Minilex - Lakipuhelin

Rakennusvirhe asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisesti asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä on katsottu sovitun tai mitä ostajalla on perustellusti aiheellista ollut olettaa. Asunto on myös virheellinen, jos se ei vastaa kaupantekohetkellä voimassa olleita säännöksiä tai määräyksiä. Rakennusvalvontaviranomaisten vaatimukset rakennuksen käyttöönotettavuuteen tulee täyttyä. Asunnossa on rakennusvirhe, jos se ei täytä näitä vaatimuksia. Asunnon tulee vastata voimassa olevia rakennusvaatimuksia, kun se myydään uutena. Jos myydään jo valmis asunto, eikä se ole voimassa olevan rakentamista koskevan normin mukainen, eikä asuntoa myöskään ole muokattu normia vastaavaksi, on myyjän kerrottava tästä ostajalle ennen kauppaa ja sen merkityksestä asunnolle.

Asunnossa on virhe, jos sen ominaisuuksista aiheutuu tai niistä voi olla todennäköistä aiheutua terveydellistä haittaa, kuten haittoja materiaaleista olevista virheistä. Jos rakentamisessa ei ole noudatettu hyvää rakennustapaa, ammattitaitoa tai huolellisuutta, kun esimerkiksi käytetyt materiaalit, työtavat tai talon rakenteet eivät ole olleet tavanomaisen laadukkaita, muodostavat ne asunnon rakennusvirheen. Asunnon tulee soveltua tavanomaiseen asumiskäyttöön ja mukautua vallassa oleviin ilmasto-olosuhteisiin.

Uuden asunnon kaupassa ostajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa asuntoa ennen sen valmistumista. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota sellaiseen virheeseen, jonka hänen on oletettu tienneen kaupantekohetkellä. Ostajalla on siten selonottovelvollisuus asuntokaupassa. Käytetyn asunnon kaupassa ostajan tulee tarkastaa asunto ennen kaupantekoa, eikä hän voi vedota virheenä seikkaan, jonka hänen olisi tullut huomata tässä tarkastuksessa. Jos ostaja ei ole tarkastanut asuntoa ollenkaan, eikä tarkastamatta jättämiseen ole hyvää syytä, hän ei voi vedota virheeseen, joka ilmenee kaupanteon jälkeen, jos se olisi tarkastuksessa pitänyt havaita. Jos asunnon tarkastus edellyttää erityisiä järjestelyjä tai toimenpiteitä, ei ostaja ole velvollinen tekemään tällaista tarkastusta, ellei myyjä ole erityisesti tähän ostajaa kehottanut tai siihen ole muuta sellaista syytä. Yleensä silmämääräinen asunnon tarkastus siis riittää selonottovelvollisuuden täyttymiseen.

Jos asunnossa ilmenee rakennusvirhe, joka olisi ilmennyt tarkastuksessa mutta jota koskevaa seikkaa ostajan ei voida edellyttää ymmärtäneen tai tienneen sen merkitystä, ostaja voi vedota myös tällaiseen virheeseen. Etenkin uuden asunnon kaupassa ostajalle ei voi asettaa korkeita vaatimuksia rakennusteknisten seikkojen tarkastamisessa. Uuden asunnon osalta ostaja saa olettaa asunnon olevan sellainen, kun asunnolta voidaan edellyttää, eli sitä että se on rakennettu voimassaolevien normien mukaisesti.

Uuden asunnon myyjän tulee järjestää asuntoon vuositarkastus, jossa voidaan todeta mahdolliset rakennusvirheet. Ostajan tulee ilmoittaa virheistä vuositarkastuksen yhteydessä myyjälle, ja jos hän ei niistä ilmoita, menettää hän oikeutensa vedota virheeseen. Virheistä tulee myös ilmoittaa sitä mukaa, kun ne huomataan. Virheilmoitusten mukaan on liitettävä virhettä koskeva vaatimus, kuten hinnanalennus, virheen korjaaminen tai kaupan purku.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa