elinkeinonharjoittaja tai hän on toiminut törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.
 • Virheellisyyttä arvioidaan molemmissa tilanteissa sillä perusteella, että millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. 

Summary in English

 • A prerequisite for a price reduction in both in the sale of a new apartment and  in the sale of an used apartment is that there is an error in the apartment.
 • There is an error in the new apartment if it does not correspond to what can be considered agreed or it does not meet the requirements set by the building supervision authority.  Also, if the features of the apartment cause a health hazard or the building material used does not correspond to the usual good quality in terms of durability or other features, or the apartment does not correspond to the information provided, the apartment is considered to have an error.
 • The buyer must not invoke as an error a thing that he must have been aware of when making the transaction.
 • The seller has the right to correct the error, but the buyer may demand a price reduction if the correction is not carried out or is not carried out within a reasonable time.
 • There is an error in an used apartment if it does not correspond to the agreed or given information that has affected the trade.  Also, if the features of the apartment are significantly worse than the buyer has had reasonable grounds to expect, the apartment is considered to have an error. When the trader is the seller of the apartment, there is also an error in the apartment when the information to be provided in marketing has not been given.
 • The buyer must report the error and the price reduction requirement within a reasonable time from when he discovered the error or should have detected it. The buyer loses the right to invoke the defect if he does not report it and the price reduction requirement within two years of gaining possession of the apartment.  Deadlines do not apply if the seller is a trader or has acted grossly negligently or defamatoryly and without value.
 • Mistakes are assessed in both situations on the basis of the features of the apartment when the risk is transferred to the buyer.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko ostaja vaatia hinnanalennusta molempien osapuolien oltua huolimattomia käytetyn asunnon kaupassa?

Tilanteessa, jossa ostaja on laiminlyönnyt tai ollut huolimaton asunnon tarkastuksessa ja myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, asuntokauppalain mukaisesti ostajan on mahdollista vaatia olosuhteet huomioiden kohtuullista hinnanalennusta käytetyn asunnon kaupassa. 

2. Milloin ostajan on mahdollista saada hinnanalennusta uuden asunnon kaupassa?

Ostajan on mahdollista saada uuden asunnon kaupassa määrällisesti kohtuullista hinnanalennusta virheeseen nähden, jos myyjä ei oikaise virhettä tai oikaisu ei tule muuten kysymykseen, sekä silloin, kun ostajalla on syytä olettaa painavista syistä johtuen, että oikaisua ei tulla toteuttamaan kohtuullisessa ajassa. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]