Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiö perustetaan kirjallisella perustamissopimuksella. Perustamissopimuksen allekirjoittavat kaikki perustajat, eli osakkeenomistajat. Sopimuksen allekirjoittamisella osakkeenomistaja merkitsee asunto-osakeyhtiön perustamissopimuksessa määritellyn määrän osakkeita. Osakkeenomistajia voi olla yksi tai useita. Sekä luonnollinen henkilö, että oikeushenkilö voi olla asunto-osakeyhtiön perustajana. Osakemerkintää ei voida peruuttaa enää sen jälkeen, kun kaikki osakkeet on merkitty. Asiasta voidaan kuitenkin sopia toisin.

Asunto-osakeyhtiön johdon, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi ja tehtävät alkavat perustamissopimuksen allekirjoittamishetkestä.

Laissa on asetettu sisältövaatimuksia asunto-osakeyhtiön perustamissopimukselle. Sopimuksessa on aina oltava seuraavat tiedot:

  • sopimuksen päivämäärä
  • osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet
  • osakkeiden merkintähinta, eli osakkeesta yhtiölle maksettava määrä
  • osakkeen maksuaika
  • tieto yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisen perusteista
  • tieto osakkeista johtuvan hallintaoikeuden alkamisen perusteista
  • asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet

Perustamissopimuksen on liitettävä yhtiöjärjestys. Lisäksi perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä on määrättävä asunto-osakeyhtiön tilikaudesta. Tarvittaessa perustamissopimukseen on otettava maininta isännöitsijästä, tilintarkastajista ja toiminnantarkastajista. Sopimuksessa voidaan myös nimetä hallituksen puheenjohtaja.

Asunto-osakeyhtiö on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jos yhtiötä ei rekisteröidä määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa. Asunto-osakeyhtiö syntyy rekisteröinnillä. Yhtiön rekisteröinnillä on myös tärkeä merkitys yhtiön toiminnasta aiheutuneiden velvoitteiden siirtymisen kannalta sekä yhtiön oikeus- ja oikeustoimikelpoisuuden kannalta. 

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin asunto-osakeyhtiön perustamissopimuksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

1.   YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Tällä perustamissopimuksella perustamme asunto-osakeyhtiön, jonka toiminimenä on [As Oy Mallikatu 1] ja kotipaikkana [yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta].

2.   OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osakepääoma on [tietty summa] euroa.

3.   OSAKKEIDEN MERKINTÄ
Osakkeet merkitään heti, ja niiden merkintähinta on [] euroa.
Merkintähinta suoritetaan [rahalla, apportilla tai niiden yhdistelmänä]. Osakkeet on maksettava viimeistään [pp.kk.vvvv].

4.   OSAKKEENOMISTAJAT JA MERKITYT OSAKKEET
Merkittyjä osakkeita on yhteensä [osakkeiden määrä] kpl.

Koko nimi
Henkilötunnus
Merkityt osakkeet (kpl)     
Merkintähinta

Koko nimi
Henkilötunnus
Merkityt osakkeet (kpl)     
Merkintähinta

5.   OSAKKEIDEN TUOTTAMA HALLINTAOIKEUS
Merkityt osakkeet tuottavat hallintaoikeuden yhtiöjärjestyksessä määrättyihin ja yksilöityihin tiloihin, kun [].

6.   YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUVELVOLLISUUS
Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus alkaa [pp.kk.vvvv tai tietyn seikan toteutumisen myötä].

7.   TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on pp.kk – pp.kk.

8.   HALLITUS
Hallituksen puheenjohtaja:
[Koko nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus]

Hallituksen jäsenet:
[Koko nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus]

9.   TILINTARKASTAJAT JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Tilintarkastajat
[Koko nimi ja henkilötunnus]                  

Toiminnantarkastajat
[Koko nimi ja henkilötunnus]                  

10.  ISÄNNÖITSIJÄ
[Koko nimi ja henkilötunnus]

11.  EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI
Olemme liittäneet ehdotuksemme asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä perustamissopimuksen oheen.

12.  PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

____________________________                                        
Etunimi Sukunimi (osakkeenomistaja)

____________________________                                        
Etunimi Sukunimi (osakkeenomistaja)

____________________________                                        
Etunimi Sukunimi (osakkeenomistaja)

____________________________                                        
Etunimi Sukunimi (osakkeenomistaja)   

____________________________                                    _____/_____/_____________
paikka                                                                         aika

 

--

TÄYTTÖOHJEET

KOHTA 1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Tähän merkitään asunto-osakeyhtiön toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminimestä on ilmettävä sen yhtiömuoto joko sanalla ”asunto-osakeyhtiö” tai lyhenteellä ”As Oy”. Kotipaikkana on Suomen kunta, jossa yhtiö sijaitsee.

KOHTA 2. OSAKEPÄÄOMA
Tässä mainitaan yhtiön osakepääoma.

KOHTA 3. OSAKKEIDEN MERKINTÄ
Perustamissopimuksessa on myös mainittava osakkeesta yhtiölle maksettava määrä eli merkintähinta, joka lisätään osakepääomaan, jollei toisin määrätä. Lisäksi on määrättävä osakkeen merkintä- ja maksuajasta.
Perustamissopimuksessa tulee olla erillinen määräys, jos osakkeen voi merkitä muulla omaisuudella kuin rahalla (apporttiomaisuus) tai osake voidaan muuten määrätä tietyin ehdoin.

KOHTA 4. OSAKKEENOMISTAJAT JA MERKITYT OSAKKEET
Tässä kohdassa on mainittava jokaisen osakkeenomistajan täydellinen nimi, henkilötunnus, kunkin merkitsemät osakkeet ja merkintähinta.

KOHTA 5. OSAKKEIDEN TUOTTAMAT HALLINTAOIKEUDET
Osakkeiden tuottaman hallintaoikeuden alkaminen voidaan määrätä tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla, muun muassa rakennusten valmistumisen, merkintähinnan maksamisen tai yhtiön rekisteröimisen mukaan.

KOHTA 6. YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUVELVOLLISUUS
Perustamissopimuksessa on mainittava mistä ajankohdasta eli päivämäärästä tai minkä seikan tapahduttua (esim. perustamissopimuksen allekirjoitus) alkaa osakkeenomistajan velvollisuus maksaa yhtiövastiketta. Yhtiöjärjestyksessä määrätään yhtiövastikkeen määräämisen perusteista sekä siitä mikä toimielin määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

KOHTA 7. TILIKAUSI
Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

KOHTA 8. HALLITUS
Tähän kohtaan merkitään yhtiön hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä näiden henkilöiden henkilötiedot.

KOHDAT 9. ja 10. TILINTARKASTAJAT JA TOIMINNANTARKASTAJAT; ISÄNNÖITSIJÄ
Isännöitsijä, tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja on määrättävä tarvittaessa tai haluttaessa.

KOHTA 11. EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI
Ehdotus yhtiöjärjestykseksi on joko liitettävä tai sisällytettävä perustamissopimukseen.

KOHTA 12. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Kirjallinen perustamissopimus on päivättävä ja kaikkien perustajien on se allekirjoitettava.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa