Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen ottaminen taloyhtiön haltuun

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiö voi ottaa haltuunsa yhtiön omia asunto-osakkeita hankkimalla tai lunastamalla niitä. Hankinnassa on kyse vapaaehtoisuudesta. Taloyhtiö voi esimerkiksi tarjoutua ostamaan omia osakkeita saadakseen ne haltuunsa. Lunastamisessa on kyse pakosta. Taloyhtiö voi yhtiökokouksen päätöksellä ilman osakkeenomistajan suostumusta ottaa osakkeita haltuunsa tietyissä tilanteissa.

Hankkimisen ja lunastamisen ohella taloyhtiöllä on myös mahdollisuus ottaa osakkeitaan pantiksi. Kyse on eräänlaisesta vakuudesta, jolla voidaan painostaa toinen osapuoli tiettyyn suoritukseen, jonka hän on laiminlyönyt.

Asunto-osakkeiden haltuunotosta päättää yhtiökokous tai valtuutuksen nojalla yhtiön hallitus. Yhtiökokouksessa päätetään asunto-osakkeiden haltuunotosta tai hallituksen valtuuttamisesta haltuunottoon määräenemmistöpäätöksellä eli kahden kolmasosan määräenemmistöllä. Päätökseen vaaditaan siten normaalia enemmistöpäätöstä, eli yli puolet annetuista äänistä, suurempi enemmistö.

Lunastus perustuu yhtiöjärjestykseen sisältyvään lunastuslausekkeeseen, jota voidaan käyttää asunto-osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle. Lunastus on mahdollinen osakkaan laiminlyödessä vastikkeen maksamisen tai hoitaessaan huoneistoa huonosti.

Lainvastaisesti haltuun otetut osakkeet on luovutettava takaisin viivytyksettä. Taloyhtiön hallitus ei voi esimerkiksi ostaa omia osakkeita ilman yhtiökokouksen valtuutusta tai ylittää valtuutuspäätöksen päätösvallan rajoja. Myös taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan rajoittaa yhtiön mahdollisuutta ottaa asunto-osakkeita haltuunsa.

Taloyhtiön on päätettävä, käyttääkö se haltuunottoon osakepääomaa vai vapaata pääomaa. Mikäli osakepääoma alentuu hankinnan seurauksena, on huomioitava velkojiensuojamenettely. Haltuunotto edellyttää tällöin mahdollisten velkojien suostumusta. Asunto-osakeyhtiö voi pitää, mitätöidä tai luovuttaa edelleen haltuun ottamansa asunto-osakkeet.

Asunto-osakkeiden ottaminen taloyhtiön haltuun tulee olla yhtiön edun mukaista ja osakkaiden yhdenvertaisuus tulee huomioida siitä huolimatta, millä tavalla haltuunotto tapahtuu. Yhdenvertaisuus edellyttää esimerkiksi sitä, ettei yhtiö hanki tietyltä osakkaalta vapaaehtoisella kaupalla osaketta yli käyvän hinnan, ellei siihen ole yhtiön edun kannalta perusteltua syytä.

Perusteet hallintaan ottamiselle

Osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston asunto-osakeyhtiön hallintaan ottamisesta päättää yhtiökokous. Osakehuoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan korkeintaan kolmen vuoden ajaksi. Lain mukaiset perusteet huoneiston hallintaan ottamiselle ovat seuraavat:

  • maksamattomat, erääntyneet yhtiövastikkeet sekä maksamattomat varoituksen antamisesta tai yhtiökokouksen koolle kutsumisesta aiheutuneet kustannukset
  • huoneiston huono hoito, josta aiheutuu haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle
  • huoneiston käyttäminen vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta, muuta yhtiöjärjestyksen määräystä tai yhtiössä vakiintunutta käytäntöä
  • huoneistossa vietettävä häiritsevä elämä
  • osakkeenomistaja tai huoneistossa asuva ei noudata järjestyssääntöjä

Huoneistoa ei voida ottaa yhtiön hallintaan sellaisen rikkomuksen vuoksi, jolla on vain vähäinen merkitys. Vähäisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yhtiölle tai muille osakkeenomistajille aiheutetun haitan merkittävyys ja havaittavuus sekä esimerkiksi jatkuvuus ja toistuvuus.

Varoitus

Osakkeenomistajalle annettava kirjallinen varoitus on pakollinen esivaihe ennen kuin asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi tehdä päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta. Varoitus on lisäksi annettava tiedoksi mahdolliselle vuokralaiselle tai muun oikeuden perusteella siellä asuvalle. Varoituksessa on mainittava peruste varoituksen antamiselle sekä seuraavasta mahdollisuudesta ottaa huoneisto yhtiön hallintaan.

Varoitus on annettava kirjallisesti sekä todisteellisesti tiedoksi. Jos osakkeenomistajaa tai vuokralaista ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu, varoitus voidaan antaa tiedoksi kirjatulla kirjeellä, jonka katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä postin kuljetettavaksi antamisesta. Mikäli osakkeenomistaja tai vuokralainen ei ole tiedossa, voidaan varoitus antaa tiedoksi virallisessa lehdessä tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä, jolloin varoitus tulee tiedoksi lehden ilmestymispäivänä. Lisäksi varoitus on toimitettava huoneistoon, jonka ottamisesta hallintaan varoitetaan.

Mikäli osakkeenomistaja viivytyksettä täyttää velvollisuutensa, yhtiöllä ei ole oikeutta huoneiston hallintaan ottamiseen. Osakkeenomistajan on tästä huolimatta korvattava varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta aiheutuneet kulut.

Päätös hallintaan ottamisesta ja moitekanne

Lain mukaan yhtiökokouksen päätöksessä hallintaan ottamisesta on mainittava haltuunoton perustekestoaika, ja kohteena olevat tilat. Päätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja huoneistossa asuvalle 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Päätös on annettava kirjallisesti ja todisteellisesti tiedoksi, muussa tapauksessa päätös on tehoton.

Osakkeenomistaja tai vuokralainen voi saattaa moitekanteella tuomioistuimen tutkittavaksi yhtiökokouksen haltuunottopäätöksen. Tuomioistuin tutkii onko yhtiökokouksen päätökselle ollut edellä mainittu peruste. Päätöksen moitekanne on vireille pantava 30 päivän kuluessa haltuunottopäätöksen tiedoksi antamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa