Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastuksen sisältö

Tilintarkastuksessa tarkastetaan asunto-osakeyhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus sekä hallinto. Tämä tarkoittaa kirjanpitomerkintöjen todenmukaisuuden tarkastamista. Tilinpäätöksen osalta tarkastus käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitteiden tarkastuksen. Tilintarkastuksessa selvitetään myös se, että tuloslaskelma ja tase vastaavat kirjanpitoa. Lisäksi selvitetään, että tilinpäätös sisältää kaikki lain mukaan vaadittavat tiedot. 

Hallinnon tarkastuksessa keskeistä on lainmukaisuuden valvonta: onko asunto-osakeyhtiön johto noudattanut yhtiöjärjestystä ja asunto-osakeyhtiölakia. Tilintarkastaja tarkastaa myös yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä pöytäkirjanmukaisten päätösten täytäntöönpanon. Tilintarkastuksen suoritettuaan tilintarkastaja tekee yksilöivän merkinnän tilinpäätökseen, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen.

Tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa. Tilintarkastajan on toimittava asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen antamien erityisten ohjeiden mukaisesti, mikäli ohjeet eivät ole ristiriidassa lain, yhtiöjärjestyksen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja antaa tilikaudelta päivätyn ja allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnon seuraavista seikoista:

  • antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot asunto-osakeyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
  • ovatko toimintakertomus ja tilinpäätös ristiriidattomia

Tilintarkastajalla on velvollisuus huomauttaa huomaamastaan yhtiön johtoon kuuluvan vastuuvelvollisen teosta tai laiminlyönnistä, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Lisäksi tilintarkastajan on huomautettava vastuuvelvollisen lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta.

Tilintarkastuskertomus luovutetaan yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan.

Tilintarkastuspöytäkirja

Tilintarkastuspöytäkirjassa tilintarkastaja voi esittää huomautuksia asunto-osakeyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle asioista, joita ei mainita tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan hallitukselle ja se on käsiteltävä viipymättä ja säilytettävä asianmukaisesti.

Velvollisuus avustaa tilintarkastajaa

Lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi tilintarkastajalle on annettava selvitystä ja apua, jota hän pyytää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa