Minilex - Lakipuhelin

Asunnon ostossa ilmennyt virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntoihin liittyvät virheet ja niistä seuraavat oikeusvaikutukset vaihtelevat jonkun verran sen mukaan, onko kyseessä uusi asunto, käytetty asunto vai kiinteistö. Lainsäädäntöä asuntokauppoja koskeviin virheisiin on pääasiassa asuntokauppalaissa, maakaaressa ja kuluttajansuojalaissa.

Asunnossa on virhe mm. jos se ei vastaa sovittua tai rakennusvalvonnan säännöksiä, sen ominaisuuksista aiheutuu terveyshaittaa, sitä ei ole rakennettu hyvän rakentamistavan mukaisesti, ammattitaitoisesti tai riittävän hyvälaatuisia materiaaleja käyttäen tai jos asunto ei muuten vastaa sitä, mitä olisi aihetta olettaa. Lisäksi virhe voi koskea sitä, että myyjä on antanut asunnosta tai sen ympäristöstä virheellistä tietoa tai jättänyt oleellisia tietoja kertomatta, ja sen voidaan katsoa vaikuttaneen ostopäätökseen. Edellä mainittuja virhetapauksia kutsutaan yleisiksi virheiksi tai laatuvirheiksi. Asuntoa voi koskea myös taloudellinen virhe, jolloin ostaja ei ole saanut oleellista tietoa tietyistä asuntoon liittyvistä asioista, kuten yhtiövastikkeesta, tai oikeudellinen virhe esimerkiksi asunnon omistukseen, erityisiin oikeuksiin tai lainhuutoon liittyen. Kiinteistönkauppaa voi koskeva myös vallintavirhe, jolloin on kyse mm. kaavaan, naapurikiinteistöön tai lupaan liittyvästä ongelmasta. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, josta hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, ellei kysessä ole salainen virhe.

Jos asunnossa ilmenee virhe, asunnon ostajalla on velvollisuus ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisen ajan kuluessa. Virheilmoitukseen tulee liittää vaatimus virheen korjaamisesta tai muusta hyvityksestä. Ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa kauppahinnasta virheen perusteella. Pidätetty rahamäärä ei saa kuitenkaan ilmeisesti ylittää niitä vaatimuksia, joihin ostajalla on oikeus kyseisen virheen perusteella. Ostajalla on oikeus siihen, että virhe korjataan tai oikaistaan muulla tavalla niin, ettei hänelle koidu siitä kustannuksia. Myyjällä on myös on oikeus korjata virhe, vaikka ostaja ei vaatisi sitä.

Virhe pyritään oikaisemaan lähtökohtaisesti korjaamaalla se tai antamalla kaupasta hinnanalennusta niin, että hinta on kohtuullinen virheeseen nähden. Viimesijaisena keinona on myös kaupan purkaminen. Mahdollisista oikeuskeinoista on säädetty erikseen kunkin virhetyypin kohdalla.

Yhteenveto

 • Virheiden määritelmät ja niiden mahdolliset oikeusvaikutukset riippuvat siitä, onko kyseessä kiinteistö, asunto vai uusi asunto.
 • Virheet voivat koskea myyjän tiedonantoa, asunnon kuntoa tai sitä, että asunto ei vastaa sitä, mitä osapuolet olivat sopineet. 
 • Mahdollisista virheistä tulee ilmoittaa myyjälle, sekä ilmoitukseen tulee liittää vaatimus hyvityksestä. 
 • Virhetilanteessa ostajan on mahdollista pidättäytyä maksmasta kauppahintaa tietyin rajoituksin, ja myyjällä on oikeus korjata virhe.
 • Viimeisin keino virhetilanteissa on kaupan purkaminen.

Summary in English

 • The definitions of errors and their possible legal effects depend on whether it is a real estate, an apartment or a new apartment.
 • Errors may concern the seller's communication, the condition of the apartment, or the fact that the apartment does not correspond to what the parties had agreed.
 • Any errors must be reported to the seller, and the notification must be accompanied by a claim for a refund.
 • In the event of an error, it is possible for the buyer to refrain from paying the purchase price, subject to certain restrictions, and the seller has the right to correct the error.
 • The last resort in case of error is the disassembly of the trade.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mikä on salainen virhe?

Salaiseen virheeseen viitataan silloin, kun puhutaan virheestä, josta kummallakaan kaupan osapuolella ei ollut tietoa ennen kauppaa, eikä heillä myöskään olisi voinut olla tietoa tästä kyseisestä virheestä. 

2. Mitä ostaja voi tehdä virhetilanteessa uuden asunnon kaupassa?

Uuden asunnon kaupassa ostaja voi riippuen tilanteesta toimia eri tavalla. Alustavasti ostajan on mahdollista vaatia korjausta tai olla maksamatta loppua kauppahintaa. Ostaja ei saa kuitenkaan pidättäytä maksusta kohtuuttomasti, eli rahamäärän tulisi vastata sitä, mitä hänellä on oikeus vaatia myyjän virheen takia. Korjausta virheeseen ostajan on mahdollista vaatia niin, että hänelle ei aiheudu siitä kustannuksia. Jos virheen korjaus ei onnistu, ostajalle avautuu mahdollisuus vaatia alennettua hintaa virheen takia. Ostajalla on myös mahdollista saada palautetun hinta-alennuksen yhteydessä korkoa. Jos virhettä ei korjata, ja tämän virheen mukainen sopimusrikkomus on olennainen, ostajan on mahdollista purkaa tehty kauppa myyjän kanssa. Olennaisella sopimusrikkomuksella viitataan siihen, että virheen tapahduttua olisi kohtuutonta vaatia ostajaa pysymään sopimussuhteessa. Ostajan on myös mahdollista saada vahingonkorvausta virheen aiheuttamasta vahingosta.

3. Mitä ostaja voi tehdä virhetilanteessa kiinteistön kaupassa?

Tilanteessa, jossa on kyse vallinta-tai laatuvirheestä, ostajan on mahdollista saada alennusta maksetusta hinnasta tai purkaa tehty kauppa, jos virheen olennaisuus-kriteeri täyttyy. Hän voi myös purkaa tehdyn kaupan virheen ollessa olennainen. Molemmissa virhetilanteissa ostajalla on myös mahdollisuus vahingonkorvauksen saamiseen, paitsi laatuvirheen osalta salaisessa virheessä vahingonkorvauksen mahdollisuutta on rajoitettu. Myös oikeudellisen virheen tai kiinteistön vahingoittumisen ollessa kyseessä, ostajalla on mahdollisuus saada hinnanalennusta ja vahingonkorvausta, sekä purkaa kauppa, jos virhe tai aiheutunut vahinko katsotaan olennaiseksi. Myyjän jättäessä tekemättä hänen sopimusvelvollisuuksiinsa kuuluvan suorituksen, ostajalla on myös oikeus saada korvaus vahingosta, alennusta sovitusta hinnasta, sekä mahdollisesti myös purkaa kauppa, jos rikkomusta voidaan pitää oleellisena koko kiinteistökauppa huomioiden. Ostaja voi myös olla maksamatta kauppahintaa virhettä vastaavasti, jos hänellä on virheen johdosta vaatimuksia.

4. Milloin ostaja ei voi vedota virheeseen kiinteistön kaupassa?

Kiinteistön kaupassa ostaja ei saa vedota virheeseen, josta hän oletettavasti tiesi tehtäessä kauppaa. Myöskin jos ostajan on ollut mahdollista huomata virhe ennen kauppaa tarkastaessaan kiinteistöä, hän menettää oikeuden vedota laatuvirheeseen. Tarkastukselta ei oleteta sitä, että ostaja selvittää myyjän antamien tietojen totuudenmukaisuutta tai suorittaa poikkeuksellisia toimia, paitsi jos tähän on jokin erityinen syy. Jos myyjä on kuitenkin toiminut kunniattomasti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, hän vastaa edelleen virheestä. Jos ostaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa virheestä, hän voi myös menettää oikeutensa vedota siihen. Myös jos virhe on korjattu ennen kuin ostaja on saannut kiinteistön itselleen, hän ei saa vedota siihen.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]