Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennuksen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa hinnanalennus on yleinen seuraamus asunnossa olevasta virheestä. Ostajalla on tällöin oikeus virhettä vastaavaan tai muutoin virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Lähtökohta tällöin on, että kauppa jää virheestä huolimatta voimaan.

Hinnanalennus edellyttää, että asunnossa on virhe. Laatuvirhe tarkoittaa sitä, että kiinteistö tai asunto ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä myyjä ja ostajat ovat sopineet ennen kauppaa tai myyjä on antanut ostajalle virheellisen kuvan asunnosta tai kiinteistöstä. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen myös silloin, kun asunto salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä asunnosta on kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti voitu edellyttää. Ostajan tarkastusvelvollisuuden vuoksi ostaja ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jonka hän olisi voinut havaita tavanomaisessa tarkastuksessa ennen kauppaa. Kyseessä on vallintavirhe, jos ennen kaupantekoa tehty viranomaisen päätös tai muu tähän rinnastettava seikka estää ostajaa käyttämästä asuntoa sellaisella tavalla kun hän kauppaa tehtäessä saattoi perustellusti olettaa. Tällöin myyjä esimerkiksi on ennen kaupan tekemistä antanut virheellisen kuvan tai jättänyt ilmoittamatta viranomaisen päätöksestä tai jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen. Hinnanalennukseen oikeuttava oikeudellinen virhe puolestaan voi olla esimerkiksi se, että myyjä on antanut ostajalle virheellisen tiedon jostain kiinteistöön tai asuntoon liittyvästä oikeudesta tai omistussuhteesta. Kyse voi olla tällöin esimerkiksi virheellinen tieto lainhuudon saajasta tai asuntoon kohdistuvasta panttioikeudesta. Sekä laatuvirheiden, vallintavirheiden että oikeudellisten virheiden osalta edellytetään lisäksi, että virheen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta myös, mikäli myyjä ei täytä kauppaan liittyvää rakentamis- tai muuta suoritusvelvoitetta tai jos myyjä kaupan tekemisen jälkeen laiminlyö asunnon asianmukaisen huolenpidon, oikeudettomasti käyttää sitä tai muutoin huolimattomuudesta vahingoittaa.

Hinnanalennuksen edellytyksenä on myös, että ostaja ilmoittaa sekä kiinteistössä olevasta virheestä että hinnanalennusvaatimuksestaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Mikäli ostaja ei vetoa virheeseen kohtuullisessa ajassa ostajan passiivisuuden katsotaan tarkoittavan, että hän on hiljaisesti hyväksynyt kiinteistössä olevan virheen ja luopunut vaateistaan myyjää kohtaan. Poikkeuksena ovat laatuvirhe, myyjän suoritusvelvollisuuden täyttämättä jättäminen kiinteistön vahingoittaminen ja oikeudeton käyttö, joiden osalta ostajan tulee ilmoittaa virheestä viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu. Viiden vuoden määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Ostajalla ja myyjällä on kuitenkin oikeus sopia keskenään kaupan ehdoista, kuten määräajasta, johon mennessä virheeseen on vedottava, mikäli ostaja haluaa vaatia hinnanalennusta. Mikäli ostaja ja myyjä ovat tehneet tällaisen sopimuksen, näitä ehtoja pääasiallisesti noudatetaan, ellei ehtoja katsota esimerkiksi niin kohtuuttomiksi että niitä on syytä sovitella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa